การบริการทางการแพทย์ เราเชี่ยวชาญด้านการรักษาและการให้บริการทางการแพทย์ ที่ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การรับบริจาค มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยต่อลมหายใจของผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม
    มิติใหม่แห่งการให้ เพื่อทุกชีวิต
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ อีกหนึ่งทางเลือกในการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยนอกเวลาราชการ 'มิติใหม่ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แห่งการให้ เพื่อทุกชีวิต'
ศูนย์ข่าว CHULA COVID-19

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เริ่มต้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับสภาอุณาโลมแดง ซึ่งต่อมาคือ สภากาชาดสยามและสภากาชาดไทย ตามลำดับ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่แรกก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๖

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรวบรวมพระราชทรัพย์จากบรรดา พระราชโอรส พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมทบกับทุนของสภากาชาด เพื่อก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๕๗ โดยพระราชทานให้เป็นโรงพยาบาลหลักของสภากาชาดไทย ด้วยทรงเห็นความสำคัญของการรักษาพยาบาล / ด้วยพระราชหฤทัยที่มีพระราชประสงค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่อาณาประชาราษฎร์ และเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศชาติให้นานาประเทศได้รับทราบ ว่าไทยมีความเจริญก้าวหน้าด้านการแพทย์ มีโรงพยาบาลที่ทันสมัย ทัดเทียมนานาอารยประเทศ พระองค์พระราชทานนามโรงพยาบาลตามพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระบรมชนกนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลว่า “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”


การบริหารเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
อ่านเพิ่มเติม

 

บอกเล่า ก้าวทันหมอ

ธนาคารอสุจิ
ธนาคารแห่งความหวังของผู้มีบุตรยาก

ธนาคารอสุจิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งอยู่ ณ ชั้น 11 อาคารนวมินทราชินี โดยมี รศ.นพ.วิสันต์ เสรีภาพงศ์ หัวหน้าหน่วยชีววิทยาการเจริญพันธุ์ และ น.ส.จิราพรณ์ เหงี่ยมวิจาวัฒน์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการอสุจิ ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบ

อ่านต่อ +

เกร็ดความรู้สุขภาพ

มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาเร็ว หายขาดได้

มะเร็งเต้านม หากพบเร็ว และได้รับรักษาที่ถูกวิธี มีโอกาสหายสูงถึง 90%

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ • ศูนย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

  ศูนย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

  เพื่อสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศและพัฒนางานวิจัย ตามแผนยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ • ศูนย์เวชบำบัดวิกฤติ

  ศูนย์เวชบำบัดวิกฤติ

  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชบำบัดวิกฤติถือเป็นอีกหนึ่งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อพัฒนาการรักษาแบบสหวิชาชีพให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด • ศูนย์ประสาทศาสตร์

  ศูนย์ประสาทศาสตร์

  “ศูนย์ประสาทศาสตร์ (Neuroscience Center)” เป็นศูนย์รวมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพแพทย์ การวิจัย และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้ป่วยและวงการแพทย์ระบบประสาทของไทย • ศูนย์ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง

  ศูนย์ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้าน ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพทั้งด้านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ • ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก

  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก

  ศูนย์ฯ แห่งนี้จะมุ่งเน้นการทำงานเชิงคลินิกหรือการให้บริการผู้ป่วย ด้วยการสร้างความพร้อมทั้งในเชิงโครงสร้าง อาคาร อุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น • ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่

  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่

  จะเห็นได้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีโรคใหม่ๆ จากเชื้อโรคสายพันธุ์แปลกๆ เกิดขึ้น อย่างรวดเร็วและรุนแรงจนน่าตกใจ หรือที่เรียกว่า โรคอุบัติใหม่ (Emerging Disease) • ศูนย์สเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด

  ศูนย์สเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด

  วิจัยและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ของอวัยวะที่หลากหลายจากผู้ป่วยรวมทั้งดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไปปลูกถ่ายรักษาโรค • ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรค มะเร็งเต้านม

  ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรค มะเร็งเต้านม

  ให้การรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีการรักษาที่ดีที่สุดด้วยมาตรฐานเท่าเทียมต่างประเทศ และเป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้กับแพทย์ด้านมะเร็งเต้านมทุกสาขา • ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

  ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

  เป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแหล่งรักษาผู้ป่วยโรคงวงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก • ศูนย์โรคหัวใจ

  ศูนย์โรคหัวใจ

  ให้การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่มีประสบการณ์เฉพาะทางสูง ควบคู่กับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น • ศูนย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

  ศูนย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

  บริการรักษาผู้ป่วย โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขา และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้เข้าถึงคนไทยมากที่สุด • ศูนย์นิทราเวช

  ศูนย์นิทราเวช

  ให้บริการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคต่างๆ แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการนอนหลับด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยนอนหลับอย่างมีคุณภาพ • ศูนย์การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

  ศูนย์การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

  ให้การตรวจคัดกรองโรคลำไส้ใหญ่แบบส่องกล้อง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สามารถพบเชื้อมะเร็งได้ตั้งแต่เริ่มต้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ • ศูนย์หลอดเลือดสมองแบบครบวงจร

  ศูนย์หลอดเลือดสมองแบบครบวงจร

  เป็นต้นแบบของการพัฒนาและการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองอุดตัน โดยพัฒนาระบบประเมินผู้ป่วยฉุกเฉินที่แผนก ER มากว่า 20 ปี สามารถประเมินและตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ • ศูนย์โรคมะเร็งครบวงจร

  ศูนย์โรคมะเร็งครบวงจร

  ศูนย์โรคมะเร็ง บริการรักษาผู้ป่วย โรคมะเร็ง ครบวงจรโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสหสาขาวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง • ศูนย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

  ศูนย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

  ให้การรักษาอย่างครอบคลุมด้วยวิธีที่ได้มาตรฐานโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับใช้เครื่องมือทันสมัยเทียบเท่าระดับสากล • ศูนย์ไฟไหม้น้ำร้อนลวก

  ศูนย์ไฟไหม้น้ำร้อนลวก

  มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยด้านไฟไหม้น้ำร้อนลวกที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของธนาคารผิวหนัง สภากาชาดไทย • ศูนย์การเดินและการเคลื่อนไหว

  ศูนย์การเดินและการเคลื่อนไหว

  ให้การรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การเดินพร้อมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์การเดินและการเคลื่อนไหวได้แบบ 3 มิติ ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก • ศูนย์โรคไตในภาวะวิกฤต

  ศูนย์โรคไตในภาวะวิกฤต

  พัฒนามาจากการสร้างประสิทธิภาพในการรักษาของทีมบำบัดทดแทนไต โดยทำหน้าที่สนับสนุนให้ผู้ป่วยผ่านพ้นวิกฤตร่วมกับทีมแพทย์ที่ดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤต และแนะนำการดูแลตัวเองให้ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด • ศูนย์โรคติดเชื้อ

  ศูนย์โรคติดเชื้อ

  บริการการรักษาผู้ป่วยภายใต้หลักคิดที่ว่า “Treatment as a Prevention” หรือการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อในปัจจุบัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วยรายใหม่ • ศูนย์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจร

  ศูนย์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจร

  ใช้เทคนิคการรักษาผู้ป่วยด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับ World Class โดยให้การรักษาแบบ One-stop Service และตรวจรักษาความผิดปกติอย่างรวดเร็วด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ • ศูนย์เวชพันธุศาสตร์

  ศูนย์เวชพันธุศาสตร์

  ตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมด้วยการทดสอบทางพันธุศาสตร์ของยีนเป็นชุด (Genetic Testing) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยคัดกรองโรคทางพันธุกรรมได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว • ศูนย์เบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม

  ศูนย์เบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม

  จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาการของโรคเบาหวาน และโรคที่เกิดจากฮอร์โมนอื่นๆ อย่างครบวงจร ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ขั้นสูง • ศูนย์กระจกตาและผิวดวงตา

  ศูนย์กระจกตาและผิวดวงตา

  ให้การบริการรักษากระจกตาโดยเฉพาะ ด้วยอุปกรณ์และวิทยาการรูปแบบใหม่แห่งแรกของประเทศไทย • ศูนย์โรคลมชักครบวงจร

  ศูนย์โรคลมชักครบวงจร

  เป็นที่แรกที่ริเริ่มการผ่าตัดโรคลมชักในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้วกว่า 1,000 ราย • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทยที่สามารถทำผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ ไต ตับ หัวใจ โดยเฉพาะหัวใจ ปลูกถ่ายเป็นแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ • ศูนย์โรคตับ

  ศูนย์โรคตับ

  เน้นพัฒนาคุณภาพของการรักษามากกว่าเทคโนโลยี โดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการรักษา และมีทีมงานให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Pin It on Pinterest