ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2567และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับพยาบาลจบใหม่ ปี 2567

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2567

ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปฐมนิเทศพยาบาลบรรจุใหม่ ประจำปี 2567

ปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับพยาบาลที่ได้รับการบรรจุใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่างๆ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหลักรวมถึงนโยบายและระบบคุณภาพของโรงพยาบาล

งานประชุม RLU DAY CONFERENCE 2024

การประชุม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยหนัก พร้อมทั้งหาทิศทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและให้เกิดประโชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย

กิจกรรมงานเสวนาให้ความรู้ประชาชน “ทางเลือกไหม่…การรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด(Immunotherapy)”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสวนาวิชาการให้ความรู้ประชาชน ในหัวข้อ “ทางเลือกใหม่…การรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด”

พิธีเปิดงานประกวดผลงาน Content Creator 2024

Content Creator 2024 จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้วยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและดึงศักยภาพของบุคลากรในฝ่ายการพยาบาลมาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

พิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2567


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2567

งานค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 8

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และชมรมคนรักษ์ตับ จัดกิจกรรมค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 8

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล ชนะเลิศ Gold Award ด้าน “Creativity and Innovation Award”

รับรางวัลชนะเลิศ Gold Award ด้าน “Creativity and Innovation Award” รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ ระดับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จากผลงานในหัวข้อ “Robots and Technology for stroke patients at King Chulalongkorn Memorial Hospital”

กิจกรรมเก็บพืชผักสวนครัว จากชาวสวนโรงพยาบาลจุฬาฯ “ปลูกด้วยรัก ดูแลด้วยใจ


ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดสวนผักโครงการ “ปลูกด้วยรัก ดูแลด้วยใจ” เพื่อให้บุคลากรได้เก็บไปประกอบอาหารรับประทาน อาทิ พริก ยอดฟักทอง ยอดน้ำเต้า มะเขือเปราะขาว ถั่วฝักยาว แตงโม เป็นต้น

พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2567

พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2567 พร้อมทั้งมอบรางวัลการปฎิบัติงานและมีผลงานดีเด่น

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นพิเศษ (ปธพ. Executive: ปธพ. X) เข้าศึกษาดูงาน รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงทั้ง 2 หลักสูตร รุ่นพิเศษ 1 (ปธพ. Executive: ปธพ. X)

กิจกรรมงานเสวนา “รู้ทันมะเร็งโรคเลือด” ครั้งที่ 1 รู้จัก..เข้าใจมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอิลอยด์ (AML)

จัดงานเสวนา “รู้ทันมะเร็งโรคเลือด” ครั้งที่ 1 รู้จัก..เข้าใจมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอิลอยด์ (AML) การพยาบาลและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยอย่างไร? เมื่ออยู่บ้าน

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสัมพันธภาพเพื่อเด็กป่วยโรคเรื้อรัง


ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพผ่านการจัดกิจกรรมการเล่นในเด็กป่วยโรคเรื้อรังทุกช่วงวัย ร่วมกับ คณะทำงาน Child life education and service และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 5 “Emergency Medical Technicians-Basic”

งานประชุมวิชาการ และลงนามความร่วมมือสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Chula-Endoscopy Short Course (CESCO) EUS ERCP series”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักร ซาอุดิอาระเบีย เข้าศึกษาดูงาน

คณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักร ซาอุดิอาระเบีย เข้าศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กิจกรรมอบรมทักษะ Internal Surveyor ระบบยา รุ่นที่ 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมทักษะ Internal Surveyor ระบบยา รุ่นที่ 3 จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 “วันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2567”


ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8

ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย ประจำปี 2567 “ยกระดับบริการคลินิกสังคมสงเคราะห์”


ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย และฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “ยกระดับบริการคลินิกสังคมสงเคราะห์”

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2567

มื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบรอบ 110 ปี คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร เข้าร่วมในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2567

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวันสถาปนา 110 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 110 ปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 110 ปี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 110 ปี

คณะผู้บริหาร จัดพิธีบวงสรวง พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

จัดพิธีบรวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลาทินทัต

กิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 6 ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “Emergency Medicine Chula Conference 2024 : ER in Wonderland”

Asia Pacific Targeted Temperature Management Task Force (ATTF)Southeast Asia Masterclass

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Asia Pacific Targeted Temperature Management Task Force (ATTF) Southeast Asia Masterclass

เปิดกิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน : Safety Week ครั้งที่ 3

โครงการ “ สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน : safety week ครั้งที่ 3” ประจำปี 2567 ภายใต้คำขวัญ “ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน มีสติทำงานเป็นนิสัย เพื่อวัฒนธรรมความ ปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรม “วันพยาบาลสากล ประจำปี 2567”

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567 Our Nurses. Our Future. The economic power of care.

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร “Comprehensive Clinical Practice in Neurology and Neurosurgery”

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมหลักสูตร “Comprehensive Clinical Practice in Neurology and Neurosurgery”

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร Short Course Training in Digestive Endoscopy Nursing

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร Short Course Training in Digestive Endoscopy Nursing จัดโดย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต (CRRT) “14th The Basic course of Continuous Renal Replacement Therapy 2024”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต โรงพบาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล จัด “โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต (CRRT)” ครั้งที่ 14

พิธีมอบรางวัลและปิดโครงการ “ Evidence Based Practice Project Presentation” ประจำปี 2567

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีปิดโครงการ “Evidence-Based Practice Project Presentation ประจำปี 2567”

พิธีเปิดการประชุมโครงการเสวนาการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยชาวต่างชาติกรณีประสานงานกับสถานทูต

การประชุมในครั้งนี้จะช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยชาวต่างชาติเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้บริหาร รพ.จุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมงานวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 131 ปี

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 131 ปี

โครงการ การประชุมวิชาการและปฏิบัติการ Chula Respiratory Care Symposium 2024

หน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานประชุมวิชาการ “Chula Respiratory Care Symposium 2024”

งานแถลงข่าว ทีมแพทย์ฯ กับภารกิจ ความร่วมมือในโครงการ “รักษ์หัวใจเด็ก (น้อย) ข้ามโขง”

คณะทำงานได้เริ่มประชุมหารือตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ ทีมแพทย์ออกหน่วยตรวจคัดกรองผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด คัดกรองผู้ป่วยเด็ก จำนวน 92 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ มี 37 ราย ที่มีความจำเป็นต้องนำไปผ่าตัดรักษาที่ประเทศไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร์ฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)

กิจกรรมงานเสวนา “มะเร็งลำไส้ใหญ่ ใส่ใจ ป้องกันรักษาได้ ครั้งที่ 4”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนา “มะเร็งลำไส้ใหญ่ ใส่ใจ ป้องกันรักษาได้” ครั้งที่ 4

กิจกรรมการอบรมวิชาการ 2nd Annual-Chula Epilepsy Colloquium 2024 All-Around Epilepsy

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “2nd Annual-chula Epilepsy Colloquium (A-CEC) ภายใต้แนวคิด All-Around Epilepsy”

งานประชุมวิชาการ “วันวัณโรคโลก World TB Day 2024 : Real Life for TB Management in Thailand (From Research to implementation and Policy)”

ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และหน่วยปฏิบัติการวิจัยวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการ ” วันวัณโรคโลก” World TB Day 2024 : Real Life for TB Management in Thailand (From Research to implementation and Policy)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับประกาศนียบัตรการรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (PDSC : Program and Disease Specific Centification) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

