ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ • ศูนย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

  ศูนย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

  เพื่อสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศและพัฒนางานวิจัย ตามแผนยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ • ศูนย์เวชบำบัดวิกฤติ

  ศูนย์เวชบำบัดวิกฤติ

  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชบำบัดวิกฤติถือเป็นอีกหนึ่งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อพัฒนาการรักษาแบบสหวิชาชีพให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด • ศูนย์ประสาทศาสตร์

  ศูนย์ประสาทศาสตร์

  “ศูนย์ประสาทศาสตร์ (Neuroscience Center)” เป็นศูนย์รวมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพแพทย์ การวิจัย และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้ป่วยและวงการแพทย์ระบบประสาทของไทย • ศูนย์ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง

  ศูนย์ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้าน ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพทั้งด้านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ • ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก

  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก

  ศูนย์ฯ แห่งนี้จะมุ่งเน้นการทำงานเชิงคลินิกหรือการให้บริการผู้ป่วย ด้วยการสร้างความพร้อมทั้งในเชิงโครงสร้าง อาคาร อุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น • ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่

  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่

  จะเห็นได้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีโรคใหม่ๆ จากเชื้อโรคสายพันธุ์แปลกๆ เกิดขึ้น อย่างรวดเร็วและรุนแรงจนน่าตกใจ หรือที่เรียกว่า โรคอุบัติใหม่ (Emerging Disease) • ศูนย์สเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด

  ศูนย์สเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด

  วิจัยและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ของอวัยวะที่หลากหลายจากผู้ป่วยรวมทั้งดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไปปลูกถ่ายรักษาโรค • ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรค มะเร็งเต้านม

  ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรค มะเร็งเต้านม

  ให้การรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีการรักษาที่ดีที่สุดด้วยมาตรฐานเท่าเทียมต่างประเทศ และเป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้กับแพทย์ด้านมะเร็งเต้านมทุกสาขา • ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

  ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

  เป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแหล่งรักษาผู้ป่วยโรคงวงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก • ศูนย์โรคหัวใจ

  ศูนย์โรคหัวใจ

  ให้การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่มีประสบการณ์เฉพาะทางสูง ควบคู่กับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น • ศูนย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

  ศูนย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

  บริการรักษาผู้ป่วย โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขา และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้เข้าถึงคนไทยมากที่สุด • ศูนย์นิทราเวช

  ศูนย์นิทราเวช

  ให้บริการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคต่างๆ แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการนอนหลับด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยนอนหลับอย่างมีคุณภาพ • ศูนย์การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

  ศูนย์การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

  ให้การตรวจคัดกรองโรคลำไส้ใหญ่แบบส่องกล้อง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สามารถพบเชื้อมะเร็งได้ตั้งแต่เริ่มต้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ • ศูนย์หลอดเลือดสมองแบบครบวงจร

  ศูนย์หลอดเลือดสมองแบบครบวงจร

  เป็นต้นแบบของการพัฒนาและการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองอุดตัน โดยพัฒนาระบบประเมินผู้ป่วยฉุกเฉินที่แผนก ER มากว่า 20 ปี สามารถประเมินและตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ • ศูนย์โรคมะเร็งครบวงจร

  ศูนย์โรคมะเร็งครบวงจร

  ศูนย์โรคมะเร็ง บริการรักษาผู้ป่วย โรคมะเร็ง ครบวงจรโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสหสาขาวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง • ศูนย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

  ศูนย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

  ให้การรักษาอย่างครอบคลุมด้วยวิธีที่ได้มาตรฐานโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับใช้เครื่องมือทันสมัยเทียบเท่าระดับสากล • ศูนย์ไฟไหม้น้ำร้อนลวก

  ศูนย์ไฟไหม้น้ำร้อนลวก

  มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยด้านไฟไหม้น้ำร้อนลวกที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของธนาคารผิวหนัง สภากาชาดไทย • ศูนย์การเดินและการเคลื่อนไหว

  ศูนย์การเดินและการเคลื่อนไหว

  ให้การรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การเดินพร้อมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์การเดินและการเคลื่อนไหวได้แบบ 3 มิติ ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก • ศูนย์โรคไตในภาวะวิกฤต

  ศูนย์โรคไตในภาวะวิกฤต

  พัฒนามาจากการสร้างประสิทธิภาพในการรักษาของทีมบำบัดทดแทนไต โดยทำหน้าที่สนับสนุนให้ผู้ป่วยผ่านพ้นวิกฤตร่วมกับทีมแพทย์ที่ดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤต และแนะนำการดูแลตัวเองให้ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด • ศูนย์โรคติดเชื้อ

  ศูนย์โรคติดเชื้อ

  บริการการรักษาผู้ป่วยภายใต้หลักคิดที่ว่า “Treatment as a Prevention” หรือการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อในปัจจุบัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วยรายใหม่ • ศูนย์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจร

  ศูนย์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจร

  ใช้เทคนิคการรักษาผู้ป่วยด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับ World Class โดยให้การรักษาแบบ One-stop Service และตรวจรักษาความผิดปกติอย่างรวดเร็วด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ • ศูนย์เวชพันธุศาสตร์

  ศูนย์เวชพันธุศาสตร์

  ตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมด้วยการทดสอบทางพันธุศาสตร์ของยีนเป็นชุด (Genetic Testing) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยคัดกรองโรคทางพันธุกรรมได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว • ศูนย์เบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม

  ศูนย์เบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม

  จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาการของโรคเบาหวาน และโรคที่เกิดจากฮอร์โมนอื่นๆ อย่างครบวงจร ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ขั้นสูง • ศูนย์กระจกตาและผิวดวงตา

  ศูนย์กระจกตาและผิวดวงตา

  ให้การบริการรักษากระจกตาโดยเฉพาะ ด้วยอุปกรณ์และวิทยาการรูปแบบใหม่แห่งแรกของประเทศไทย • ศูนย์โรคลมชักครบวงจร

  ศูนย์โรคลมชักครบวงจร

  เป็นที่แรกที่ริเริ่มการผ่าตัดโรคลมชักในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้วกว่า 1,000 ราย • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทยที่สามารถทำผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ ไต ตับ หัวใจ โดยเฉพาะหัวใจ ปลูกถ่ายเป็นแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ • ศูนย์โรคตับ

  ศูนย์โรคตับ

  เน้นพัฒนาคุณภาพของการรักษามากกว่าเทคโนโลยี โดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการรักษา และมีทีมงานให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์


ศูนย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์เวชบำบัดวิกฤติ อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์ประสาทศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์สเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรค มะเร็งเต้านม อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ศูนย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ศูนย์การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์หลอดเลือดสมองแบบครบวงจร อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์โรคมะเร็งครบวงจร อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ศูนย์ไฟไหม้น้ำร้อนลวก อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์การเดินและการเคลื่อนไหว อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์โรคไตในภาวะวิกฤต อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ศูนย์โรคติดเชื้อ อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจร อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์เวชพันธุศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์เบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์กระจกตาและผิวดวงตา อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์โรคลมชักครบวงจร อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์

Pin It on Pinterest