ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะ ปธพ. รุ่นที่8 ศึกษาดูงานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เปิดประชุมวิชาการประจำปี ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครั้งที่ 2 (Emergency Medicine Chula Conference 2020)


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครั้งที่ 2 (Emergency Medicine Chula Conference 2020)

เปิดโครงการ อบรมเสริมทักษะและพัฒนาผู้บริหารหลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habist of Highly Effective Prople) Signature Edition 4.0

เปิดโครงการ อบรมเสริมทักษะและพัฒนาผู้บริหารหลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habist of Highly Effective Prople) Signature Edition 4.0

บริจาคเครื่อง Patient monitor


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริจาคเครื่อง Patient monitor พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อมอบให้ศูนย์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย

ทำบุญประจำปี ห้องฉุกเฉิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานทำบุญประจำปี ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ประชุม “มาตรฐานสากล ISO และการพัฒนาคุณภาพงานทางห้องปฏิบัติการ”

คณะกรรมการห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุม “มาตรฐานสากล ISO และการพัฒนาคุณภาพงานทางห้องปฏิบัติการ”

เปิด “ศูนย์อาหาร ฬ Bistro”

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์อาหาร ฬ Bistro”

ต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

งานเสวนา การเอาตัวรอดจากการกราดยิง (Escape and Survive in Mass Shooting)


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเรื่อง “Escape and Survive in Mass Shooting”

โครงการเสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ CNPG’2019 ประจำปี 2563 เรื่อง “Kick off CNPG’2019”


ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการเสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ CNPG’2019 ประจำปี 2563 เรื่อง “Kick off CNPG’2019”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มุมมองใหม่ โรคปอดบวมอู่ฮั่น ร่วมกับการเรียนรู้ผ่านโค้ดดิ้ง”

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “มุมมองใหม่ โรคปอดบวมอู่ฮั่น ร่วมกับการเรียนรู้ผ่านโค้ดดิ้ง”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับแพทย์และพยาบาล รุ่นที่ 1

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับแพทย์และพยาบาล” รุ่นที่ 1 ( Advanced Stroke in Clinical Practice )

เปิดร้าน Family Mart

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คุณสิริเกศ จิรกิติ กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัดร่วม เป็นประธานเปิดร้าน Family Mart เพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และบุคลากร

เกาะติดสถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่” แนวทางการดูแลผู้ป่วยและป้องกันตนเอง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่อง เกาะติดสถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่” แนวทางการดูแลผู้ป่วยและป้องกันตนเอง

บริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยสามัญ

สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบริจาคเงินจากการทำบุญทอดผ้าป่า “รวมใจบัญชีจุฬาฯ” เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เปิดโครงการ POCT DAY (Point-of-Care Testing) และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ POCT Expert

เปิดโครงการ POCT DAY (Point-of-Care Testing) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรที่ใช้งานเครื่องตรวจ มีความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน ISO 22870 : 2016

บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสาขารังสีรักษา และมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา และกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย

คุณหญิง สุภัทรา ตันติพิพัฒน์พงศ์ และครอบครัว บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนสาขารังสีรักษา และมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา และกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และช่วยเหลือผู้ป่วยสามัญของโรงพยาบาล

เสวนาวิชาการ “Disease X : ปฐมบทไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019”

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข และกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานเสวนาวิชาการ “Disease X : ปฐมบทไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019”

ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีเปิดการใช้บริการ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Step Down)

ร่วมพิธีเปิดงานการใช้บริการ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Step Down) จำนวน 4 เตียง

ทำ Lean ดีอย่างไร ทำไมต้องทำ Lean

การประชุม เรื่อง “ทำ Lean ดีอย่างไร ทำไมต้องทำ Lean” โดยมุ่งหวังให้มีการพัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่าในขั้นตอนการทำงาน การให้บริการ เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ คนทำงานมีความสุขในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563

ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563

ศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม เพื่อนำความรู้จากสถาบันการแพทย์มืออาชีพมาเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจต่อไป

กราบมุทิตาสักการะ พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท)

กราบมุทิตาสักการะ พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวงและเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 77 ปี ณ วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง

กราบมุทิตาสักการะ พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม)

กราบมุทิตาสักการะ พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 97 ปี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

บริจาคเงินเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ ให้หอผู้ป่วย

คุณฐาปณีย์ น้ำเพชร พร้อมด้วย คุณสุทธินันท์ น้ำเพชร มอบเงินบริจาคเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ ให้หอผู้ป่วย อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

สนับสนุนการผลิตหน้ากากประคบเย็น “CARE MASK”

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการผลิตหน้ากากประคบเย็น ” CARE MASK ” มอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ที่รองรับเทคโนโลยี 5G ในโครงการ “Home Health Care”

กลุ่มทรู ภายใต้ True 5G World of Health and Wellness ร่วมกับ ZTE สนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ที่รองรับเทคโนโลยี 5G ในโครงการ “Home Health Care”

โครงการอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand) จัดโครงการอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ Simulation & CPR Center

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร EMT รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมปฏิบัติการการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง ( EMT ) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

พิธีบวชเนกขัมมบารมี สวดมนต์ข้ามปี 2562-2563

พิธีบวชเนกขัมมบารมี สวดมนต์ข้ามปี 2562-2563 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และพัฒนาบุคลากรหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต ( NICU )

DSC Clinic บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และพัฒนาบุคลากรหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต ( NICU )

แอพพลิเคชั่นเพื่อทดสอบว่าตาท่านแห้งหรือไม่

ขอเชิญชวนทุกท่าน ดาวน์โหลด ทดสอบ และแชร์ แอพพลิเคชั่นเพื่อทดสอบว่าตาท่านแห้งหรือไม่ เพื่อคัดกรองโรคตาแห้งได้ด้วยตนเอง และตระหนักถึงโรคตาแห้งเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้อง

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ การบำบัดทดแทนไต ( การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ) ประจำปี 2562

ไทยสมายล์ มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

โครงการ WE For WE สายการบินไทยสมายล์ มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

งานเลี้ยงสังสรรค์ “ คืนหรรษาจุฬา สามัคคี ” ประจำปี 2563

งานเลี้ยงสังสรรค์ “คืนหรรษา จุฬาฯ สามัคคี” ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ อาคารภูมิสิริมังคลนุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กิจกรรมร้องเพลงอวยพรปีใหม่

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จัดกิจกรรมร้องเพลงอวยพรปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ฯ เพื่อเป็นเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและส่งมอบความสุขในเทศกาลนี้

อวยพรปีใหม่สื่อมวลชน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อวยพรปีใหม่กับสื่อ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ข่าวสารของโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับทีมประชาสัมพันธ์ มอบของที่ระลึกและปฏิทินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2563

บริจาคเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง

กลุ่มธุรกิจ TCP บริจาคเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 4,650,000 บาท ให้กับ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – วัดบวรนิเวศวิหาร

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – วัดบวรนิเวศวิหาร ประจำปี 2562 รายได้สมทบทุนดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธและผู้ป่วยสามัญพร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

บริจาคเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วย ศูนย์โรคหัวใจ

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด(มหาชน) มอบเงินบริจาค จำนวน 1,429,006 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วย ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้อันดับ 1 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค

นิตยสารแบรนด์เอจ เปิดผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2019 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้อันดับ 1 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค

การแสดงดนตรีจิตอาสา วง Thailand Symphony Orchestra (วงTSSO)

วง Thailand Symphony Orchestra (วงTSSO) นำวงดนตรีออเคราตร้า มาอาสาสมัครจัดการแสดงดนตรีให้ผู้รับการรักษาพยาบาล เพื่อเสริมสร้างพลังใจให้ผู้ป่วย

งานวันรำลึกถึงผู้บริจาคอวัยวะ

วันรำลึกถึงผู้บริจาคอวัยวะ ( Donor remembrance day ) จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อให้ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ และบุคลากร ทำกิจกรรมร่วมกัน

กราบมุทิตาสักการะ พระเทพญาณวิศิษฏ์

กราบมุทิตาสักการะ พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เนื่องในวาระ อายุวัฒนมงคล 73 ปี

งานเสวนา สูงวัยใส่ใจ “ไม่ล้ม ไม่พรุน” และ “กิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม และโรคกระดูกพรุน”

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด จัดเสวนา “สูงวัยใส่ใจ “ไม่ล้มไม่พรุน” และ “กิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม และโรคกระดูกพรุน”

บริจาคเพื่อฝ่ายศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G1 ฝ่ายศัลยศาสตร์

คุณศิริรัตน์ อุษณกรกุล บริจาคเพื่อฝ่ายศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G1 ฝ่ายศัลยศาสตร์

บริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท เออีเอส กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเพื่อโครงการพัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ

คุณสมชาติ – คุณลัดดา ฉัตรฉลวย บริจาคเงิน เพื่อโครงการพัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

บริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คุณสมิทธิ เนาถาวร ผู้มีอุปการคุณ บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ หน่วยตจวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการบริษัท มอบเงินบริจาค จำนวน 1,800,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ หน่วยตจวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์

คุณพลพัชร์ – คุณวรารัตน์ เลาเศรษฐกุล บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น “HEALTHCARE INNOVATION TRAINING & ENTREPRENEURSHIP EXPLORATION 2020”

ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น สำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา บุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและผู้ประกอบการในวงการแพทย์ที่ต้องการพัฒนางานบริการและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

เชิญชวนร่วมงาน ทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562

วัดบวรนิเวศวิหาร และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ายาสำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ และผู้ป่วยทั่วไป

โครงการเดิน – วิ่ง การกุศล “Chula cancer run ก้าว…ทันมะเร็ง”

เชิญชวนร่วมงานวิ่ง “Chula Cancer Run ก้าว…ทันมะเร็ง” 15 ธันวาคม 2562 รายได้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง จุฬาฯ ในการนำไปใช้ดำเนินการพัฒนายารักษามะเร็งแบบภูมิคุ้มกันบำบัด

CASA Conference 2019

สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการโรคผิวหนัง Chulalongkorn Annual Surgery & Aesthetic Conference 2019

บริจาคเพื่อศูนย์หลอดเลือดสมองครบวงจร และศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บจ.อุตสาหกรรม ท่อน้ำไทย โดยคุณกิตติ ภัทรเลาหะ และเพื่อนธรรมศาสตร์ 2515 นักเรียนเก่าเตรียมอุดม มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อศูนย์หลอดเลือดสมองครบวงจร และศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

งานเสวนา โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ครั้งที่ 6 “เลือกกินอย่างไร ดีต่อใจ ดีต่อทางเดินอาหาร”

หน่วยโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง “เลือกกินอย่างไร ดีต่อใจ ดีต่อทางเดินอาหาร” เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเอง

รับมอบบริจาคเงินเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

คุณวิภา รัตนเมธานนท์ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 บริการตรวจสุขภาพประชาชน ฟรี!!

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่า ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. ณ อาคาร ภปร

งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จลงพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 27 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังชุมชนยุติเอดส์”

ตั้งกองทุน ” คุณแม่สุพินดา เอื้อพันธเศรษฐ ” เพื่อการวิจัย

คุณนุกูล เอื้อพันธเศรษฐ และ คุณอภิญญา โลหะเวช บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อก่อตั้งกองทุน ” คุณแม่สุพินดา เอื้อพันธเศรษฐ ” เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านการเติบโตทางจิตวิญญาณสำหรับบริการทางการแพทย์

บริจาคเพื่อผู้ยากไร้

พระพรหมมงคล วิ. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์เฉลิมพระเกียรติ


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (วันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562)

“คลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ปี 2562 ครั้งที่ 2” จุฬาฯ ใส่ใจ อยู่ไกล เราไปหา

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ปล่อยคาราวานโครงการ “คลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ” จุฬาฯ ใส่ใจ อยู่ไกล เราไปหา ปี 2562 จังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ให้เข้าถึงการตรวจรักษาที่มีคุณภาพสูง

ครอบครัว กมลเนตร ร่วมบริจาคเงิน เพื่อศูนย์พัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัว กมลเนตร ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท เพื่อศูนย์พัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณวนิดา กมลเนตร

บริจาคตั้งกองทุน พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญ

พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ รองแม่กองธรรมสนามหลวง มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อตั้งกองทุน พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) และ เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

งานสัปดาห์เภสัชกรรม 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 เสวนาภาคประชาชนและ กิจกรรมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน”

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

พิธีเปิดงานกาชาด ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานกาชาด ประจำปี 2562

การอบรมกัญชา และแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2

การอบรมกัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 เป็นความร่วมมือ 3 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมทบทุน กองทุน “ห้องส่องกล้อง Surgical Endoscopy” มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสิทธิชัย โควสุรัตน์ อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท เพื่อเข้ามูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุน “ห้องส่องกล้อง Surgical Endoscopy”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเปิดงานวันเบาหวานโลก 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงาน “วันเบาหวานโลก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” (World Diabetes Day 2019)

โครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ : กิจกรรมฝากหัวใจใส่ถุงผ้า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส่งมอบถุงผ้าใน “โครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ : กิจกรรมฝากหัวใจใส่ถุงผ้า” จำนวน 1000 ใบ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ก้าวอีกขั้น ! แพทย์จุฬาฯ พัฒนางานวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง.. “CHULA CANCER RUN ก้าวทันมะเร็ง”


ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงความคืบหน้าด้านงานวิจัยการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง พร้อมทั้งเชิญชวนร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล “CHULA CANCER RUN ก้าว…ทันมะเร็ง” เพื่อหารายได้สมทบทุน กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง จุฬาฯ

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิญาณสังวร

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมพิธี การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิญาณสังวร

บริจาคเพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้แทน บริษัท โคซัน (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเพื่อหน่วยหัวใจ และศูนย์ประสาทศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณธัญธร วงศ์ศิริเดช บริจาคเงินจำนวน 4,000,000 บาท เพื่อหน่วยหัวใจ ฝ่ายอายุรศาสตร์ และเพื่อศูนย์ประสาทศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการ Innovation Market

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดโครงการ Innovation Market ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ

จัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารภูมิสิริ มังครานุสรณ์

คุณวิวัฒน์ – คุณชมพูนุท เตชะไพบูลย์ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์สำหรับอาคารภูมิสิริมังครานุสรณ์ และเพื่อพัฒนา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เสวนารู้ทันโรคตับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดงานเสวนารู้ทันโรคตับ ตอน ไวรัสตับอักเสบบี ซี ไขมันตับ มะเร็งตับ “กัญชาหรือยาหมอ” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิด Chula Care ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้สูงวัย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน เปิดร้าน   “ Chula Care ” ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงวัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

วันปิยมหาราช

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี สมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่ 6 สภานายิกาพระองค์แรกของสภากาชาดไทย เนื่องในวันสวรรคตครบ 100 ปี

บริจาคเพื่อศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ครอบครัว คุณพ่อกมล เอี่ยมสกุลรัตน์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อ ศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.พญ.นฤชร กิจไพศาลรัตนา แพทย์ประจำ ศูนย์ประสาทศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต

เปิดหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่าย ออร์โธปิดิกส์

ฝ่ายออร์โธปปิดิกส์ เปิดหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ให้บริการให้ผู้ป่วยที่ต้องการกระดูกและเนื้อเยื่อเพื่อเสริมสร้างภาวะสูญเสียกระดูกและเอ็นจากสาเหตุต่าง ๆ

สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ภายในงานให้มีการจัดนิทรรศการด้านสุขภาพ ให้ความรู้แก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2562 โดยมี นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  กล่าวรายงาน ณ โถงล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยและคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ โถงล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีทำบุญถวายสังฆทาน และสดับปกรณ์ ถวายเป็นพระราชกุศล

ทำบุญถวายสังฆทาน และสดับปกรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ ด้านบริการ มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี สถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมนำเสนอผลโครงการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean ( A3 Report 9 ช่อง ) เพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่าในการทำงาน

ดนตรีจิตอาสา เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นางสาวญาณิศา ศรีสมบูรณ์ นักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แสดงความประสงค์สมัครเล่นดนตรีจิตอาสา มอบรายได้สนับสนุนกิจกรรมดนตรีจิตอาสาจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทั้งหมด จำนวน 88,888 บาท

ครบรอบ 47 ปี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร นายธีรพร ยินเจริญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 47 ปี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

สัปดาห์วันไข่โลก 2562

งาน Grand Opening Gimmick “สัปดาห์วันไข่โลก 2562” ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารสุข และคณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ ณ ชั้น 1 อาคารคลินิกพิเศษ 14 ชั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ลงนามถวายพระพร

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถวายแจกันดอกไม้ ที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และลงนามถวายพระพร

งาน “ร้อยดวงใจ อาลัยรัก “

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน “ร้อยดวงใจ อาลัยรัก ” พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุการทำงาน และเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

เปิดทางเชื่อมอาคาร (Skywalk) ระยะที่ 2

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดทางเชื่อมอาคาร (Skywalk) ระยะที่ 2 ระหว่างอาคารจอดรถหลังที่ 3 กับอาคารภูมิสิริมังครานุสรณ์ เพื่อความสะดวกในการสัญจรสำหรับบุคลากรและผู้ใช้บริการ

แถลงข่าว “ครั้งแรก! ของวงการแพทย์อาเซียน e-learning องค์ความรู้โภชนาการ 1,000 วันแรกของชีวิต

วันที่ 26 กันยายน 2562 แถลงข่าว “ครั้งแรก! ของวงการแพทย์อาเซียน e-learning องค์ความรู้โภชนาการ 1,000 วันแรกของชีวิต” ความสำเร็จ“ครั้งแรก ในวงการแพทย์อาเซียน” ของการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบอิเล็กโทรนิกส์ หรือ e-learning

บริจาคเพื่อศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศ.นพ.วิชัย เบญจชลมาศ หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,216,786 บาท จากกิจกรรมวิ่งการกุศล “Cigna Run Therapy” โดย บมจ. ซิกน่า ประกันภัย

DATA CENTER โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ( Data Center Operation Unit ) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013

กินอย่างใส่ใจ ห่างไกล NCDs

ผศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายสนับสนุนบริการ เป็นประธานเปิดงาน Asian Dietitian’s Day ประจำปี 2562 โดยฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

จัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดรักษาโรคจอประสาทตาลอก

บริษัท พีดับเบิลยูซี ประเทศไทย(PwC) เครือข่ายบริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบบัญชี บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและภาษี และบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ จัดงานวิ่งการกุศล “Restore Vision, Run for Sight”

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ดูงาน

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ให้การต้อนรับคณะศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (โรงพยาบาลชลประทาน) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ

วิ่งการกุศล Cigna Run Heart Therapy

บมจ. ซิกน่า ประกันภัย บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานวิ่งสลายความเครียดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้ชื่องาน “Cigna Run Therapy” รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ Chula Perfect Health

ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่อง “จิตแจ่มใส กายแข็งแรง” (ภายใต้โครงการ Chula Perfect Health ) ประจำปี 2562

117 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ ด้านบริการ และผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

บริจาคเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและการไหลเวียนโลหิต

คุณไพจิตร รัตนานนท์ มอบเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและการไหลเวียนโลหิต ให้หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและการไหลเวียนโลหิต

บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด โดย นพ.วิสุทธิ์ – พญ.อนงค์ศิลป์ พิทักษ์สิทธิ์ บริจาคเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ และการไหลเวียนโลหิต จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 250,000 บาท เพื่ออุทิศแด่คุณพ่อสงวน-คุณแม่วิไลพร พิทักษ์สิทธิ์

บริจาคเพื่อซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและการไหลเวียนโลหิต

คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด บริจาคเงินจำนวน 2,250,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ และการไหลเวียนโลหิต จำนวน 9 เครื่อง ให้แก่ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กินอย่างไรห่างไกล NCDs (Asian Dietitian’s Day)

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน Asian Dietitian’s Day “ กินอย่างไรห่างไกล NCDs ” พบกับกิจกรรมหลากหลายภายในงาน

มูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์ บริจาค

มูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อหน่วยโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเพื่อผู้ป่วยด้านปลูกถ่ายอวัยวะ และหน่วยโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก

คุณธนณัฏฐ์ โชคธนากาญน์ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านปลูกถ่ายอวัยวะและ หน่วยโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลอุทัยธานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ดูงาน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบกายภาพอาคารพิเศษ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

โครงการ “แต้มต่อชีวิต”

โครงการ “แต้มต่อชีวิต” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ชวนร่วมสมทบทุนบริจาคให้กับ 11 โรงพยาบาลรัฐที่ร่วมโครงการ ด้วยการบริจาค “แต้ม” สะสมบัตรเครดิตกรุงศรี หรือบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ หรือบริจาคเงินผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์

มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา บริจาคเพื่อผู้ป่วยสามัญ

มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000.- บาท เพื่อผู้ป่วยสามัญของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สัมมนาโครงการ “การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของคนและสัตว์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ระยะที่ 1)”

โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ระยะที่ 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเผยแพร่ผลการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ

อบรมระยะสั้น “Case-based approach : From guideline to practice “

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2562 เรื่อง “Case-based approach : From guideline to practice ” โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดขึ้น

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคตับ

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกและพระครูหิรัญประชามานิตย์ ได้ร่วมออกหน่วยในโครงการศูนย์ฯ โรคตับสัญจร ครั้งที่ 1

“702Runner” บริจาครถเข็นผู้ป่วย

ทีมงานนักวิ่ง 702Runner (กลุ่มแฟนคลับของคุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร) เข้ามอบรถเข็นผู้ป่วย (wheelchair) ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาดไทย สำหรับผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการภายในโรงพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน รวมพลังเสนอ “นโยบายต่อสู้โรคมะเร็งที่ถูกต้อง” เพื่อพิจารณาเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน รวมพลังเสนอ “นโยบายต่อสู้โรคมะเร็งที่ถูกต้อง” เพื่อพิจารณาเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ในระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์”

กราบพระผู้ใหญ่

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และคณะ เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระราชาคณะที่ได้เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ใหม่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)

เรื่องเล่าคุณภาพ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “เรื่องเล่าคุณภาพ” เรื่องราวความประทับใจในการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ พร้อมมอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1210(370ที่นั่ง) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โซน B

ประชุมสมาชิกสามัญองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2562

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดประชุมสมาชิกสามัญองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2562 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดพิธี

บริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และในโอกาสสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 126 ปี

คณะกรรมการโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2562 เข้าเยี่ยมชมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

คณะกรรมการโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยเข้าเยี่ยมชมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ อาคารรางวัล BAS Building Safety Award 2019 ระดับ Platinum

งาน IC Days 2562

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงาน IC Day 2562 พร้อมจัดกิจกรรมเน้นป้องกันการติดเชื้อรูปแบบต่างๆ โดยมี ผศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

รางวัล “ดีเด่นด้านการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ Smart Utilization Management Award”

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบรางวัล ” ดีเด่นด้านการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ Smart Utilization Management Award “

“ประกวดสุขภาพเด็ก” ในงานกาชาด ประจำปี 2562

กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2562 ร่วมกับฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญชวนน้องๆ อายุ 1-5 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรม“ประกวดสุขภาพเด็ก” ในงานกาชาด ประจำปี 2562

สมทบทุนกองทุน ฯพณฯ องคมนตรี มล.ทวีสันต์ ลดาวัลย์

ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท เพื่อสมทบทุน กองทุน ฯพณฯ องคมนตรี มล.ทวีสันต์ ลดาวัลย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

มอบเข็มในงานพิธีเลื่อนระดับเข็ม แสดงความสามารถพยาบาลแกนนำดูแลผู้สูงอายุ ( CGRN’S )

พิธีเลื่อนระดับเข็ม แสดงความสามารถพยาบาลแกนนำดูแลผู้สูงอายุ ( CGRN’S ) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มอบบัตรโดยสารรถไฟฟ้า

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มอบบัตรโดยสารรถไฟฟ้าจำนวน 1,000 ใบ เนื่องในโอกาส เปิดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบกระเช้าแสดงความยินดี 73ปี บางกอกโพสต์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 73 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยทีมประชาสัมพันธ์ เข้ามอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี

ลงนามถวายพระพร

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จ ฯ เปิดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

ดร.ทัศนีย์ ไผทฉันท์ มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาคจำนวน 15,000,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ชมรมผู้วัยสุขภาพดี จุฬา-กาชาด มอบถุงผ้า

ชมรมผู้วัยสุขภาพดี จุฬา-กาชาด มอบถุงผ้า จำนวน 1,000 ใบ เพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน

หมวกไหมพรม เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

คุณจารุนี สถิรังกูร นายกชมรม Friends of Soroptimist International และคณะธรรมศึกษาอภัยทาน มอบหมวกไหมพรม ผ้าพันคอไหมพรม และผ้าคลุมไหลไหมพรม เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการ “Friends for Life” สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

กลุ่มธนาคารทิสโก้ ฉลองครบรอบ 50 ปี จับมือพันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค จากโครงการ “Friends for Life” จำนวน 23,799,990 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แถลงข่าวโครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูงเฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดงานแถลงข่าวการจัด “โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง” ให้บริการผู้ป่วยโรคซับซ้อน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

งานวันรักษ์เปลือกตา LID DAY 2019

ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬา ฯ จัดงาน “รักษ์เปลือกตา” (Lid Day) เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคตาแห้งชนิดท่อน้ำมันที่เปลือกตาอุดตัน และแนวทางวิธีการดูแลรักษาที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป

บริจาคเพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 คุณพรทิพย์ – คุณดุษฎี – คุณมุข โรจตระการ บริจาคเงินจำนวน 6,000,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ และเพื่อการพัฒนาการบริการ บุคลากรและงานวิจัย สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์

บริจาคเพื่อฝ่ายศัลยศาสตร์

คุณไพสิฐ ตันติเตมิท บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อศูนย์การรักษาโรค หู คอ จมูก และ เพื่อฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Yuanlin Christian Hospital ,Taiwan ดูงาน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายแพทย์และวิจัย และคณะ ให้การต้อนรับคณะ โรงพยาบาล คริสเตียน จางฮว่า

แถลงข่าวการรักษาคุณ หัฒศนัย (วินัย) ไกรบุตร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล พร้อมด้วยนายหัฒศนัย ไกรบุตร หรือคุณวินัย ไกรบุตร ร่วมแถลงข่าวการรักษาอาการป่วยอย่างเป็นทางการ

หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์พยาบาลคลินิกประจำหอผู้ป่วย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานใน พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์พยาบาลคลินิกประจำหอผู้ป่วย ( Intensive Training Course for Clinical Nurse Education )