อบรมวิชาการหัวข้อ “THE 10th CHULA STROKE IN CLINICAL PRACTICE 2024”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล จัดกิจกรรมอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Chula Stroke in Clinical Practice 2024

โครงการอบรมหลักสูตร Building High Performance Team เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ โรงพยาบาลจุฬาองกรณ์

หลักสูตร Building High Performance Team เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยกิจกรรมในตครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2567

แถลงข่าวเปิดงาน “จุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลก ครั้งที่ 7” Chula World Sleep Day 2024 “Sleep Equity for Global Health” นอนหลับสมดุล เป็นต้นทุนสุขภาพสากล

นย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “จุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลก ครั้งที่ 7” Chula World Sleep Day 2024 “Sleep Equity for Global Health” นอนหลับสมดุล เป็นต้นทุนสุขภาพสากล

พิธีรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ฝึกอบรมระยะสั้น “Advanced Critical Care and Emergency Care Nursing”

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “Advanced Critical Care and Emergency Care Nursing” ประจำปี 256

คณะผู้บริหารต้อนรับเยี่ยมสำรวจรับรองการพัฒนาคุณภาพเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ: การดูแลรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับการเยี่ยมรับรองการพัฒนาคุณภาพเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ : การดูแลรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute ST elevation Myocardial Infraction)

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ส่งมอบมุมเด็กเล่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบมุมเด็กเล่นจาก มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ณ บริเวณคลินิกกุมารเวชกรรม ชั้น 9 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรม The first ENT CU congress ประจำปี 2567


ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานประชุมวิชาการ The first ENT CU congress ประจำปี 2567

สมาคมผู้ประกอบการด้าน ICT แสดงความยินดีกับองค์กรไทย ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ “ASOCIO 2023 ICT Awards”


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล ASOCIO 2023 ICT Award สาขา HealthTech Award จากสมาพันธ์ ASOCIO (Asian-Oceanian Computing Industry Organization)

กิจกรรม “รู้เท่าทัน ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี” ครั้งที่ 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเสวนา “รู้เท่าทัน ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี” ครั้งที่ 2

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) : SRS / SBRT Clinical School

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท Varian : a Siemens Healthineers company ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ : SRS / SBRT Clinical School

ส่งมอบปฏิทินเก่า เพื่อจัดทำสื่อเป็นอักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ PLUS+ ปันสุข บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ส่งมอบปฏิทินเก่า ให้กับ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลและบุคลากร Stroke Service Plan


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลและบุคลากร Stroke Service Plan ในการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการอบรมหลักสูตS The 6 Critical Practices for Leading A Team TMเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จัดการอบรมหลักสูตS The 6 Critical Practices for Leading A Team TM เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กิจกรรม “ส่งมอบความสุขให้ถึงที่…มอบความรักให้ถึงเตียง”

ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังและศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วย จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปีในรูปแบบเชิงรุก ร่วม “ส่งมอบความสุขให้ถึงที่… มอบความรักให้ถึงเตียง”

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดปฏิบัติการ “หุ่นยนต์ให้บริการผู้ป่วยนอก”ประยุกต์ฟังก์ชันการใช้งาน อำนวยความสะดวกกับประชาชน

เปิดตัว “หุ่นยนต์ให้บริการผู้ป่วยนอก” เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาล

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง รูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training เป็นหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางที่ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เปิดโครงการอบรมหลักสูตรจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกระเบียบและรวดเร็ว (Tips & Tricks)

หลักสูตรจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกระเบียบและรวดเร็ว (Tips & Tricks) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการทบทวน ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คว้ารางวัล ASOCIO 2023 ICT Award

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล ASOCIO 2023 ICT Award สาขา HealthTech Award จากสมาพันธ์ ASOCIO (Asian-Oceanian Computing Industry Organization)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบเหรียบสามรัชกาลเพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯท่านใหม่

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้มอบเหรียญสามรัชกาล เพื่อต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้าฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ และฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กิจกรรมบวชเนกขัมมบารมีสวดมนต์ข้ามปี 2566-2567 (2 ปี 2 เดือน 2 วัน)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และฝ่ายการพยาบาล จัดกิจกรรมบวชเนกขัมมบารมีสวดมนต์ข้ามปี 2566-2567 (2 ปี 2 เดือน 2 วัน) โดย พระประกาศพุทธกิจ (วีระ อภิวีโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

คณะผู้บริหาร รพ.จุฬาลงกรณ์ อวยพรปีใหม่แก่บุคลากร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เยี่ยมเยียนบุคลากรภายในหน่วยงานต่างๆ เพื่ออวยพรปีใหม่ เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และจับฉลากมอบของรางวัลพิเศษจากผู้บริหารให้กับบุคลากรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทรงบาตรพระสงฆ์จำนวน 16 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

เยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (PDSC): ศูนย์หลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะเพื่อเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (PDSC) : ศูนย์หลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร (Certificate Comprehensive Stroke Center )

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบเงินบริจาคส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและแอคเซสซอรี่ ในคอลเลกชันพิเศษ SIRIVANNAVARI Pride 2023 สนับสนุนโครงการ ‘เพร็พพระองค์โสมฯ’ หรือ ‘Princess PrEP’ ของสภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและแอคเซสซอรี่ในคอลเลกชันพิเศษ SIRIVANNAVARI Pride 2023 เฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) สนับสนุนโครงการ ‘เพร็พพระองค์โสมฯ’ หรือ ‘Princess PrEP’ ของสภากาชาดไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 5

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ การบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ประจำปี 2566

พิธีทำบุญ รำลึกถึงผู้บริจาคอวัยวะ

จัดงานวันรำลึกถึงผู้บริจาคอวัยวะ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคอวัยวะให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ระเบียงรมณีย์ ชั้น 14 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

กิจกรรมการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Epilepsy Monitoring Unit Tutorial and Workshop for Nurses 2023

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Epilepsy Monitoring Unit Tutorial and Workshop for Nurses 2023

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้กับชายผู้สูงอายุโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

การประชุมวิชาการด้านเวชบำบัดวิกฤตประจำปี ครั้งที่ 3

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการด้านเวชบำบัดวิกฤตประจำปี ครั้งที่ 3 “Stranger Things in Critical Care Medicine 2023”

การประชุมวิชาการ The 4th Chula Acute Kidney Injury and Blood Purification ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไต รพ.จุฬาลงกรณ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการประชุมวิชาการ The 4th Chula Acute Kidney Injury and Blood Purification Symposium 2023 ครั้งที่ 4

กิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ “ชีวิตใหม่!คุณทำได้ : A Journey to The Healthier Life”


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดส่องกล้อง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์โรคอ้วนทุพพลภาพฯ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้สำหรับผู้ป่วยโรคอ้วนในหัวข้อ “ชีวิตใหม่!คุณทำได้ : A Journey to The Healthier Life”

เก็บตกภาพบรรยากาศ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สืบสานประเพณีไทย ณ บริเวณอาคารนวไชยยันต์

คณะผู้บริหาร รพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมรับมอบโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสะพานลอยทางเชื่อมเข้าอาคาร ภปร

