ร่วมสมทบทุน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในบทบาทองค์กรสาธารณกุศล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับ

การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย

อันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

 

ร่วมสมทบทุนโครงการ กองทุน และสถานที่ต่างๆ  ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดังนี้..

กองทุน 30 พฤษภาฯ  คือ กองทุนที่เชิญชวนให้บุคลากรและผู้มาเยือน ร่วมบริจาคเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ซึ่งถือเป็นปีแรกของการก่อตั้ง กองทุน 30 พฤษภาฯ โดยฝ่ายการพยาบาลจะเป็นเจ้าภาพหลักในการเชิญชวนร่วมบริจาคเงิน โดยใช้ดอกกุหลาบแดงเป็นสัญลักษณ์ และจัดจำหน่ายเข็มกลัดกุหลาบแดงล่วงหน้า 1 เดือน

สำหรับเงินบริจาคของกองทุน 30 พฤษภาฯ จะนำมาใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ พระภิกษุอาพาธ และสนับสนุนกิจการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สามารถร่วมสมทบทุนเข้ากองทุน 30 พฤษภาฯ ได้ดังนี้

 1. บริจาคโดยตรงได้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • อาคารวชิรญาณวงศ์ ชั้น 1
   เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์
   เวลา 7.00 – 15.00 น.
   โทร. 02 256 4382 หรือ 02 256 4505
  • ศาลาทินทัต ( ข้างตึกอำนวยการ )
   เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 15.00 น.
   วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 14.00 น.
   โทร. 02 256 4397
 1. บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)
  เลขที่บัญชี 059-1-93894-0
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
  ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)
  เลขที่บัญชี 432-049049-2
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสภากาชาดไทย
  ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)
  เลขที่บัญชี 913-7-03979-9
  ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์
  ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)
  เลขที่บัญชี 052-0-572-114ช่องทางสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงินและรายละเอียด
  Fax : 02 251 7901 หรือ Email : phithikarn@gmail.com
  หรือ ID Line : @kcmhdonate
  การรับใบเสร็จรับเงิน
  ส่งรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ และวัตถุประสงค์การบริจาคพร้อมเบอร์โทรศัพท์
  ( เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินส่งกลับไปยังผู้บริจาคทางไปรษณีย์ )

กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย เป็นกองทุนที่มุ่งเน้นตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ด้วยการพัฒนาบริการทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้สูงวัยอย่างครบวงจร ภายใต้อาคาร ส.ธ. ซึ่งเป็นอาคารสูง 18 ชั้น ที่จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุด้านต่างๆ ดังนี้

 1. การบริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล อาทิ คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การได้ยินการสื่อสารและการทรงตัว ศูนย์จักษุฟื้นฟู ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน ฯลฯ
 2. ศูนย์ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงวัย สำหรับผู้ดูแลและญาติ ประชาชนทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์
 3. การเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย
 4. บริการเสริมอื่นๆ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์รวมสิ่งของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสำหรับผู้สูงอายุ และศูนย์อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเฉพาะโรค

สามารถร่วมสมทบทุนเข้ากองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย ได้ดังนี้

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 1. บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)
  เลขที่บัญชี 059-1-93894-0
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
  ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)
  เลขที่บัญชี 432-049049-2
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสภากาชาดไทย
  ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)
  เลขที่บัญชี 913-7-03979-9
  ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์
  ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)
  เลขที่บัญชี 052-0-572-114

กรุณาส่งหลักฐานการโอนพร้อมชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ มาที่โทรสาร 02 251-7901 ส่งมาทางอีเมลล์ phithikarn@gmail.com หรือ ID LINE : kcmhdonate เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินส่งกลับไปยังผู้บริจาคทางไปรษณีย์

 1. บริจาคโดยตรงได้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • อาคารวชิรญาณวงศ์ ชั้น 1
   โทร. 02 256-4382 หรือ 02 256-4505
  • ศาลาทินทัต โทร. 02 256-4397

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”

 1. บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
   ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย (2) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045-2-62588-8
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์
   ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 023-606799-0
  • ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
   ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-0-11980-6
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพัฒน์พงษ์
   ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 689-1-05195-1

