สถานที่ศาสนกิจ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้บริการผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ พร้อมดูแลผู้ป่วยโดยไม่เลือก เชื้อชาติ ชนชั้นวรรณะ ศาสนา การเมือง โดยมีเป้าหมายให้ผู้ป่วยมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังเล็งเห็นความสำคัญของการเยียวยาจิตใจของผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยอีกด้วย ดังนั้นสถานที่ศาสนกิจ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคคลหลากหลายศาสนาจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย  รวมถึงผู้ที่ต้องปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนา ความเชื่อ และความศรัทธาของแต่ละบุคคล โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้จัดตั้งสถานที่ศาสนกิจ ได้แก่ ห้องปฏิบัติศาสนกิจสำหรับชาวมุสลิม ห้องปฏิบัติศาสนกิจของคริสต์ศาสนิกชน  ห้องปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และอาคารวิชิรญาณวงศ์  เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และบุคลากรในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้มีศูนย์รวมจิตใจ เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้มีสุขภาพกายที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ห้องปฏิบัติศาสนกิจศาสนาพุทธ  อาคารวชิรญาณวงศ์ 

 

อาคารวชิรญาณวงศ์ ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นพวงศ์) พระราชอุปัธยาจารย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระอุปัชฌาจารย์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดตึกฯ ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2526

อาคารวชิรญาณวงศ์ เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ 4 ชั้น โดยชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 ใช้เป็นสถานพยาบาลรักษาพยาบาลพระภิกษุและสามเณรอาพาธ ชั้นที่ 2 เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา โดยมีห้องแสดงธรรมหรือห้องปฏิบัติธรรม ซึ่งได้เชิญพระภิกษุมาแสดงธรรมอยู่เสมอ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยที่ไม่มีโอกาสได้เข้าวัดสามารถประกอบพิธีทางศาสนาได้ รวมถึงมีกิจกรรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจสงบและมีสมาธิในการทำงาน โดยเปิดโอกาสให้นิสิตแพทย์ แพทย์ บุคลากรทั้งในและนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมถึงผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้

นอกจากนี้ที่อาคารวชิรญาณวงศ์ ยังมีบริการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ จัดเลี้ยงภัตตาหารพระภิกษุอาพาธ ในโอกาสต่างๆ เช่น วันคล้ายวันเกิด หรือ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ โดยมีทั้งการเลี้ยงพระเช้าและเลี้ยงพระเพล ส่วนในชั้นที่ 1 ของอาคารนั้นใช้เป็นสถานที่เปิดรับบริจาคเงินเพื่อบำรุงพระภิกษุและสามเณรอาพาธในเรื่องการรักษาพยาบาลทางการแพทย์  บริจาคเพื่อรักษาพยาบาลคนไข้สามัญ เพื่อก่อสร้างซ่อมแซมอาคารต่างๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโรงพยาบาลและสำนักงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย อีกทั้งบริเวณชั้น 1 ของอาคารยังใช้เป็นที่ตั้งของแผนกรับแจ้งความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์อีกด้วย

 

ห้องปฏิบัติการศาสนาพุทธ

อาคารวชิรญาณวงศ์  ชั้น 2

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

 

ห้องปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาพุทธ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 เป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติศาสนกิจหลากหลาย และหนึ่งในนั้นคือ ห้องปฏิบัติศาสนกิจขอศาสนาพุทธ โดยทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดให้มีห้องพระขนาดกลาง ภายในห้องบุพรมอย่างดี และมีพระประธานขนาดใหญ่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าไปสักการะบูชา ถัดจากห้องพระยังมีห้องอเนกประสงค์ขนาดกลางซึ่งใช้เป็นสถานที่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม และแสดงธรรมเทศนาของพระภิกษุสงฆ์ โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีพระภิกษุสงฆ์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาแสดงธรรมเทศนาแก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และบุคลากรผู้เข้ามารับบริการ ทุกวันพุธ เวลา 12.00 – 13.00 ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ด้านในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 ยังมีสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค มีร้านฟู้ดเพลสขนาดใหญ่ ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  มีศูนย์อาหารที่ทันสมัยและมีอาหารมากมายไว้คอยบริการ มีห้องน้ำสะอาด และยังมีสวนลอยฟ้ากลางแจ้งที่จัดตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสำหรับพักผ่อนและผ่อนคลายจิตใจสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

 

ห้องปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาพุทธ

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 ระเบียงรมณีย์ โซนศาสนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

ห้องปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลาม

 

ห้องปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลาม หรือ ห้องละหมาด เป็นห้องขนาดใหญ่ กว้างขวาง ตกแต่งผนังห้องด้วยลวดลายสวยงาม และปูพรมลวดลายสวยงาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวมุสลิมที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แห่งนี้รวมถึงญาติชาวมุสลิมที่มาดูแลผู้ป่วยให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาของตนได้อย่างเต็มที่

ห้องละหมาด ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ห้อง ได้แก่ ห้องละหมาดสำหรับผู้ชาย และห้องละหมาดสำหรับผู้หญิง โดยจะอยู่ติดกัน ซึ่งแต่ละห้องจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนกัน กล่าวคือ มีมุมสำหรับชำระล้างร่างกาย  มีชั้นวางรองเท้าเป็นระเบียบ และพื้นที่โล่งด้านในสำหรับปฏิบัติศาสนกิจ เป็นต้น อีกทั้งบริเวณด้านนอกห้องปฏิบัติศาสนกิจ ยังเป็นลานโล่งให้ความรู้สึกสงบ ปลอดโปร่ง เหมาะแก่การพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ

นอกจากนี้ด้านในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 ยังมีสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคฮาลาลให้กับชาวมุลลิมโดยเฉพาะ มีร้านฟู้ดเพลสขนาดใหญ่ ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  อีกทั้งยังมีศูนย์อาหารที่ทันสมัยและมีอาหารมากมายไว้คอยบริการ และยังมีสวนลอยฟ้ากลางแจ้งที่จัดตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสำหรับพักผ่อนและผ่อนคลายจิตใจสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

 

 

ห้องปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลาม

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  ชั้น 14 ระเบียงรมณีย์ โซนศาสนา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ห้องปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาคริสต์

 

ห้องปฏิบัติการศาสนกิจของศาสนาคริสต์ เป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดไม่ใหญ่โตนัก แต่ก็ให้บรรยากาศที่สงบและโปร่งสบายด้วยการตกแต่งแบบเรียบหรู เน้นโทนสีขาวและมีสัญลักษณ์กางเขนขนาดใหญ่อยู่ที่ผนังกลางห้อง  มีเก้าอี้เรียงราย สำหรับนั่งอ่านพระคัมภีร์ หรืออธิษฐานตามความเชื่อของศาสนา สำหรับการตกแต่งภูมิทัศน์ได้รับความอนุเคราะห์เงินบริจาคจากภาคีเครือข่ายคริสเตียนต่างๆ จึงทำให้ห้องดูสวยงาม และเต็มไปด้วยศรัทธาแห่งการรักษาทางจิตใจ อีกทั้งบริเวณด้านนอกห้องปฏิบัติศาสนกิจ ยังเป็นลานโล่งให้ความรู้สึกสงบ ปลอดโปร่ง เหมาะแก่การพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ

นอกจากนี้ด้านในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 ยังมีสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค มีร้านฟู้ดเพลสขนาดใหญ่ ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  มีศูนย์อาหารที่ทันสมัยและมีอาหารมากมายไว้คอยบริการ มีห้องน้ำสะอาด และยังมีสวนลอยฟ้ากลางแจ้งที่จัดตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสำหรับพักผ่อนและผ่อนคลายจิตใจสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

 

ห้องปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาคริสต์

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 ระเบียงรมณีย์  โซนศาสนา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีสถานที่อันเป็นจุดสักการะที่สำคัญ ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดังนี้

 

1. พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ณ ศาลาทินทัต

 

 

 

2. พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 หน้าอาคาร อปร

 

 

 

3. องค์จำลองพระทีฆายุมหมงคล (หลวงพ่อดำ) ณ ด้านหน้า อาคารวชิรญาณวงศ์  และพระพุทธรูป ภปร ณ อาคารวชิรญาณวงศ์ ชั้น

 


 

 

4. พระพุทธรูปหล่อเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และพระพุทธรูปหล่อ พระพุทธฑีฆายุรมงคล (จำลอง) ณ โถงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

 

 

 

5. พระพุทธรูปหล่อ พระพุทธฑีฆายุรมงคล (จำลอง) ห้องพระพุทธศาสนา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14

 

 

 

6. ศาลพระภูมิ หน้าตึกอำนวยนรธรรม