ผู้บริหารศูนย์การค้าสีลมเอจ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสะพานลอยทางเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าและส่วนต่อทางเชื่อมเข้าอาคาร ภปร

งานเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชน “โครงการ Lung cancer awareness ครั้งที่ 4”


ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดงานเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชน “โครงการ Lung cancer awareness ครั้งที่ 4” มะเร็งปอด รักษาหายขาดได้จริงมั้ย? ในหัวข้อ การผ่าตัด การฉายรังสี และโครงการวิจัยในมะเร็งปอดระยะแรกจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

งานประชุมวิชาการ The Reproductive Medicine Training Course 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดงานประชุมวิชาการ The Reproductive Medicine Training Course 2023 ปีนี้ Main congress ใน Theme: Infertility Et Cetera จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2566 “World Diabetes Day 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดงานวันเบาหวานโลก 2566 “World Diabetes Day 2023”

รับมอบผ้าและชุดเก่าที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ เปลี่ยนจากขยะให้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ในโครงการ “ขยะกำพร้าสัญจร”

มอบผ้า และชุดเก่าที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปเปลี่ยนจากขยะให้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ในโครงการ “ขยะกำพร้าสัญจร”

ASIA PACIFIC RESUSCITATION


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการด้านเวชบำบัดวิกฤตประจำปี ครั้งที่ 4 “ASIA PACIFIC RESUSCITATION NURSES CONFERENCE”

ผู้บริหารต้อนรับ คณะเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance Survey)


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับคณะทีมเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance Survey) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทอดกฐินสามัคคีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ณ วัดล้านนาญาณสังวราราม ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

งานเสวนาวิชาการ โครงการ “รู้ทันมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 7”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานเสวนาวิชาการ โครงการ “รู้ทันมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 7” ไขข้อข้องใจสารพันปัญหาของมะเร็งเต้านมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

งานแถลงข่าว เปิดปฏิบัติการ “หุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยบริการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารรังสีไอโอดีน”

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยทีมพัฒนาหุ่นยนต์ ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป แถลงข่าว เปิดปฏิบัติการ “หุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยบริการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารรังสีไอโอดีน” ครั้งแรกในไทย

วันปิยมหาราช” ชาวจุฬาฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อความเป็นสิริมงคล

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

งานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดโดย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

งานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 15 (15th World Stroke Day)

วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 15 (15th World Stroke Day) ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง

กิจกรรมเนื่องในวันหลอดเลือดอุดตันโลก หรือ World Thrombosis Day งานเสวนา “ลิ่มเลือดอุดตัน ภัยเงียบที่ป้องกันได้”

จัดกิจกรรมงานเสวนา “ลิ่มเลือดอุดตัน ภัยเงียบที่ป้องกันได้” VTE : Silent yet Preventable Threat เพื่อสร้างความเข้าใจถึงภาวะลิ่มเลือดอุดตันอย่างถูกต้อง

โครงการอบรม “KCMH Heart Failure Clinic Preceptorship Program 2023” เพื่อพัฒนาศักยภาพรวมถึงพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ

หน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรม “KCMH Heart Failure Clinic Preceptorship Program 2023: Moving Forward to Enhance Quality of Care in Heart Failure

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวัน “นวมินทรมหาราช”

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เนื่องในวัน “นวมินทรมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คณะผู้บริหารฯ ร่วมประกอบพิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่เกษียณอายุการทำงาน และคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

จัดงาน “ร้อยดวงใจ…อาลัยรัก” พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่เกษียณอายุการทำงาน และคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

กลุ่มอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล รพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข”

กลุ่มอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการจักรยาน สานฝัน ปันสุข จัดโดยกองพันพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี จักรยาน สานฝัน ปันสุข”

โครงการ “แบ่งปันตำราเรียนแพทย์ สู่แพทย์ชนบท ปี 2566”

อาคารหอพักแพทย์นวไชยยันต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม “แบ่งปันตำราเรียนแพทย์ สู่แพทย์ชนบท ปี 2566”

บรรยากาศงานเสวนา”อยากปลูกถ่ายไต…ไม่ใช่เรื่องยาก”

ฝ่ายอายุรศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานเสวนา ภายใต้หัวข้อ “อยากปลูกถ่ายไต…ไม่ใช่เรื่องยาก”

ด้วยรักและผูกพัน 2566

งาน “ด้วยรักและผูกพัน 66” เพื่อแสดงกตเวฑิตาแก่พยาบาลสภากาชาดไทยที่เกษียณอายุการทำงาน ปี 2566

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ ลานหน้าศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช และ ณ สถูปพระราชสรีรางคารฯ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ผู้บริหารต้อนรับ คณะฝึกปฏิบัติการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Surver , Is-UHosNet )

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้อนรับคณะฝึกปฏิบัติการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Surver , Is-UHosNet ) การตามรอบ สำหรับพยาบาล เคือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

งานเสวนาโรคมะเร็งในวัยรุ่น (Teenagers with cancer) ครั้งที่ 2

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดเสวนาเรื่อง โรคมะเร็งในวัยรุ่น (Teenagers with cancer) ครั้งที่ 2

กิจกรรม วันนักกำหนดอาหารเอเชีย ประจำปี 2566

ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน Asian Dietitian’s Day 2023 ประจำปี 2566 “วันนักกำหนดอาหารเอเชีย ประจำปี 2566” ภายใต้หัวข้อ “สูงวัยยุคใหม่ ใสใจโภชนการ”

งานแถลงข่าว โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต ปี 2566”

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดแถลงข่าว โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต ปี 2566”

“Global Collaboration to Improve Stroke Care in Thailand and Beyond” ความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “Global Collaboration to Improve Stroke Care in Thailand and Beyond”

กิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลกเพื่อประชาชน “สังคมยุคใหม่…ใส่ใจอัลไซเมอร์”

ศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน วันอัลไซเมอร์โลกเพื่อประชาชน “สังคมยุคใหม่…ใส่ใจอัลไซเมอร์”

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่ม CU HEMATOLOGY (กลุ่มโลหิตวิทยา) กลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่ม CU HEMATOLOGY (กลุ่มโลหิตวิทยา) กลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม ได้เป็นผู้แทนของประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันผลงาน ในงานประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ International Quality & Productivity Convention 2023 ( IQPC-2023 ) และได้รับรางวัล Excellent (Gold) ยอดเยี่ยม

พิธีเปิดและรับมอบห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง และศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วย

ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดและรับมอบห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง และศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วย จาก บริษัทวอลท์ดีสนี่ southeast asia

ต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จัดพิธีไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และมอบทุนสนับสนุนวิชาการ “ทุนศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ และคุณหญิง” ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน และนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดกิจกรรม IC Day 2023

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control Committee : ICC) จัดกิจกรรม IC Day 2023 ให้ความรู้เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐาน

กิจกรรมวันจริยธรรม (Ethics Day) ครั้งที่ 2Ethics as a Nursing Wisdom จริยธรรม ปัญญาแห่งวิชาชีพการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม วันจริยธรรม (Ethics Day) ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Ethics as a Nursing Wisdom จริยธรรม ปัญญาแห่งวิชาชีพการพยาบาล”

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 “Advances in Cardiac Nursing”

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 เรื่อง “Advances in Cardiac Nursing”