หากท่านประสงค์รับใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษี กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมระบุโครงการที่ร่วมบริจาค ส่งมาทางอีเมล donation@redcross.or.th / Line :@redcrossfund / โทรสาร.0 2652 4440

 1. บริจาคด้วยตนเอง ได้ที่
  • “ห้องรับบริจาค” สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
   ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ
   เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 น. – 16:30 น.
   โทรศัพท์ 02 256-4440, 02 255-9911

อาคารวชิรญาณวงศ์ เป็นสถานที่สำหรับบริการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ และรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสำนักงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย ได้แก่
– เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุและสามเณรอาพาธ
– เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญทั่วไป
– เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
– เพื่อบำรุงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
– เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สามารถร่วมสมทบทุน ได้ดังนี้

 1. บริจาคโดยตรงได้ที่
  • อาคารวชิรญาณวงศ์ ชั้น 1
   เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์
   เวลา 7.00 – 15.00 น.
   โทร. 02 256 4382 หรือ 02 256 4505
  • ศาลาทินทัต ( ข้างตึกอำนวยการ )
   เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 15.00 น.
   วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 14.00 น.
   โทร. 02 256 4397
 1. บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)
  เลขที่บัญชี 059-1-93894-0
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
  ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)
  เลขที่บัญชี 432-049049-2
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสภากาชาดไทย
  ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)
  เลขที่บัญชี 913-7-03979-9
  ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์
  ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)
  เลขที่บัญชี 052-0-572-114ช่องทางสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงินและรายละเอียด
  Fax : 02 251 7901 หรือ Email : phithikarn@gmail.com
  หรือ ID Line : @kcmhdonate
  การรับใบเสร็จรับเงิน
  ส่งรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ และวัตถุประสงค์การบริจาคพร้อมเบอร์โทรศัพท์
  ( เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินส่งกลับไปยังผู้บริจาคทางไปรษณีย์ )

ร้าน ฬ จำหน่ายของที่ระลึก เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ เนื่องจากรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ร้าน ฬ จำหน่ายของที่ระลึก ดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกคุณภาพดี ราคาเป็นมิตรให้กับผู้มารับบริการและบุคลากรภายใน โดยในร้านได้จำหน่ายสินค้านานาชนิด ที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้ที่แวะเวียนเข้ามา ผู้ป่วย ญาติ บุคลากรและบุคคลทั่วไป ได้แก่ เสื้อยืด แก้วน้า กระบอกน้ำรักษาอุณหภูมิ ชุดภาชนะ ตลับแบ่งยา เจลฆ่าเชื้อโรค กระเป๋าถือ กระเป๋า สะพาย พวงกุญแจ ร่ม หมวก เนคไท ปลั๊กไฟอเนกประสงค์ และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงวัตถุมงคลเพื่อการบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจด้วย ซึ่งโลโก้และสินค้าภายในร้านได้รับการออกแบบอย่างสวยงามโดยคุณสุวิทย์ วงศ์ริจิราวาณิชย์ ศิลปินจิตอาสา

 

ร้าน ฬ จำหน่ายของที่ระลึก ตั้งอยู่ที่อาคาร ภปร ชั้น 1 และชั้นลอยทางเชื่อมไปสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง

เปิดจำหน่ายสินค้าในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

และวันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น.

สามารถสอบถามข้อมูลร้านค้า ฬ.จุฬา ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 256 5430

กองทุนเงินบริจาคเพื่อใช้ในกิจการคลินิกโรคสมองเสื่อมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์บำบัดผู้ป่วยสมองเสื่อมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์บำบัดผู้ป่วยสมองเสื่อม อาคาร ส.ธ. (รหัสทุน 25010096) โดยฝ่ายจิตเวชศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้เงินบริจาคฯ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อใช้ในกิจการการดูแลผู้ป่วยในคลินิกโรคสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2. เพื่อซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการให้บริการผู้ป่วยจากคลินิกโรคสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3. เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อรักษาบำบัดรักษาผู้ป่วยจากคลินิกโรคสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
4. เพื่อใช้เป็นค่าจ้าง / ค่าตอบแทนให้กับลุกจ้างชั่วคราว เช่น นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ ที่ปฏิบัติงานในคลินิกโรคสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีความจำเป็นซึ่งไม่ได้เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หรือ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคลินิกโรคสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

