พบแพทย์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย โดยแบ่งออกเป็น

ผู้ป่วยนอก (Out-Patient-Department : OPD) หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ผู้ป่วยใน (In-Patient-Department : IPD) หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ให้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดการเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและการเตรียมตัวเข้ารับการรักษา ดังนี้…

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีขั้นตอนการเข้ารับบริการ ดังนี้

 

ผู้ป่วยที่เคยลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาล

 

 1. นำบัตรนัดมาพบแพทย์ตามวันและเวลานัด
 2. หากยังไม่มีนัด ต้องการตรวจในเวลา เตรียมบัตรประชาชน บัตรประจำตัวผู้ป่วย มารับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 05.30 น. ที่หน้าอาคาร ภปร
 3. หากยังไม่มีนัด ต้องการตรวจนอกเวลา (คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ) สามารถโทรมาติดต่อขอนัดตรวจล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 256 5045, 02 256 5046, 02 256 5166, 02 256 5175, 02 256 5193

หมายเหตุ

 1. ผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติการรักษาเดิมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้เตรียมประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเดิมรวมทั้งชื่อยาที่รับประทานประจำมาด้วย
 2. ปิดรับบัตรเมื่อครบจำนวนผู้ใช้บริการหรือห้องตรวจงดรับ
 3. กรณีผู้ป่วยผิดนัด (มาก่อนหรือหลังนัด และไม่มีอาการ) แนะนำให้พบแพทย์ตามวันนัดเพื่อพบแพทย์ผู้รักษาคนเดิม

 

กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดให้บริการหน่วยตรวจแก่ประชาชนทั่วไป ดังนี้

 • หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกทางอายุรกรรม
 • ศัลยกรรม
 • นรีเวชกรรม
 • จักษุกรรม
 • โสต ศอ นาสิก
 • มารดาและทารก
 • โรคกระดูกและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • จิตเวชผู้ใหญ่และเด็ก
 • หน่วยตรวจพิเศษ
 • คลินิกเฉพาะทางเพื่อการวินิจฉัยโรค

โดยให้บริการแก่ผู้ป่วยเดิมของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติการรักษาและต้องการเข้ารับการรักษาที่พยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมไปถึงผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท ซึ่งครอบคลุมกลุ่มประเภทผู้ป่วย ดังต่อไปนี้

 • ผู้ป่วยทั่วไป
 • ผู้ป่วยประกันสังคม
 • ผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพของโรงพยาบาลอื่นๆ (บัตร 30 บาท)
 • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. คลินิกทั่วไป
  ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในวันและเวลาราชการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
  หากผู้ป่วยไม่มีนัด สามารถยื่นบัตรตรวจโรคทั่วไปทุกระบบ ตั้งแต่เวลา 07.00-11.00 น. (หรือ 10.00 น.ในบางคลินิก) เปิดให้รับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 05.30 น. ที่หน้าอาคาร ภปร และอาจมีการปิดรับผู้ป่วยก่อนกำหนดเวลาเมื่อจำนวนผู้เข้ารับบริการเต็มในแต่ละวัน
 2. คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
  ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป นอกวันและเวลาให้บริการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น. วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.
 3. ห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน
  วันและเวลาให้บริการ: ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

กลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้บริการผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการฉุกเฉิน (Emergency Case) ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่ามีเหตุจำเป็นให้เข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาล และผู้ป่วยที่มีนัดหมายเข้ารับการรักษาหรือเข้ารับการผ่าตัด (Electivecase)ตามแผนการรักษาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตามภาควิชาต่างๆ เช่น ศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ สูติ-นรีเวชกรรม จักษุกรรม โสตศอนาสิกวิทยา  รังสีวิทยา อายุรกรรม กุมารเวชศาสตร์ ตลอดจนผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น (Refer)

 

 

การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

การเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ควรมีการเตรียมตัวและเตรียมเอกสารตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยให้พร้อม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับการบริการ ดังนี้

 1. การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 2. เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 3. สิทธิผู้ป่วยใน
 4. ประเภทห้องพักและราคา

 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการตรวจได้ที่

 1. คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 256 5193
 2. หน่วยงานบรรจุผู้ป่วย เบอร์โทรศัพท์ 02 256 4345, 4341, 4378, 4216
 3. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 02 256 4000