งานแถลงข่าว เปิดตัวกองทุน โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและโรคเส้นประสาท และกล้ามเนื้ออื่นๆ“ขอบคุณสำหรับพลังรอยยิ้ม : Thank you for the Strength of SMILES: Empowering SMA Patients”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายสวัสดิการสังคม แถลงข่าวเปิดตัวกองทุนโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และโรคของเส้นประสาท และกล้ามเนื้ออื่นๆ กับงาน “Thank You for the Strength of SMILES: Empowering SMA Patients ขอบคุณสำหรับพลังรอยยิ้ม”

เปิดกิจกรรมตรวจสุขภาพสตรีเฉลิมพระเกียรติฯ “วันแม่แห่งชาติ”

โครงการตรวจสุขภาพสตรีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ

งานมหกรรมคุณภาพการป้องกันและการจัดการภาวะ Burnout Syndrome

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย “จัดการอบรม Burnout Syndrome”

คณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

คณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566

งานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปี 2566

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม งานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปี 2566 “Next Step After A-HA : Safety Excellence Self-care”

นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

อาจารย์และนักศึกษาจาก International University of Health and Welfare and Fukuoka International Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 53 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แถลงข่าวเปิดโครงการ “Pay it forward…ส่งต่อรักจากใจให้สมอง”

ศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวเปิดโครงการ “Pay It Forward ส่งต่อรักจากใจให้สมอง”

ผู้บริหาร สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้บริหารคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำความเคารพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้ง ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยที่คว้ารางวัลภาพถ่ายจอตาระดับนานาชาติ และแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

แสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทย คุณจิรสุดา ชื่นชม ได้รับรางวัลภาพถ่ายจอตาระดับนานาชาติ Top Image Award ในงาน CLARUS Image Exhibition ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. 2566 ณ ประเทศสิงคโปร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริหารระบบกายภาพโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริหารระบบกายภาพโรงพยาบาล

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับแพทย์และพยาบาล รุ่นที่ 3”

เปิดงาน สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 “Stay with NCDs together” โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อยู่อย่างเข้าใจ ไปด้วยกัน

สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 “Stay with NCDs together” จัดโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อส่งเสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

อบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ประจำปี 2566

กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ประจำปี 2566 จำนวน 5 รุ่น ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมการอบรมแนวทางการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ถูกกระทำ Rescue Child Victim

คณะทำงาน “ขวัญดรุณ” (Child Welfare Team) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับแนวทางการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ถูกกระทำ Rescue Child Victim ให้แก่ แพทย์/แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง

พิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2566และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับพยาบาลจบใหม่ ปี 2566

จัดพิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล กล่าวต้อนรับและให้โอวาท

พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานฯผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2566

การจัดการประกวด ผู้สูงวัยสุขภาพดีแบบองค์รวมนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของงานกาชาดประจำปี ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 ซึ่งการประกวดจะแบ่งเป็นสองประเภท ได้แก่ ประเภทมีโรคประจำตัว และประเภทไม่มีโรคประจำตัว

ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2566

ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหลักรวมถึงนโยบายและระบบคุณภาพของโรงพยาบาล

พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2566 พร้อมทั้งมอบรางวัลการปฎิบัติงานและมีผลงานดีเด่น

พิธีมอบพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร “Comprehensive Clinical Practice in Neurology and Neurosurgery”


ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมหลักสูตร “Comprehensive Clinical Practice in Neurology and Neurosurgery” สำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อบรมหลักสูตร “สุขาภิบาลอาหาร การป้องกันการติดเชื้อและความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงานร้านค้าร้านอาหาร”

อบรมหลักสูตร “สุขาภิบาลอาหาร การป้องกันการติดเชื้อ และความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงานร้านค้าร้านอาหาร”

โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผ่าตัดรับบริจาคอวัยวะ แก่ศัลยแพทย์ แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ และพยาบาลห้องผ่าตัด

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผ่าตัดรับบริจาคอวัยวะ แก่ศัลยแพทย์ แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ และพยาบาลห้องผ่าตัด HANDS-ON WORKSHOP MULTI-ORGAN RECOVERY IN SOFT CADAVER 2023

มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

คุณอภิรักษ์และ คุณจันทร์ทิพย์ วานิช มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มอบเงินบริจาค เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล

คุณรัตนา-คุณวิโรจน์ ตันศิริคงคล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน )


ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน )

มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.ดร.สุรเกียรติ์–ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย และ ดร.สันติธาร เสถียรไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ในนาม ศ.ดร.สุนทร เสถียรไทย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน

คณะ ปธพ. รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนหน่วยงานศูนย์ประกันสุขภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณแม่สุนันท์ ธีระภาพ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนหน่วยงานศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบแว่นตากันแดด

บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ บริษัท นำศิลปไทย จำกัด มอบแว่นตากันแดด เพื่อถนอมดวงตาให้กับผู้ป่วยต้อกระจก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 100 อัน

มอบวิทยุและหนังสือธรรมะ


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท สื่อสายรุ้ง จำกัด โดยคุณชลรัศมี งาทวีสุข มอบวิทยุและหนังสือธรรมะ จำนวน 50 ชุด เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก The Partnership Project for Global Health and Universal Health Coverage (GLO+UHC) Phase 2, Thailand

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับคณะศึกษาดูงานจาก The Partnership Project for Global Health and Universal Health Coverage (GLO+UHC) Phase 2, Thailand

เยี่ยมสำรวจระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ในผู้ใหญ่ (AML)


ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจเพื่อขอต่ออายุการรับรองมาตฐานเฉพาะโรค ( PDSC ) : ระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ในผู้ใหญ่ (AML)

มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องใช้ทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล


ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัวประสิทธิ์จูตระกูล โดยคุณณันทนี ประสิทธิ์จูตระกูล มอบเงินบริจาค จำนวน 712,500 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องใช้ทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยสามัญโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเงิน เพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณศรีอุทัย พัฒนโยธิน และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคชุดตรวจ Onsite Covid-19 Ag Rapid Test จำนวน 1,000 ชุด

บริษัท ซี เมดิค จำกัด บริจาคชุดตรวจ Onsite Covid-19 Ag Rapid Test จำนวน 1,000 ชุด รวมมูลค่า 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาค เพื่อผู้ป่วยสามัญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมราชกรีทาสโมสร มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบผลิตภัณฑ์นมแอนลีนให้โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์

บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์นมแอนลีนให้โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 100 ลัง

การประชุมทิศทางด้านผู้สูงวัย สภากาชาดไทย ความก้าวหน้าและความท้าทายในประเทศไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการอำนวยการด้านผู้สูงวัย สภากาชาดไทย จัดการประชุมทิศทางด้านผู้สูงวัย สภากาชาดไทย ความก้าวหน้าและความท้าทายในประเทศไทย

มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยศัลยกรรมทรวงอก ฝ่ายศัลยศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณอภิรักษ์ จูตระกูล และคุณพลพัชร์ เลาเศรษฐกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 900,000 บาท เพื่อหน่วยศัลยกรรมทรวงอก ฝ่ายศัลยศาสตร์

30 พฤษภา วันสถาปนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบรอบ 109 ปี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.ภัสสิษฎ์ เหล่าวีรวัฒน์ มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์โรคหัวใจ