สามารถร่วมสมทบทุนเข้ากองทุน ได้ดังนี้
บริจาคโดยตรงได้ที่

 • สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 02 256 4440, 02 255 9911
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้นล่าง โทรศัพท์ 02 256 4382 หรือ 02 256 4505
  • ศาลาทินทัต โทรศัพท์ 02 256 4397

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้จัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง” ให้เป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่วิจัยและสร้างนวัตกรรมสำหรับการรักษาโรคมะเร็งที่รักษายากให้หายขาด  เพื่อพัฒนาการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเอง โดยเน้นการนำงานวิจัยและพัฒนาจากห้องปฏิบัติการมาสู่การวิจัยทางคลินิกในผู้ป่วย และพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน จนได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาให้บริการแก่ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และในประเทศไทย

ดังนั้นกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง จุฬาฯจึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเองดังกล่าว และสนับสนุนงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพแบบใหม่นี้ในที่สุด ท่านสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ทางเว็บไซต์ http://canceriec.md.chula.ac.th/ หรือที่  FACEBOOK : CU Cancer Immunotherapy Fund

ท่านที่สนใจสามารถร่วมสมทบทุน  ดังนี้

 1. บริจาคโดยตรงเข้ากองทุน “เงินบริจาคเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง (รหัสทุน25010117)” ได้ที่
 • สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 02 256 4440, 02 255 9911
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้นล่าง โทรศัพท์ 02 256 4382 หรือ 02 256 4505
  • ศาลาทินทัต โทรศัพท์ 02 256 4397
 1. บริจาคผ่านช่องทางอื่นๆ กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://canceriec.md.chula.ac.th/support
  หรือที่  FACEBOOK : CU Cancer Immunotherapy Fund

BECAUSE EVERYONE DESERVES A CHANCE TO SURVIVE CANCER!


ศาลาทินทัต เป็นสถานที่รับบริจาคเงินเพื่อประโยชน์ต่อกิจการการกุศลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสภากาชาดไทย ได้แก่

• สมทบทุนเพื่อการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ซึ่งเป็นอาคารให้การดูแลรักษาผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรค เป็นต้น

• สมทบทุนเพื่อการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร ส.ธ. ซึ่งเป็นสถานที่บริการผู้สูงอายุ

• สมทบทุนเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญทั่วไป

• สมทบทุนเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล พระภิกษุ สามเณร อาพาธ

• สมทบทุนเพื่อเครื่องมือแพทย์อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

• สมทบทุนเพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต

• สมทบทุนเพื่อโครงการพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตเด็กป่วยเรื้อรัง

• สมทบทุนเพื่อสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง

• สมทบทุนทารกแรกเกิด

• สมทบทุนเพื่อฝ่ายจักษุวิทยา

• สมทบทุนเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออติกโดยไม่ต้องผ่าตัด

• สมทบทุนมูลนิธิเทียนส่องใจ โรคลมชัก

• สมทบทุนเพื่อศูนย์พันธุศาสตร์มะเร็งและโรคของมนุษย์

• สมทบทุนเพื่อโครงการมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

 

สามารถร่วมสมทบทุน ได้ดังนี้

 1. บริจาคโดยตรงได้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • อาคารวชิรญาณวงศ์ ชั้น 1
   เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์
   เวลา 7.00 – 15.00 น.
   โทร. 02 256 4382 หรือ 02 256 4505
  • ศาลาทินทัต ( ข้างตึกอำนวยการ )
   เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 15.00 น.
   วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 14.00 น.
   โทร. 02 256 4397
 1. บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)
  เลขที่บัญชี 059-1-93894-0
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
  ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)
  เลขที่บัญชี 432-049049-2
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสภากาชาดไทย
  ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)
  เลขที่บัญชี 913-7-03979-9
  ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์
  ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)
  เลขที่บัญชี 052-0-572-114ช่องทางสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงินและรายละเอียด
  Fax : 02 251 7901 หรือ Email : phithikarn@gmail.com
  หรือ ID Line : @kcmhdonate
  การรับใบเสร็จรับเงิน
  ส่งรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ และวัตถุประสงค์การบริจาคพร้อมเบอร์โทรศัพท์
  ( เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินส่งกลับไปยังผู้บริจาคทางไปรษณีย์ )