งานวันรักษ์เปลือกตา LID DAY 2019

ขอเชิญผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานวันรักษ์เปลือกตา LID DAY 2019 และร่วมกิจกรรมตรวจเช็คสายตาเบื้องต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-649-4041

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับโล่รางวัล BSA Building Safety Award 2019 อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย

สมาคมราชกรีฑาสโมสรบริจาค

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โดย พันตรี ปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา และคณะกรรมการ มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคน้ำยาถนอมอวัยวะเพื่อใช้ในการปลูกถ่ายไต


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด โดย ดร.ประสิทธิ์ – คุณโฆษิต สันตโยดม บริจาคน้ำยาถนอมอวัยวะ Bretschneiders HTK – Solution ขนาด 1,000 ml

มอบตุ๊กตาช้าง สำหรับบริหารมือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบตุ๊กตาช้าง สำหรับบริหารมือ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 300 ตัว

ประชุมวิชาการ “วิชาชีพพยาบาลท่ามกลางกระแสความพลิกผันของระบบสุขภาพ”

วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ ” วิชาชีพพยาบาลท่ามกลางกระแสความพลิกผันของระบบสุขภาพ” (Nursing Profession & The Coming Wave of Healthcare Disruption)

พิธีติดตั้งเครื่องไซโคลตรอน ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการติดตั้งเครื่องไซโคลตรอน เพื่อเร่งอนุภาคโปรตอน ของศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม บริจาค

ผศ.ทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเงินบริจาค จากโครงการเทศน์มหาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จำนวน 439,743.68 บาท

Lean in Healthcare


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) Lean in Healthcare หน่วยงานบริการทางคลินิค หน่วยงานสนับสนุนบริการทางคลินิค ห้องปฏิบัติการ และหน่วยงานสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมทบกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย จัดซื้อรถตู้ รับ-ส่งผู้ป่วย

คุณประเสริฐ – คุณสมิทธิ เนาถาวร บริจาคเงิน จำนวน 1,540,000 บาท สมทบกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย สำหรับจัดซื้อรถตู้ รับ-ส่งผู้ป่วย โดยมี ผศ.นพ. สุรชัย เคารพธรรม เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาทินทัต

รู้เท่าทันภัยคุกคามโลกออนไลน์ Cyber Security 4.0

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562 เรื่อง “รู้เท่าทันภัยคุกคามโลกออนไลน์ Cyber Security 4.0”

วิ่งการกุศล ซื้อเครื่องมือผ่าตัดรักษาโรคจอตาลอก

แถลงข่าวการเตรียมจัดงานวิ่งการกุศล “Restore Vision, Run for Sight” ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบรอบ 60 ปี โดยนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรและเงินบริจาคของ PwC ประเทศไทย มอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันอานันทมหิดล ประจำปี 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8

วันอานันทมหิดล 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

วางพวงมาลาน้อมเกล้าฯ ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ”

ลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562

วันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครบรอบ 105 ปี

เนื่องในโอกาส “ ครบรอบ 105 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ” วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดงานวันสถาปนาขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2457 เพื่อให้เป็นสถานที่รักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชั้น วรรณะและศาสนา ฯลฯ

บุคลากรดีเด่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2562

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครบรอบ 105 ปี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2562 

Medication Safety : ADR & DI and Other Medication Safety Issues

รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ และประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยา เป็นประธานเปิดการประชุม Medication Safety หัวข้อเรื่อง ADR & DI and Other Medication Safety Issues โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์-วัดบวรนิเวศวิหาร ประจำปี 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์-วัดบวรนิเวศวิหาร ประจำปี 2562

การบรรยายพิเศษ ภารกิจใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษ เรื่อง ภารกิจใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

BamBam Thai Fans บริจาครถเข็นผู้ป่วย

แฟนคลับ BamBam GOT7  คุณกันต์พิมุกต์ ภูวกุล จากโครงการบริจาครถเข็นเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ” BB Wheelchair for Charity” By BamBam Thai Fans บริจาครถเข็นผู้ป่วย จำนวน 22 คัน

จัดหาเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

คุณจินตนา – คุณวสันต์ – คุณประยุทธ รัตนสินชัย มอบเงินบริจาคจำนวน 2,600,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์

นายวรรณะ – นางสุพราหมณี ธรรมศิวาศักติ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 10,000,000 บาท เพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

งานเสวนา “60 ปี ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา มิติใหม่แห่งการมองเห็น”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงานเสวนา “60 ปี ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา มิติใหม่แห่งการมองเห็น”

บุคลากรดีเด่นระดับสภากาชาดไทย ประจำปี 2562

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ มอบของขวัญแสดงความยินดีแก่ บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรดีเด่นระดับสภากาชาดไทย ประจำปี 2562

บริจาคเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศฯ การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

คุณวิภา กนกากร บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย มอบถุงผ้า

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย คุณวิรัตน์ เหลืองอร่าม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายดำเนินงานกิจกรรมสาขา คุณวราภรณ์ ปัญจภาวิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายดำเนินงานกิจการสาขา มอบถุงผ้า ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 1,000 ใบ

บริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณนุสรา รุนสำราญ มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1,000,000 บาท ,เพื่อโครงการมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 500,000 บาท และเพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์  จำนวน 500,000 บาท

การประชุมวิชาการ OB&GYN : Update & Practical 2019

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วม การประชุมวิชาการ OB&GYN : Update & Practical 2019

วันพยาบาลพี่เลี้ยง (Nurse Preceptor Day)

วันที่ 30 เมษายน 2562 นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วันพยาบาลพี่เลี้ยง (Nurse Preceptor Day)

วันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

บริจาคเพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

คุณทรงชัย มีอำพล และคุณทิพยาภรณ์ วรทรัพย์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้

คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ และคุณอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ มอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กราบถวายมุทิตาสักการะเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง และคณะ เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะแด่ พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

บริจาคเพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์

คุณธนิตศักดิ์ อภิสิทธิ์อมรกุล บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แถลงข่าว “ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเซลล์นักฆ่า”

แถลงข่าว “ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเซลล์นักฆ่า” จากความคืบหน้าและความสำเร็จ ในการรักษาผู้ป่วยของโครงการ 5 ราย

บริจาคเพื่อศูนย์ส่องกล้องคลื่นความถี่สูง ฝ่ายอายุรศาสตร์

คุณทองใบ – คุณห่อ จันทร์มณี และคุณวิไล นพวรรณ์ ร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน 250,000 บาท เพื่อศูนย์ส่องกล้องคลื่นความถี่สูง ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีบวงสรวงเพื่ออัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” และ “สก”

พิธีบวงสรวงเพื่ออัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” และ “สก” เพื่อนำขึ้นประดิษฐานบน อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

งาน “Hemophilia Thailand 4.0”

งาน “Hemophilia Thailand 4.0” จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายหยุดยากฮีโมฟีเลีย ซึ่งวันฮีโมฟีเลียโลก จะตรงกับวันที่ 17 เมษาของทุกปี

พิธีรดน้ำขอพร อดีตผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล

วันที่ 10 เมษายน 2562 ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีรดน้ำขอพร อดีตผู้บริหารทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562

พิธีรดน้ำขอพร เลขาธิการสภากาชาดไทย

วันที่ 10 เมษายน 2562 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2562

กราบขอพร ผู้บริหารสภากาชาดไทย

วันที่ 11 เมษายน 2562 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กราบขอพร ผู้บริหารสภากาชาดไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล

ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในวันที่ 2 เมษายน 2562

อบรมวิชาการ Stroke in Clinical Practice 2019

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการอบรมวิชาการสำหรับแพทย์และพยาบาล เรื่อง ” Stroke in Clinical Practice 2019 “

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมทบทุนค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรอาพาธ

พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก มอบเงินจากการทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบโล่รางวัลพระราชทานฯ ผู้สูงวัยสุขภาพดี ปี พ.ศ. 2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย แก่ผู้ชนะการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีประจำปี 2562

ครบรอบ 22 ปี สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ และคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ครบรอบ 22 ปี

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ บริจาคเพื่อซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ( AED )

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ โดย คุณโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ บริจาคเงินจำนวน 80,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ( AED ) ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

งาน “วันวัณโรคโลก” (World Tuberculosis Day) ประจำปี 2562

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการงาน “วันวัณโรคโลก” (World Tuberculosis Day) ประจำปี 2562

ปิดโครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน ปิดโครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run” เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ณ บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี

บริจาคเงินเพื่อกิจการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นางณรัชต์พรรณพ์ โตเจริญ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ตามเจตนารมณ์ของ คุณพ่อศักดา โตเจริญ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)

คุณพรจิตร ศุภบัณฑิต บริจาคเงินจำนวน 80,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5

บริษัท BEST ASIAN FRIEND CO.,LTD บริจาคหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 จำนวน 6,500 ชิ้น

สมทบกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย

คุณวิไลลักขณ์ รัตนสวัสดิ์ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Love out loud-Pass the love forward “ส่งต่อรักให้โลกรู้”

มอบเงินรายได้จากการจัดงาน Love out loud-Pass the love forward “ส่งต่อรักให้โลกรู้” จำนวน 3,969,169 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยด้านโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารและโรคตับแข็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สถานทูต สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ดูงาน

คณะเจ้าหน้าที่จากสถานทูต สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เข้าศึกษาดูงาน ความก้าวหน้าภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เสวนาวิชาการ โครงการระบบการดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤต RRS Day

ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ โครงการระบบการดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤต RRS Day ( Rapid Response System ) “เมื่อผู้ป่วยเป็นสุข บุคลากรก็สุขใจ”

วันนอนหลับโลก” World Sleep Day 2019 ; Healthy Sleep, Healthy Aging

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศูนย์นิทราเวช และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย กิจกรรม “วันนอนหลับโลก” World Sleep Day 2019 ; Healthy Sleep, Healthy Aging ภายใต้คำขวัญ “นอนหลับสนิท ชีวิตยืนยาว”

วันฮีโร่บริจาค โครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run”

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในการแถลงข่าว วันฮีโร่บริจาค โครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run” โดยแถลงความสำเร็จของโครงการวิ่งกระตุกหัวใจ 2,000,000 กิโลเมตร

ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะฯ นำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการฯ นำคณะผู้บริหารถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการนำคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ ถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะ ถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และลงนามถวายพระพร

พิธีมอบเกียรติบัตร การอบรม “Advanced Critical and Emergency Care Nursing”

พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advanced Critical and Emergency Care Nursing” ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

กราบมุฑิตาสักการะ พระราชพุทธิมุนี

ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ ด้านระบบยา และคณะ กราบมุฑิตาสักการะ พระราชพุทธิมุนี ( หม่อมหลวงคิวปิด ปิยวิโรจโน ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

เสวนาวิชาการ “เป็นมะเร็งก็มีลูกได้”


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เปิดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เป็นมะเร็งก็มีลูกได้”

แถลงข่าว “วันการได้ยินโลก 2562”


ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดการแถลงข่าว เรื่อง วันการได้ยินโลก 2562  “ World Hearing Day Thailand 2019 ” พร้อมทั้งจัดเสวนาให้ความรู้เรื่อง สถานการณ์ปัญหาโรคหูในประเทศไทยและการได้ยินในเยาวชนไทย

สมทบกองทุนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เพื่อผู้ป่วยยากไร้


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณอั๊พ-ศวิษฐ์ อุทัยเฉลิม ผู้บริหาร บริษัท เพลย์เอ็มมิเนนท์ จำกัด ผู้ผลิตซีรีส์ My Dream The Series นายในฝัน นำทีมนักแสดง มอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงาน My Dream The Series Exclusive SS1 Finale Preview for Charity

งาน EMQUARTIER LOVE OUT LOUD pass the love forward


ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน EMQUARTIER LOVE OUT LOUD pass the love forward ส่งต่อรักให้โลกรู้ งานออกร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศล ชวนช็อปแบรนด์เนมชิ้นพิเศษจากเหล่าเซเลบริตี้ใจบุญ พร้อมกิจกรรมความบันเทิงมากมายจากเหล่าศิลปินชื่อดัง

มอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง N95

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณพรรณินี นันทพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร มอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง N95 จำนวน 300 ชิ้น

สมทบกองทุน แข็งแรง – มั่งมี เพื่อพัฒนาวิชาการวิจัย ฝ่ายวิสัญญีวิทยา

คุณขนมเข่ง เพิ่มภูศรี บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท สมทบกองทุน แข็งแรง – มั่งมี เพื่อพัฒนาวิชาการวิจัยและบริการ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา

บริจาคบำรุงรักษาเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือด ฝ่ายรังสีวิทยา

ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ ทายาทพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนในการบำรุงรักษาเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือด ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริจาค


ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดย คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน และมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แถลงข่าว “กระตุกหัวใจ Virtual 2,000,000 KM”

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว “กระตุกหัวใจ Virtual 2,000,000 KM” เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

บรรยายพิเศษ CRITICAL CARE NEPHROLOGY FORUM

ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ CRITICAL CARE NEPHROLOGY FORUM

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านส่งเสริมและฟื้นฟู และ นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 97 ปี

บริจาคเพื่อหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์

มูลนิธิปานจิตต์ – สมัยสินี อเนกวณิช โดย นางชูจิต อเนกวณิช บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมทบทุนอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

คุณบุญชู โรจน์หิรัญสกุล และ คุณดาวยุพา โรจน์หิรัญสกุล บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมทบทุนเงินฝาก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นางบุญธรรม จงประสิทธิ์ มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2562

ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย เป็นประธานเปิดการอบรม “มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2562”

บริจาคเพื่อสาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูนโนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คุณนฤมล สุจริตธรรม บริจาคเงินจำนวน 10 ล้านบาท ในนามของคุณแม่แฉล้ม สุจริตธรรม และ คุณลัดดา สุจริตธรรม ให้แก่ สาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูนโนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริการรับรถไปจอด (Valet Parking)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดให้บริการ “รับรถไปจอด” ( Valet Parking ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ ในการหาที่จอดรถให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ชำระเฉพาะค่าบริการจอดรถตามจริง)

บริจาคเพื่อศูนย์ไฟไหม้น้ำร้อนลวก

นายทวี กิจดำรงชัย และนางเฉลิมศรี กิจดำรงชัย บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อศูนย์ไฟไหม้น้ำร้อนลวก

แข่งขันกีฬาเปตอง กีฬากาชาดเกมส์ ครั้งที่ 8

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬากาชาดเกมส์ ครั้งที่ 8

ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วย จัดกิจกรรมวันเด็ก

โครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง และศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วย พระราชทานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2562

TMU-CU Joint symposium

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมและให้การต้อนรับ Pofessor Chao-Ching Huang

กราบสวัสดีปีใหม่ 2562

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล เข้ากราบสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่ 2562ผู้บริหารสภากาชาดไทย

กราบมุทิตาสักการะ สมเด็จพระวันรัต

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้ากราบมุทิตาสักการะ ขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

บริจาคเพื่อซื้อเครื่องฟอกกรองอากาศ สาขารังสีวินิจฉัย ฝ่ายรังสีวิทยา

นางนฤมล สุวรรณกร และ นางสุจิตรา พรพิบูลย์ (อรุณสกุล) ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องฟอกกรองอากาศ ( HePA ) สำหรับสาขารังสีวินิจฉัย ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง ฝ่ายออโธปิดิกส์

นางปาริชาต สุทธพงศ์ บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง ฝ่ายออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลนุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เปิด ร้าน “ต้นกล้า ฟ้าใส” ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ

คณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิด ร้าน “ต้นกล้า ฟ้าใส” ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับให้บริการแก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากร และผู้มาใช้บริการ

บริจาคเพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์

นายหยวน – เจียง เลี่ยว และ นางสาวหลิง เฉิน บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม บริจาค

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และคณะผู้บริหาร ร่วมกันบริจาคเงินจากการจัดกิจกรรม Happy Halloween Charity 2018 จำนวน 245,700 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

นายสุชาติ ลือชัยขจรพันธ์ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 550,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ถวายจังหัน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ และสาธุชนที่เลื่อมใส พ่อแม่ครูอาจารย์พระป่าสายกรรมฐาน จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ถวายจังหัน

กิจกรรมร้องเพลงวันคริสมาส

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และกลุ่มคริสชน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมร้องเพลงอวยพรวันคริสมาส ส่งความสุขให้กับผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยภายใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ การบำบัดทดแทนไต

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ การบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม) ประจำปี 2561

บริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู และหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์

คุณพัชรินทร์ วงศ์ศิริเดช บริจาคเงินจำนวน 4,000,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ จำนวน 2,000,000 บาท และเพื่อซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 2,000,000 บาท

แถลงข่าว “ทายาทเด็กหลอดแก้วคนแรกของไทย”

เปิดการแถลงข่าว “ทายาทเด็กหลอดแก้วคนแรกของไทย” ยืนยันความสำเร็จของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์สามารถแก้ไขปัญหาภาวะมีบุตรยาก

เสวนาวิชาการ : ตอบโจทย์สังคมโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ เรื่อง “Disease X – ลึกลับ อำพราง โรคติดเชื้อ”

เสวนาวิชาการ : ตอบโจทย์สังคมโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ เรื่อง “Disease X – ลึกลับ อำพราง โรคติดเชื้อ” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์ร้ายแรง เป็นภัยต่อโลกโดยมีการแพร่ระบาดในประเทศไทย

บริจาคเพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล

นพ.บุญเสริม – นางลักขณา เจียมปรีชา บริจาคเงินจำนวน 1,200,000 บาท เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสมทบกองทุน 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

“ทำ Lean ดีอย่างไร ทำไมต้องทำ Lean”

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่อง “ทำ Lean ดีอย่างไร ทำไมต้องทำ Lean”

เปิดใช้บริการเรียก รถตุ๊ก ตุ๊ก สาธารณะ ผ่านแอปพลิเคชั่น MuvMi

เปิดการใช้บริการเรียก รถตุ๊กตุ๊ก สาธารณธะ ผ่านแอปพลิเคชั่น MUVMI ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

เปิดศูนย์อาหารสวัสดิการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาหารสวัสดิการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี หม่อมราชวงศ์ จตุมงคล โสณกุล ประธานกรรมการบริษัท เอ็ม.ที.อาร์. รีเทลส์ จำกัด

บริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นายสมิทธิ เนาถาวร บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเพื่อสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา

บริษัท หาดใหญ่สหพาณิชย์ จำกัด และคณะ บริจาคเงิน 2,000,000 บาท เพื่อสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นางศิริเนตร – นายกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู และบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่ายา ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การให้เลือดสำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ

บริจาคเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศฯ ด้านการผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

นางวิภา กนกากร บริจาคเงิน 2,000,000 บาท เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

บริจาคเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศฯ ด้านการผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

นายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

เสวนาเรื่อง “กัญชา ถึงเวลาหรือยัง”

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดเสวนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “กัญชา ถึงเวลาหรือยัง” เพื่อแลกเปลี่ยนควมรู้และความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง กัญชาทางการแพทย์

สมทบทุน “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา”

นางประภาศรี บุนนาค ภรรยา นพ.สรวง บุนนาค แพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 7 บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบทุนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงาน “เดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย”

โครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย รายได้นำไปจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) และส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาคทั่วประเทศ

บริการตรวจสุขภาพ วันพ่อแห่งชาติ

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

สมทบกองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด โดย นายสุทธิคำ แต่โสภาพงษ์ ประธานกรรมการ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 3,000,000 บาท สมทบกองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

มอบ Gift Set สำหรับผู้ป่วย


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ฟาร์มแสนสุข จำกัด มอบ Gift Set สำหรับผู้ป่วย จำนวน 2,850 ชุด โดยมีนางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ดูงาน

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์”