ผู้แทนคุณสุทธิเดช ถกลศรี มอบเงินบริจาค จำนวน 11,860,000 บาท เพื่อศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประชุมวิชาการ ฝ่ายการพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2566“Nursing Power for Global Health พลังพยาบาลเพื่อสุขภาพโลก”

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 เรื่อง “Nursing Power for Global Health พลังพยาบาลเพื่อสุขภาพโลก” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566

มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยศัลยกรรมทรวงอก ฝ่ายศัลยศาสตร์

คุณสุรินทร์ วรสาธิต มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อหน่วยศัลยกรรมทรวงอก ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

คุณบุญสุข นรจิตต์ มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร

กิจกรรม “โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต”

จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต เพื่อสู่เครือข่าย Critical Care Nephrology ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2566

มอบเงินบริจาค จากกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล CPF & KASETPHAND RUN FOR CHARITY 2023

รับมอบเงินบริจาค 1.5 ล้านบาท จากกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล CPF & KASETPHAND RUN FOR CHARITY 2023

เปิดงาน “สัปดาห์โรคหลอดลมเรื้อรัง จุฬาฯ 2566”

หน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ แถลงข่าวเปิดกิจกรรม “สัปดาห์โรคหลอดลมเรื้อรัง จุฬาฯ 2566”

กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับการดูแลผู้ป่วยเด็ก

กิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็ก(และครอบครับ) ที่ต้องกลับบ้านด้วยท่อหลอดคอ จัดโดย สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ ศูนย์บริบาล

มอบเงินบริจาค เพื่อฝ่ายอายุรศาสตร์

คุณชมพูนุท-คุณณัฐวรรธน์ เตชะไพบูลย์ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันพยาบาลสากล ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันพยาบาลสากล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566

มอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK)

CMC ร่วมกับ Teledoc บริษัทพระยาพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK) จำนวน 1,000 ชุด เพื่อสนับสุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

คุณพรทิพย์ โรจตระการ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Minnesota State University MANKATO, United States of America

ต้อนรับคณะนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ Minnesota State University MANKATO, United States of America เข้าศึกษาดูงานด้าน Complementary therapy

เปิดกิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน : Safety Week ครั้งที่ 2

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานใน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน : safety week ครั้งที่ 2”

งานประชุมวิชาการ EMCC 2023 – The Future Begins

งานประชุมวิชาการ EMCC 2023 Emergency Medicine Chula Conference THE FUTURE BEGINS จัดโดย ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาคจำนวน เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

คุณกำเนิดสุข สิริโยธิน และคุณวิยะดา มนธาตุผลิน มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร

มอบเงินเพื่อบำรุงและ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์และเป็นค่ารักษาผู้ป่วยสามัญ

คุณพีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร พร้อมด้วยครอบครัวและแฟนคลับ มอบเงิน 1,000,000 บาท เพื่อบำรุงและ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์และเป็นค่ารักษาผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

“วันพยาบาลพี่เลี้ยง (Nurse Preceptor Day)” ประจำปี 2566

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีประดับเข็ม สำหรับ Clinical Nurse Educator และ Unit-based CNE เนื่องใน “วันพยาบาลพี่เลี้ยง (Nurse Preceptor Day)” ประจำปี 2566

เปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2566 “จุฬาฯ ใส่ใจ อยู่ไกล เราไปหา” ภารกิจพิชิตความเจ็บป่วย ค้นหาและรักษาผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2566 “จุฬาฯ ใส่ใจ อยู่ไกล เราไปหา” ภารกิจพิชิตความเจ็บป่วย ค้นหาและรักษาผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 130 ปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่นระดับสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 และ ประจำปี 2565

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี แก่บุคลากร ที่ได้รับรางวัล บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ระดับสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 และ ประจำปี 2565

มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

นพ.ประกรณ์ – ทนพญ.อรพิมล ยอดวงศ์เจน มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภป

มอบเงินบริจาคสำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ

บริษัท อูโน่โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท ซีเคร็ต ด๊อกคิวเมนท์ ดิสทรัคชั่น จำกัด พร้อมศิษยานุศิษย์ ครูบาแสงหล้า ธัมมสิริ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมือง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา มอบเงินบริจาค จำนวน 940,000 บาท เพื่อเป็นค่ายา,ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การให้เลือด สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ

พิธีมอบรางวัลโครงการ “ Evidence Based Practice Project Presentation”

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบรางวัล Evidence Based Practice Project Presentation

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 4 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 4 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกราน

พิธีเปิดการโครงการเสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ EB-CNPG’ 2023เรื่อง “Kick off EB-CNPG. 2022”

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ EB-CNPG’ 2023 เรื่อง “Kick off EB-CNPG. 2022”

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง และตรวจประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certification: SSCC)

คณะกรรมการจัดงานประเพณีประจำปีชาวเจ้าพ่อเสือ มอบเงินบริจาค

คณะกรรมการจัดงานประเพณีประจำปีชาวเจ้าพ่อเสือ มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่ายาค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การให้เลือด สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาฯ สืบสาน สงกรานต์วิถีไทย

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม จัดงาน “โรงพยาบาลจุฬาฯ สืบสานสงกรานต์วิถีไทย”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Lean in Healthcare

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean ประจำปี 2565 และ Lean Facilitator จัดการประชุม Lean in Healthcare เรื่อง “ความสูญเปล่าที่หมดไป กับคุณค่าและความปลอดภัยที่ได้คืนมา”

คุณวนิดา พันธุ์เมฆา และคุณสิวภรณ์ มานิตย์ธนินท์ มอบเงิน

คุณวนิดา พันธุ์เมฆา และคุณสิวภรณ์ มานิตย์ธนินท์ มอบเงินจำนวน 150,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ และมอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

5ส สร้างสิ่งแวดล้อม สร้างความสุข และความปลอดภัย

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรม kick off กิจกรรม 5ส และการอบรมเรื่อง มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี 2566

เปิดกิจกรรม Research Day ครั้งที่ 6

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Research Day ครั้งที่ 6

บริษัท ยูนิชาร์ม ประเทศไทย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ ไลฟ์รี่กางเกงซึมซับสบาย

บริษัท ยูนิชาร์ม ประเทศไทย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ ไลฟ์รี่กางเกงซึมซับสบาย ให้กับผู้สูงอายุที่มาใช้บริการแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 3,000 ชิ้น

สภากาชาดสิงคโปร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดสิงคโปร์พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรม “บ้านสวยด้วยมือเรา Big Cleaning Week ครั้งที่ 3”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาขาดไทย จัดโครงการ “บ้านสวยด้วยมือเรา Big Cleaning Week ครั้งที่ 3”

กิจกรรมงานประชุมวิชาการ World TB Day “ Real Life for TB Management in Thailand รู้ทันวัณโรค ในวันวัณโรคโลก”

ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และหน่วยปฏิบัติการวิจัยวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการ World TB Day “ Real Life for TB Management in Thailand รู้ทันวัณโรค ในวันวัณโรคโลก”

กิจกรรมงานประชุมวิชาการ ด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ EID Conference 2023

จัดงานประชุมวิชาการด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ EID Conference 2023 บรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบัน เพื่อแนะนำแนวทางการดูแลผู้ป่วยให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และนิสิตแพทย์

รพ.จุฬาลงกรณ์ เข้ารับประกาศนียบัตรการรับรองเฉพาะโรค ระบบการดูแลรักษาโรคเบาหวาน

อ.พญ. ณิชกานต์ หลายชูไทย แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับประกาศนียบัตรการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ระบบการดูแลรักษาโรคเบาหวาน ระดับศูนย์เบาหวาน (เด็กและผู้ใหญ่)

คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี กับหัวหน้าฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกเพื่อต้อนรับ คุณภัทิรา วงษ์สำราญ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

รพ.จุฬาลงกรณ์ รับประกาศนียบัตร “สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับประกาศนียบัตร “สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า” จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

กิจกรรมการอบรมวิชาการเรื่อง “Chula STROKE IN CLINICAL PRACTICE 2023” สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

อบรมวิชาการเรื่อง “Chula STROKE IN CLINICAL PRACTICE 2023” จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผู้บริหารกรมอนามัย และคณะเจ้าหน้าที่กรมอนามัย เข้าศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์

ผู้บริหารกรมอนามัย และคณะเจ้าหน้าที่กรมอนามัย เข้าศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเดินและการเคลื่อนไหว ศูนย์นิทราเวช ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านสเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด

พิธีรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ฝึกอบรมระยะสั้น “Advanced Critical Care and Emergency Care Nursing”

จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ฝึกอบรมระยะสั้น “Advanced Critical Care and Emergency Care Nursing” ให้กับพยาบาลสังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รพ.จุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรม วันนอนหลับโลก World Sleep Day 2023 ; Sleep is Essential for Health การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพแข็งแรง

กิจกรรมจุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ ศูนย์นิทราเวชฯ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพ แข็งแรง : Sleep is Essential for Health เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยเงียบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนอนไม่หลับ หรือนอนหลับแล้วไม่มีคุณภาพ

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศึกษาดูงานอาคารอนุรักษ์ ณ อาคารตำหนักวังบางขุนพรหม วังเทวะเวสม์ และศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

คณะผู้บริหารฯ ศึกษาดูงานอาคารอนุรักษ์ ณ อาคารตำหนักวังบางขุนพรหม วังเทวะเวสม์ และศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเป็นแนวทางในด้านการบริหารจัดการอาคารอนุรักษ์

“รู้เท่าทัน ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี”


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเสวนา “รู้เท่าทัน ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี”

เปิดจุดบริการศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย บริเวณด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และด้านหน้าอาคารรัตนวิทยาพัฒน์

ส่งมอบพื้นที่ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย บริเวณด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ เปิดอย่างเป็นทางการ

มูลนิธิมาดามแป้ง “ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง”


ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิมาดามแป้ง ร่วมกิจกรรมวันมะเร็งโลกในเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยการจัดโครงการ “ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” พร้อมด้วยอาสากล้าใหม่มูลนิธิมาดามแป้ง ร่วมทำกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม และมอบชุดชั้นในสตรี

มอบชุด PPE เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ โครงการ Less plastic โดยนายศุภภกฤต เกียรติประเสริฐ ประธานกรรมการนักศึกษาฯ และคณะ มอบชุด PPE  จำนวน 50 ชุด เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมทบทุนบริจาคสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

สุขสยาม ร่วมกับสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าไทยไหหลำ ศาลเจ้าแม่ทับทิมอุทัยธานี และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนบริจาคสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในงานมหัศจรรย์ ตรุษจีน มั่งมีสุข เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม

โครงการ “ค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 7” “พี่น้องผองเพื่อน”


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และชมรมคนรักษ์ตับได้จัดงาน ค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 7 “พี่น้องผองเพื่อน”

แพทย์จุฬาฯ ผนึก ทรู ดิจิทัล ดึงเทคโนโลยี AR เสริมประสิทธิภาพด้านการแพทย์ เปิดตัวนวัตกรรมสร้างภาพจำลองฝึกการกู้ชีพพื้นฐาน (CPR)


ข่าวประชาสัมพันธ์

Augmented Reality Hololens for CPR การเปิดตัวนวัตกรรมสร้างภาพจำลองฝึกการกู้ชีพพื้นฐาน โดยภายในงานมีกิจกรรมการฝึกสอนการกู้ชีพพื้นฐานกับหุ่นจำลองให้แก่ประชาชนทั่วไป ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ร่วมกับห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังฯ จัดกิจกรรมสร้างความสุขให้กับเด็ก

กิจกรรมวันเด็กประจำปี ให้กับเด็กป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และเด็กจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย

มอบซึชิข้าวกล้อง และข้าวกล้องอบกรอบ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยคุณพจณี คงมาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าบุคคล มอบซึชิข้าวกล้อง จำนวน 500 ชิ้น และ ข้าวกล้องอบกรอบ จำนวน 1,000 ซอง

มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

ครอบครัวตันนิรันดร มอบเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบหน้ากากผ้า สเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์

TCI Global Ventures Company Limited พร้อมด้วย คุณศรัณย์ปกรณ์  ปิยเดชมงคล และคุณกิตติพัฒน์ วงษ์น้อย มอบหน้ากากผ้าจำนวน 600 ชิ้น สเปรย์แอลกอฮอล์จำนวน 1000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 526 ชิ้น

มอบเครื่อง Oxygen Concentrator จำนวน 1 เครื่อง

มอบเครื่อง Oxygen Concentrator จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรแด่พยาบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดี แก่พยาบาลที่สำเร็จการฝึกอบรมตามเกณฑ์ในหลักสูตรเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training รุ่นที่ 3

สัมมนาการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสาธารณสุข

รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการผู้ป่วยใน เป็นประธานเปิดสัมมนาและชี้แจงทิศทางการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

มอบเงินบริจาค เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และเพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯ

คุณชัชชัย จิตนิยมค้า มอบเงินบริจาค จำนวน 5,070,000 บาท เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และเพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ และทอดพระเนตรสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖

อบรมเพื่อสู่เครื่อข่าย Critical Care Nephrology ครั้งที่ 12

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต เพื่อสู่เครื่อข่าย Critical Care Nephrology ครั้งที่ 12

โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้กับชายผู้สูงอายุโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้กับชายผู้สูงอายุโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6


ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมลงนามถวายพระพร


ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร

คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมลงนามถวายพระพร

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ร่วมจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญโรคหายากแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ ด้านจีโนมิกส์ และ Care-for-Rare Foundation จากประเทศเยอรมนี นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น

World Diabetes Day 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

“World Diabetes Day 2022” จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และแมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เปิดศูนย์ฝึกอบรมทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานที่ฝึกอบรมและให้ความรู้เฉพาะทางแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรการแพทย์จากประเทศไทย และหลากหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิก

ทอดกฐินสามัคคี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณะผู้บริหาร พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังพุไทร ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

“รู้เท่าทันโรคมะเร็งเต้านม ใส่ใจ ห่างไกล มะเร็งเต้านม“

ศูนย์ความเป็นเลิศทางทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเสวนา ร่วมไขข้อข้องใจกับสารพันปัญเรื่องมะเร็งเต้านม

พิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ และเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระสังฆราช

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ และเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พิธีทำบุญสังฆทาน และสดัปกรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล บุคลากร ร่วมพิธีทำบุญสังฆทาน และสดัปกรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

งานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจและมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาลประจำปี 2565

ร่วมนำเสนอนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมตอบข้อซักถามร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าพยาบาล และผู้บริหารทางการพยาบาล

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

“วันปิยมหาราช” ชาวจุฬาฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล ถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

สภากาชาดไทยเทิดไท้สมเด็จย่า เสริมสร้างดูแลสุขภาพปวงประชา ห่างไกลไร้โรคา มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ถวายพานพุ่มราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร เข้าร่วมในพิธี

“งานครบรอบ 30 ปี คลินิกวัยทอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย”

เผยแพร่ผลงานและความก้าวหน้าในด้านการรักษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีกิจกรรมเสวนาเนื่องใน “วันวัยทองสากล” และ “วันโรคกระดูกพรุนโลก”

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดตัวคลินิกการได้ยินและการทรงตัวขั้นสูง

กิจกรรมเสวนาภาคประชาชนในหัวข้อ “ปัญหาการได้ยิน-ภัยเงียบที่กำลังคร่าสมองคุณ เตรียมความพร้อมประเทศไทยสำหรับสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการได้ยินความเสี่ยงสูงสุดที่ป้องกันได้ของภาวะสมองเสื่อม”

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากร ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่เกษียณอายุและคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

ด้วยรักและผูกพัน 65

งาน “ด้วยรักและผูกพัน 65″ เพื่อแสดงกตเวฑิตาแก่พยาบาลสภากาชาดไทยที่เกษียณอายุการทำงาน ปี 2565

รพ.จุฬาลงกรณ์ ได้รับรางวัลคุณภาพการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวระดับนานาชาติ แห่งแรกของไทย

งานแถลงข่าวและร่วมแสดงความยินดีการได้รับรางวัลคุณภาพการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งอเมริกา Bronze Award

กิจกรรม “รู้เท่าทันโรคมะเร็งเด็ก ครั้งที่ 1″

เสวนาเจาะลึกเรื่องการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก โดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร

พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล”

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ ลานหน้าศาลาศิริราช 100 ปี

Medication Safety Week 2022

มุ่งเน้นสร้างความตระหนัก มาตรการป้องกันหรือลดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอันจะนำไปสู่ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร

เปิดโครงการอบรมเพื่อทบทวนแนวคิด และพัฒนาภาวะผู้นำ

โครงการอบรมเพื่อทบทวนแนวคิด Competency และ Managerial Competency เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เยี่ยมสำรวจรับรองเฉพาะโรค

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ เพื่อรับการเยี่ยมสำรวจรับรองเฉพาะโรค ระบบการดูแลรักษาในคลินิกเบาหวาน จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

60 Years of Excellence Collaboration takes you further

เปิดงาน ประชุมวิชาการ 60 Years of Excellence Collaboration takes you further และมีปาฐกถาพิเศษ 60 ปีวิสัญญีจุฬาฯ

การเปิด “ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”

คณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์แห่งสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และรับฟังผลการปฏิบัติงานโครงการวิจัยระหว่างไทย-สหรัฐ ภายใต้ทุนวิจัยจาก NIH สหรัฐอเมริกา

APEC Health Working Group เยี่ยมชมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากคณะผู้แทน APEC Health Working Group เยี่ยมชมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อศึกษาดูงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข

กิจกรรมการอบรมแนวทางการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ถูกกระทำ Rescue Child Victim ครั้งที่ 9

คณะทำงาน “ขวัญดรุณ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับแนวทางการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ถูกกระทำ

โครงการเสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ CNPG’ 2021

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการเสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์

สัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู “ก้าวทันโรคไปกับเวชศาสตร์ฟื้นฟู”

ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู “ก้าวทันโรคไปกับเวชศาสตร์ฟื้นฟู”

โครงการ Ethics Day

โครงการ Ethics Day เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างทัศนคติเชิงบวกด้านอัตลักษณ์จริยธรรมของ CHULA Nurse Moral Model

พิธีไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จัดพิธีไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565 และมอบทุนสนับสนุนวิชาการ

มอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลระบบการหายใจผู้ใหญ่

ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับ สาขาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต เพื่อสู่เครือข่าย Critical Care Nephrology

เปิดกิจกรรมตรวจสุขภาพสตรีเฉลิมพระเกียรติฯ “วันแม่แห่งชาติ”

ประกอบไปด้วย การเปิดตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษามะเร็งเต้านม การตรวจวินิจฉัยรักษามะเร็งปากมดลูก และยังมีโซนนิทรรศการจัดแสดง

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย”

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีต้อนรับพยาบาลใหม่ ประจำปี 2565

คณะผู้บริหารทางการพยาบาลเข้าร่วมในพิธีต้อนรับพยาบาลใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2565

ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของโรงพยาบาล

คุณรุ่ง ศิวานุวัฒน์ มอบเงินบริจาค

คุณรุ่ง ศิวานุวัฒน์ มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค

คุณจเร รุยาพร คุณถวัลย์-คุณอัญชนา รุยาพร คุณอุมาวรรณ-คุณมิ่งเพชร รุยาพร ร่วมกันมอบ รถเข็นนั่ง สำหรับผู้ป่วย ร่วมบริจาค

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค

คุณอภิเษก เทวินทรภักติ คุณพิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์ส่องกล้องคลื่นเสียงความถี่สูง ฝ่ายอายุรศาสตร์

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากฟอกอากาศ

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากฟอกอากาศ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณปัญญา มณีขาว มอบเงินบริจาค

คุณปัญญา มณีขาว มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนให้กับหน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา และหน่วยโรคไตเด็ก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์

ศึกษาดูงานระบบการดูแลรักษาพระภิกษุ สามเณร อาพาธ

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการดูแลรักษาพระภิกษุ สามเณร อาพาธของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท วีเค อินโดนเวชั่น จำกัด มอบชุด PPE


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท วีเค อินโดนเวชั่น จำกัด มอบชุด PPE เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณภัทรา โพธิเวชกุล มอบเงินบริจาค

คุณภัทรา โพธิเวชกุล มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณอรุณศรี พัฒนสุวิภากุล มอบเงินบริจาค

คุณอรุณศรี พัฒนสุวิภากุล มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินระดมทุน

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินระดมทุน ให้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คุณสมิทธิ เนาถาวร บริจาคเงิน

คุณสมิทธิ เนาถาวร บริจาคเงิน เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินหายใจ รุ่นที่ 1


ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ผู้ตรวจการพยาบาล หัวหน้าศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

โครงการ Medication Safety Issue ปี 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดกิจกรรมโครงการ Medication Safety Issue ปี 2565 เรื่อง Medication Reconciliation รณรงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์และหลักสูตรปฐมพยาบาล


ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง และหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

ทริอาช The Series มอบเงินบริจาค

ทริอาช The Series มอบเงินบริจาค สมทบทุนช่วยโครงการผ่าตัด โรคหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ครอบครัวนาคสกุล มอบเงินบริจาค

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล และครอบครัว มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา และครอบครัว มอบเครื่องช่วยหายใจ

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา และครอบครัว มอบเครื่องช่วยหายใจแรงดันเสริม 2 ระดับ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ครอบครัววานิชวัฒน์ มอบเงินบริจาค


ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัววานิชวัฒน์ พร้อมกัลยาณมิตร มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัยและทิชชู่เปียกผสมแอลกอฮอล์ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันอานันทมหิดล 2565

วันอานันทมหิดล 2565 วางพวงมาลาถวายสักการะ รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” เนื่องในวันอานันทมหิดล วันคล้ายวันสวรรคต มีองค์กรภาครัฐ และเอกชน ส่งพวงมาลาเพื่อถวายสักการะ

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรเตรียมผู้บริหารทางการพยาบาล


ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรเตรียมผู้บริหารทางการพยาบาล Leadership Succession Plan II-III ประจำปี 2564-2565

ทันเหตุการณ์ฝีดาษวานร Monkeypox Update


ข่าวประชาสัมพันธ์

ทันเหตุการณ์ฝีดาษวานร Monkeypox Update ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมถึงวิธีสังเกตและแนวทางการป้องกันดูแลตนเองและครอบครัว

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Lean in Healthcare


ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบรางวัลผลงานพัฒนาคุณภาพบริการ และเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Lean in Healthcare ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด บริจาคเงิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด บริจาคเงินเพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบชุดอาหารว่าง

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบชุดอาหารว่าง ประกอบด้วย ซูชิข้าวกล้องสติ๊ก และน้ำสมุนไพร เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันสถาปนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสถาปนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 108 ปี และร่วมมอบโล่รางวัลให้กับบุคลากรดีเด่นและประกาศเกียรติคุณ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานครบรอบ 108 ปี รพ.จุฬาลงกรณ์

อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย มอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย มอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณฉัตริน จันทร์หอม มอบเงินบริจาค

คุณฉัตริน จันทร์หอม มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด และบริษัทในเครือ

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด และบริษัทในเครือ สนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มศาลา หลวงพ่อดำ ณ มุขหน้าตึกวชิรญาณวงศ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบแซนวิส

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบแซนวิส และ น้ำสมุนไพร เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายติดหน้าอก ฝ่ายการพยาบาล

พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายติดหน้าอก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม

ปิดกิจกรรม โครงการ “เดินวิ่งล้านก้าว”

ปิดกิจกรรม โครงการ “เดินวิ่งล้านก้าว” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ม.ค. – 28 เม.ย. 2565 ระยะเวลา 100 วัน ที่ผ่านมา มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 402 คน

วันพยาบาลสากล ประจำปี 2565

วันพยาบาลสากล ประจำปี 2565 เนื่องในวันพยาบาลสากล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2565

คุณอภิชาติ สังฆอารี มอบเงินบริจาค

คุณอภิชาติ สังฆอารี มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณสุธิเดช ถกลศรี มอบเงินบริจาค

คุณสุธิเดช ถกลศรี มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์โรคตับ หน่วยทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน Safety Week ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การประชุม UHosNet ครั้งที่ 76

การประชุม UHosNet ครั้งที่ 76 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

บุคลากรสภากาชาดไทย รวมพลังบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19

บุคลากรสภากาชาดไทย รวมพลังบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19 เพื่อรณรงค์ปลูกฝังให้บุคลากร บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี 2565

มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี 2565 5ส สร้างสิ่งแวดล้อม สร้างความสุข และความปลอดภัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรมประชุมวิชาการ “The 8th Chula Stroke in Clinical Practice”

กิจกรรมประชุมวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ตรวจคัดกรองไว รักษาได้

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดเสวนาให้ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับนวัตกรรมในการคัดกรองและความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่

เปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2564”

ผู้บริหารรพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้กับ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าศูนย์ หัวหน้ากลุ่มงานป้ายแดง และบุคลากรดีเด่น

ผู้บริหารรพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้กับ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าศูนย์ หัวหน้ากลุ่มงานป้ายแดง และบุคลากรดีเด่น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565

พิธีเปิดการอบรม เสริมทักษะและพัฒนาผู้บริหารหลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

พิธีเปิดการอบรม เสริมทักษะและพัฒนาผู้บริหารหลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบของที่ระลึก เพื่อขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ คุณแพทริค หอรัตนชัย รองผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฯ เป็นผู้แทน มอบของที่ระลึก

แพทย์จุฬาฯ นานาชาติ เยือน รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

แพทย์จุฬาฯ นานาชาติ เยือน รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา.รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ปรึกษา และคณะทำงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ CU-MEDi ไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

การบรรยายให้ความรู้ประชาชนแบบhybrid (online-onsite) เรื่อง Safe listening เนื่องในวันการได้ยินโลก World Hearing day

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 อ.ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์ ฝ่าย โสต ศอ นาสิก วิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการบรรยายให้ความรู้ประชาชนแบบhybrid (online-onsite) เรื่อง Safe listening เนื่องในวันการได้ยินโลก

จัดพิธีเปิดโครงการ “ทางม้าลายกระต่ายน้อย” ขึ้น ณ ลานหน้าอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันที่ 1 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีเปิดโครงการ “ทางม้าลายกระต่ายน้อย” ขึ้น ณ ลานหน้าอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง (EC-ATMPs)


ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว., รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนแผนงานการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ด้วย ATMPs ภายใต้คณะอนุกรรมการฯ BCG สาขายาและวัคซีน

“อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล” จัดโครงการบันทึกพิชิตมะเร็งส่งต่อแนวทางผู้ป่วยและผู้ดูแลใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณพื้นที่ Foyer ชั้น 6 อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค อ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง” จำนวน 1,000 เล่ม จากโครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล (Art for Cancer by Ireal)

แกร็บ ร่วมส่งต่อความสุข ตอกย้ำพันธกิจ “แกร็บ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”


ข่าวประชาสัมพันธ์

โดยนายอเลฮานโดร โอโซริโอ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 4,077,758 ล้านบาท

บริษัท ยัมมี่่ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านอาหาร The Eateria) มอบอาหารกล่อง

บริษัท ยัมมี่่ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านอาหาร The Eateria) มอบอาหารกล่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ มอบเงินบริจาค

คุณกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ มอบเงินบริจาค เพื่อซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เดินทางเข้าพบตัวแทนสภากาชาดไทย

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เดินทางเข้าพบตัวแทนสภากาชาดไทย เพื่อให้สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

บริษัท เอซีอี โกลบอล จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท เอซีอี โกลบอล จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศูนย์อาหาร Bwell มอบเงินบริจาค

ศูนย์อาหาร Bwell มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สำรวจระบบยา จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

สำรวจระบบยา จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม

คณะผู้บริหารเยี่ยมเยียนบุคลากรภายในเพื่ออวยพรปีใหม่

คณะผู้บริหารเยี่ยมเยียนบุคลากรภายในเพื่ออวยพรปีใหม่ เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และจับฉลากมอบของรางวัลให้กับบุคลากร

บริษัท บางกอกชโยรัตน์ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท บางกอกชโยรัตน์ จำกัด มอบเงินบริจาค สมทบทุนด้านการแพทย์และสาธษรณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง รูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training ให้แก่พยาบาลที่ปฏิบัติงานในฝ่ายการพยาบาล

CU Freshy 12 มอบขนมหวาน

CU Freshy 12 มอบขนมหวาน เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19

คณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มอบเงินเยียวยา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้ามอบเงินช่วยเหลือเยียวยา นักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซีย