คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์มีพระประสงค์ ที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พร้อมด้วยพระราชภาดา และภคินี สนองพระเดชพระคุณ สมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย…

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง มีการดำเนินงานการบริการทางการแพทย์รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรถภาพ ป้องกันโรคและรักษาประชาชนทั่วไป โดยการตรวจรักษาจะแบ่งออกเป็นการตรวจรักษาโรคทั่วไปและคลินิคเฉพาะโรค โดยแพทย์ผู้ชำนาญทุกสาขาและแบ่งการบริการออกเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

จันทร์ – ศุกร์   : 16:30 – 20:00
เสาร์ – อาทิตย์ : 08:00 – 12:00

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

จันทร์ – ศุกร์   : 08:00 – 20:00
เสาร์ – อาทิตย์ : 08:00 – 12:00

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

คำแนะนำการเข้ารับบริการคลินิกพิเศษฯ
ผู้เข้ารับบริการจะต้องติดต่อนัดพบแพทย์ล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน 
เบอร์โทรศัพท์ 02-2565193

previous arrow
next arrow
Slider

การเข้ารับบริการคลินิกพิเศษโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผู้รับบริการติดต่อนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน
ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามประกาศของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สามารถเข้ารับบริการตามวัน เวลา และสถานที ทีแจ้งไว้ในนัดหมายคลินิกพิศษฯ หรือทีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ Call Center และท่านควรมาลงทะเบียนทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยใหม่ (กรณียังไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) ที่ตึก ภปร ชั้น G โดยกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่ หรือกรณีทีท่านเดินเข้ามาตรวจโดยไม่ผ่านการนัดหมาย ให้กรอกข้อมูลลงในระบบอาการโรคผู้ป่วยเก่าพื่อเข้ารับบริการคลินิกพิเศษฯ ก่อนเวลานัดหมาย 1 ชั่วโมง

กรณีไม่สามารถเข้ารับบริการตามนัดได้ โปรดติดต่อเลือนนัดที Call Center ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Slider