งานวันเบาหวานโลก ” World Diabetes Day 2018 “

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันเบาหวานโลก ” World Diabetes Day2018 ” โดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และแมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณวีระศักดิ์ สุทธพงษ์ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์ ( เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

การพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ และหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอสรุปผลโครงการการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean

ประกาศกำหนดการเข้ากราบสักการะ สรีระองค์หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต(จันทร์สมบูรณ์)


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดการเข้ากราบสักการะ สรีระองค์หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต(จันทร์สมบูรณ์) วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้หน่วยโรคปอด

คุณสิริลักษณ์ บุพธรรม บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ศูนย์ระบบการหายใจสันติวัน ชั้น 10 A อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

“จุฬาสุขใจ”..ผู้บริหารพบประชาคม ครั้งที่ 4


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะผู้บริหารพบประชาคม ครั้งที่ 4 “จุฬาสุขใจ”

HIV RUN 2018 : WE LOVE WE CARE

HIV-NAT, SEARCH ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ร่วมกับ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล HIV Run 2018

แถลงข่าว แพทย์จุฬาฯ ก้าวไกล .. สร้างนวัตกรรมการรักษามะเร็ง

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แถลงข่าว เรื่อง แพทย์จุฬาฯ ก้าวไกล .. สร้างนวัตกรรมการรักษามะเร็ง

วันปิยมหาราช

คณะผู้บริหารวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561

มอบถุงผ้าสำหรับใส่ยาประจำหอผู้ป่วย

นางลดาวัลย์ รวมเมฆ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบถุงผ้าสำหรับใส่ยาประจำหอผู้ป่วย

มอบประติมากรรมรูปหล่อสำริด รัชกาลที่ 9

นายภัคพงศ์ เช็ง มอบประติมากรรมรูปหล่อสำริด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์

ครอบครัววิชัย-วิไล เหลืองวัฒนากิจ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง

บริจาคเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 4 เครื่อง

บริจาคเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง

คุณวิฑูรย์ เตชะไพบูลย์ และครอบครัว พร้อมด้วย คุณกมลศรี-คุณวิบูลย์ องค์วาสิฏฐ์ บริจาคเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง

วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 10

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพรมมาส อาคาร อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 10 (10th World Stroke Day)

ตำราเวชศาสตร์ผู้สูงวัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงานเสวนาเปิด “ตำราเวชศาสตร์ผู้สูงวัย”

พิธีทำบุญตักบาตรโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

นายชัยโรจน์ – นางดนุชา คุณพนิชกิจ และนางสาวชมพูนุท ศตวุฒิ บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ป.3 ร่วมทำความดี

อ.ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน 125,000 บาท

บริจาคเพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออติก โดยไม่ต้องผ่าตัด

นางวิมลวรรณ บุนนาค บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออติก โดยไม่ต้องผ่าตัด ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ดูงาน

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด ครบรอบ 29 ปี

ครบรอบ 46 ปี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ครบรอบ 46 ปี

งาน “ร้อยดวงใจ อาลัยรัก “

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน “ร้อยดวงใจ อาลัยรัก ” พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2561

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ฝ่ายสูติศาสตร์

ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี  2561

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ดูงานระบบสารสนเทศ

รศ.นพ.นภดล นพคุณ ผู้จัดการโครงการระบบสารสนเทศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้การต้อนรับ คณะบุคลากรจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

บริจาคเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง

คุณพีรัชต์ สุจริตกุล บริจาคเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ให้กับหน่วยระงับปวด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ และ รศ.พญ.สุปราณี นิรุตติศาสน์ หัวหน้าหน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ คลินิคระงับปวด ชั้น 17 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

จัดซื้ออุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม (Surgical ICU)

นพ.เอกวรรณ ชันซื่อ และ รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ บริจาคเงินจำนวน 4,444,444 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม ( Surgical ICU )

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชชนก

ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านส่งเสริมและฟื้นฟู พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน

ด้วยรักและผูกพัน 61

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในงาน “ด้วยรักและผูกพัน 61 ”  เพื่อแสดงกตเวฑิตาแก่พยาบาลสภากาชาดไทยที่เกษียณอายุการทำงาน ปี 2561

ร้อยดวงใจด้วยรัก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์

ศ.พญ. ศิริวรรณ วนานุกูล หัวหน้าฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เป็นประธานเปิดงาน ร้อยดวงใจด้วยรัก เพื่อผู้เกษียณอายุการทำงานของอาจารย์แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แถลงข่าว การจัดแสดงคอนเสิร์ต “ส่งต่อความหวัง พลังชีวิต เพื่อน้องโรคเลือดและมะเร็งเด็ก”

แถลงข่าว การจัดแสดงคอนเสิร์ต  “ส่งต่อความหวัง พลังชีวิต เพื่อน้องโรคเลือดและมะเร็งเด็ก” และจัดเสวนาให้ความรู้สถานการณ์โรคเลือดในเด็กปัจจุบัน

ถวายมุทิตาสักการะแด่ สมเด็จพระวันรัต

ถวายมุทิตาสักการะแด่ สมเด็จพระวันรัต  (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ครบ 82 ปี

บริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คุณสมาน ไวทยะมงคล บริจาคเงินจำนวน 1,000,559.99 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันอัลไซเมอร์โลกเพื่อประชาชน ( World Alzheimer’ s Day)

“ไขความจริง โรคอัลไซเมอร์” เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ให้แก่ประชาชน

บริจาคเพื่อการพัฒนาฝ่ายการพยาบาล

มูลนิธิจิรกิติ โดยนายอรรณพ จิรกิติ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อการพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รางวัล BSA Building Safety Award 2018 อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับโล่รางวัล BSA Building Safety Award 2018 อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับ Gold

116 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบกายภาพอาคารพิเศษ นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

บริจาคเพื่อการปลูกถ่ายไขกระดูก และรักษาโรคมะเร็ง

ครอบครัวธัญญการ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อการปลูกถ่ายไขกระดูก และรักษาโรคมะเร็ง ฝ่ายอายุรศาสตร์

Talk Show “BoB Talk Marut Teach”

นายอนุชาติ พิรุณธนาไพศาล และนายมารุต บูรณะเศรษฐกุล มอบเงินบริจาคจากการจัด Talk Show “BoB Talk Marut Teach” จำนวน 150,000 บาท

โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ พุธหรรษา

ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ พุธหรรษา โดยชมรมผู้สูงวัยสุขภาพดี จุฬาฯ-กาชาด เพื่อจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย งานศิลปะ และให้ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่สมาชิกชมรม

มอบรางวัลหน่วยงานคุณธรรม ประจำปี 2561

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานมอบรางวัลกลุ่มงาน/หน่วยงานคุณธรรม ประจำปี 2561 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มูลนิธิร่วมกตัญญู มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มูลนิธิร่วมกตัญญู โดย นางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย