รายชื่อแพทย์

ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา/หน่วยงาน
แพทย์หญิงวรกมล ภู่พิบูลย์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต
แพทย์หญิงมนวสี ปาจีนบูรวรรณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต
แพทย์หญิงชวิศาร์ รัศมีหิรัญ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต
แพทย์หญิงรภัส สมะลาภา ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
แพทย์หญิงธัญพร เฮงพงษ์ธร ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
แพทย์หญิงพอใจ เตชะนิธิสวัสดิ์ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
นายแพทย์สิกฤษฏิ์ เด่นอริยะกูล ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
แพทย์หญิงวศินี พนมเสริฐ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
แพทย์หญิงชมชนัท ทับเจริญ ศูนย์ความป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ
แพทย์หญิงสุภาณี สินเพิ่มสุขสกุล ศูนย์ความป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ
นายแพทย์เอกราช อริยะชัยพาณิชย์ ศูนย์ความป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ
นายแพทย์ชัยศิริ วรรณลภากร ศูนย์โรคหัวใจ
นายแพทย์อนุรุธ ฮั่นตระกูล ศูนย์โรคหัวใจ
แพทย์หญิงอังควิภา ทรัพย์รุ่งเรือง ศูนย์โรคหัวใจ
นายแพทย์วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์ ศูนย์โรคหัวใจ
แพทย์หญิงสุดารัตน์ สถิตธรรมนิตย์ ศูนย์โรคหัวใจ
นายแพทย์วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี ศูนย์โรคหัวใจ
แพทย์หญิงจิรดา ศรีเงิน ศูนย์โรคพาร์กินสัน
แพทย์หญิงปรียา จาโกต้า ศูนย์โรคพาร์กินสัน
แพทย์หญิงอรอนงค์ จิตรกฤษฎากุล ศูนย์โรคพาร์กินสัน
นายแพทย์สรรธวัช อัศวเรืองชัย ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
แพทย์หญิงชุษณา ข่ายม่าน ศูนย์ชีวาภิบาล
แพทย์หญิงปิยพร ทิสยากร ศูนย์ชีวาภิบาล
แพทย์หญิงปรารถนา โกศลนาคร ศูนย์ชีวาภิบาล
นายแพทย์ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร ศูนย์ชีวาภิบาล
นายแพทย์นรวิชญ์ กิจไพศาลรัตนา ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นายแพทย์ธนวัฒน์ ธาราพันธ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
แพทย์หญิงภควดี พลังวชิรา ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นายแพทย์อรรถสิทธิ์ โคมินทร์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นายแพทย์คมสันติ วงศ์กุลพิศาล ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
แพทย์หญิงสุธาพร ล้ำเลิศกุล ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นายแพทย์ธนดล โรจนศานติกุล ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
แพทย์หญิงพรรณทิภา ไตรประวัติ ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์สุวชาติ อนุมานไพศาล ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์ภรเอก มนัสวานิช ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์มาณพพ์ เงินวิวัฒน์กูล ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์เสรี ศิริเศรษฐ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์ฉัตรชัย มโนกุลจิต ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์สุเมธ ปุญญโชติ ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สุชาติ ศุภปีติพร ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์นรินทร์ เตชะนิรัติศัย ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์อิทธิชัย วัฒนโกศล ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์หญิงพรจิรา ศุภราศรี ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์หญิงสุทธ์ศรี กอแก้ววิเชียร ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์หญิงสกุณี ภระกูลสุขสถิตย์ ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์พรชัย อนิวรรตธีระ ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์วิชัย วิริยะอุตสาหกุล ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์เจตวรรณ ศิริอักษร ฝ่ายธนาคารเลือด
แพทย์หญิงณัฏฐา ล้ำเลิศกุล ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์นพพล ลีลายุวัฒนกุล ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงนุสรา ภาคย์วิศาล ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์ ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงณัฏยา ภู่วรวรรณ ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมล ฝ่ายอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงสติมัย อนิวรรณน์ ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์พงศ์ภัทร์ วรสายัณห์ ฝ่ายอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงอรอุมา ชุติเนตร ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ชูศักดิ์ ลิโมทัย ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ ฝ่ายอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงอภิญญ์เพ็ญ สาระยา วสันติวงศ์ ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงปัญญวีร์ ปิติสุทธิธรรม ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ฉัตรไผท มูลละ ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงวาสิตา วราชิต ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ธนวัฒน์ เหลืองสุขฤกษ์ ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงปิยวรรณ กิตติสกุลนาม ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงธีรดา อัศวศักดิ์สกุล ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงอันทิพา โชคสุวัฒนสกุล ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์จักรกฤษ อมรวิทย์ ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ธนน คงเจริญสมบัติ ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงณิชา สมหล่อ ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์วิทวัส แนววงศ์ ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ชนัทธ์ กำธรรัตน์ ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงไอณภัค อำนาจตระกูล ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงณัฏยา สินทวิชัย ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงฐิตา เจียสกุล ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงสุนิสา ก้องเกียรติกมล ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์กฤษฎา วุฒิการณ์ ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงจันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงปณิสินี ลวสุต ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงณิชกานต์ หลายชูไทย ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงปนัดดา ศรีจอมขวัญ ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงพัชญา บุญชยาอนันต์ ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงสริตา ธาวนพงษ์ ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์วรวุฒิ ตันติทวีวัฒน์ ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์อมรพันธุ์ วงศ์กาญจนา ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงณับผลิกา กองพลพรหม ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์จักกพัฒน์ วนิชานันท์ ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์รองพงศ์ โพล้งละ ฝ่ายอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงกมลวรรณ จุติวรกุล ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงกุลยา ตรรกวาทการ ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์สุวศิน อุดมกาญจนนันท์ ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล ฝ่ายอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์พิสุทธิ์ กตเวทิน ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงเกศรินทร์ ถานะภิรมย์ ฝ่ายอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช ฝ่ายอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) พันตำรวจโท แพทย์หญิงฐนิสา พัชรตระกูล ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงพาธิตา สิทธิเจริญชัย ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงศิริพร อธิสกุล ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย ฝ่ายอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมชาย ปรีชาวัฒน์ ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ฝ่ายอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สุพจน์ ศรีมหาโชตะ ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ชวรินทร์ อมเรศ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
นายแพทย์ชินดนัย หงสประภาส ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
แพทย์หญิงพัชราภา โอสธีรกุล ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
นายแพทย์วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์นรา จารุวังสันติ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
นายแพทย์ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
นายแพทย์ขจร เสรีศิริขจร ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
แพทย์หญิงบุษราคัม ชัยทัศนีย์ ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงภัทร์นฤน มหัธนสกุล ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
นายแพทย์วิศรุต สามัคคีธรรม ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
แพทย์หญิงนัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
แพทย์หญิงนทมณฑ์ ชรากร ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงเมธินี ฉันทาดิศัย ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงชนม์นิภา นันทวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงสาริน กิจพาณิชย์ ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงอนุสสรา ประยงค์รัตน์ ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ทัศน์พงศ์ รายยวา ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงฐิติพร ทวีสกุลวัชระ ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์เพชร อลิสานันท์ ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์พงศกร เอื้อวงศ์ประยูร ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์กฤตนนท์ เลิศอุตสาหกูล ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงนันทพร พิทักษ์เวช ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงณัฐฐิณี ลีลากนก ฝ่ายรังสีวิทยา
แพทย์หญิงชุติมา จิรภิญโญ ฝ่ายศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ทรงพล มาลากร ฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์นพพร พรพัฒนารักษ์ ฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์ดุษฎี โสวรรณทิพย์ ฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ ฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์พสุ พรหมนิยม ฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์เสรี เอี่ยมผ่องใส ฝ่ายศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงวิยะดา สุภาดุลย์ ฝ่ายรังสีวิทยา
แพทย์หญิงนิมมิตา ศรีสันต์ ฝ่ายศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงปาลิตา หรรษกุล ฝ่ายรังสีวิทยา
แพทย์หญิงพัทธมน สุทธาธาร ฝ่ายศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงเกศสุดา จักรชัยรุ่งเรือง ฝ่ายรังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมบูรณ์ ฤกษ์วิบูลย์ศรี ฝ่ายศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงศศิปราง คงบุญวิจิตร์ ฝ่ายรังสีวิทยา
นายแพทย์ปิยะณัฐ หวังสวัสดิ์วงศ์ ฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์อุดม บวรวราภรณ์ ฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์สุกิจ ภัทรเจียรพันธุ์ ฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์ฐิติเทพ ลิ้มวรพิทักษ์ ฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์เหมือนเทพ โฉมวิไลลักษณ์ ฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์ชญาน์ทัต ศิรินาวิน ฝ่ายศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์กัมพล ยืนยงสินชัย ฝ่ายรังสีวิทยา
นายแพทย์อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ ฝ่ายศัลยศาสตร์
อาจารย์ ผศ.(พิเศษ) นพ.ธีรศักดิ์ ผิวปลั่ง ฝ่ายรังสีวิทยา
แพทย์หญิงฐิติพร ชอบอาภรณ์ ฝ่ายศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์อนิวรรตน์ ศรียุกต์ ฝ่ายรังสีวิทยา
แพทย์หญิงปัณฑิตา เอี่ยมศุภนิมิตร ฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์อภินันท์ อุทัยไพศาลวงศ์ ฝ่ายศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงนิศานาถ ภิสัชเพ็ญ ฝ่ายรังสีวิทยา
นายแพทย์ณฐวรรธ นฤพนธ์จิรกุล ฝ่ายศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์จริง เจริญวิศาล ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงจุฑาภรณ์ สุระเวช ฝ่ายรังสีวิทยา
แพทย์หญิงญดา คุนผลิน ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงนลินา ออประยูร ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
นายแพทย์พันธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์ ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงสมสุข สันติเบ็ญจกุล ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงวิลาสินี อารีรักษ์ ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงนันธิศกานต์ จันทร์เพ็ญ ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงปิยพร บุญศิริคำชัย ฝ่ายรังสีวิทยา
แพทย์หญิงณัฐชา พูลเจริญ ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงภิญญดา ปัญญาวรานันท์ ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงณริสรา ลิมป์นินาท ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ไตรรัตน์ จันทรัตนา ฝ่ายรังสีวิทยา
แพทย์หญิงณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์ ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
นายแพทย์นพดล ไชยสิทธิ์ ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงจิรารัตน์ จิรารยะพงศ์ ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์บัณฑิต เจ้าปฐมกุล ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงวริยา จินตนาภักดี ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงจินดารัตน์ รัตนากรพันธุ์ ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงศศิธร เพชรจรัลไพศาล ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ ผศ.(พิเศษ) พญ.เจนจีรา ปรึกษาดี ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงเกวลี ศศิวิมลพันธุ์ ฝ่ายรังสีวิทยา
แพทย์หญิงเชิญขวัญ สธนเสาวภาคย์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทย์หญิงฑิมภ์พร วิทูรพงศ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทย์หญิงนันทวัน คูนลินทิพย์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงณัฏฐิยา ตันติศิริวัฒน์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทย์หญิงอารยา เจริญอาภรณ์วัฒนา ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทย์หญิงภัทราวลัย พิชาลัย ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
นายแพทย์เจตน์ รัตนจีนะ ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
นายแพทย์ปิยภัทร ลิ้มประภัสสร ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
แพทย์หญิงสุดาปรีย์ สรสุชาติ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงณัฐกุล สุธนะเสรีพร ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์อธิษฐาน การินทร์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์ปัตย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงปวีนุช บุตรเจียมใจ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงจริยา เสรีโยธิน ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงเบ็ญจมาศ เกียรติเกษมศานต์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงธนัชพร พิสิฐพิทยเสรี ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์พิพัฒน์ แซ่ยับ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงกรกมล ยุวพัฒนวงศ์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงกิรดา อภิสุทธิไมตรี ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงกรณิศร์ ภิรมย์พานิช ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงวิรินารี คำพิทักษ์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงพุดกรอง แก้วพิจิตร ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงปองขวัญ จินาวรณ์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงชนม์ฤทัย ตั้งกิตติถาวร ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงพรพรรณ เฉลิมกิจพานิชย์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงสุนิสา แสงทองจรัสกุล ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงนลิน โชคงามวงศ์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงมุทิตา ชัยชโลธร ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์พฤทธ์ ประพงศ์เสนา ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงรวิวรรณ แทนประเสริฐสุข ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์ปรก เหล่าสุวรรณ์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงบรรจบพร ทรงธรรมวัฒน์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์กฤษณ์ พิสัยพันธ์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์มาร์วิน เทพโสพรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์ฐิติพล พยงค์ศรี ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์จักรพงษ์ เสาธงทอง ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงรัตนาภรณ์ บุริมสิทธิชัย ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์นิพนธ์ วุฒิเทพบัญชา ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์พรเทพ เปรมสำราญ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงวริตา ชัยอรุณดีกุล ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงญาดา ทองสุข ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์ปองพล ศิริลักษณมานนท์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
พันตำรวจตรีนายแพทย์ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์วรชัย แซ่พัว ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์ปกรณ์ อุรุโสภณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงวิภาดา ติงธนาธิกุล ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงพรรณิกา วรผลึก ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์พัฒนพล เอ็งสุโสภณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์สกุล สันติสุขวงศ์โชติ ฝ่ายพยาธิวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์จีรสิทธิ์ สุรินทร์สภานนท์ ฝ่ายพยาธิวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงณัฐวดี เลิศธนธรรม ฝ่ายพยาธิวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงณัชชา วรรณปิยะรัตน์ ฝ่ายพยาธิวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์กรุณย์พงษ์ เอื่อมเพ็ญแข ฝ่ายพยาธิวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงลลนา แสนโสภา ฝ่ายพยาธิวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์อิทธิพล ตะวันกาญจนโชติ ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์สรวิศ วัยนิพิฐพงษ์ ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์โชติมันต์ ชินวรารักษ์ ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์เมธีวัชร์ ชิตเดชะ ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงปุณฑริก ศรีสวาท ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงอัญชลิตา รัตนจารุรักษ์ ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงพริมา ปวโรจน์กิจ ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงพันตรี เกิดโชค ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงศศิธร ปรีชาวุฒิเดช ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงธนัชพร กิตติพิบูลย์ ฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ รศ.(พิเศษ)เรืออากาศเอก นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์ ฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์ ฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข ฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงวรรณกรณ์ พฤกษากร ฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงวรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล ฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงวรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล ฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ ผศ.(พิเศษ) พญ.อุษณีย์ เหรียญประยูร ฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์วิจักษณ์ คงวัฒนานนท์ ฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์อดิศัย วราดิศัย ฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์อภิวัฒน์ มาวิจักษณ์ ฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงกิติยา รัตนวงศ์ไพบูลย์ ฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงสุณี จันทร์แสงเพ็ชร์ ฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์วุทธิชาติ กมลวิศิษฎ์ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงสุดา จิรสกุลเดช ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงปองหทัย บุญสิมมา ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงการะเกด จันทวรางกูร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์สิทธิโชค ประจวบธัญชาติ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงสาริน เล็กชื่นสกุล ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์สรนนท์ ไตรติลานันท์ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงธนินี จิตรศิลป์ฉายากุล ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงอนงค์นาถ ศิริทรัพย์ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงปาริชาต ขาวสุทธิ์ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงจารุจรรย์ ทรัพย์ชาตอนันต์ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงวรรษมน จันทรเบญจกุล ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์วิณาน บุญจินดาทรัพย์ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงพรชฎา ศรีสิงหสงคราม ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ศิรวุฒ ตรีภัทรชยากร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงสาธิดา พูนมากสถิตย์ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงหรรษมน โพธิ์ผ่าน ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงกาญจน์หทัย เชียงทอง ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงสุภานัน เลาหสุรโยธิน ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์คมศักดิ์ ศรีลัญฉกร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงนฤชร กิจไพศาลรัตนา ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ แพทย์หญิงรภัส พิทยานนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ ดร.นายแพทย์ยุทธชัย ลิขิตเจริญ ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงวรวรรณ ศิริชนะ ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ ดร.ญุดา จองพิศาล (ฝ่ายวิจัย)
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล อโนมะศิริ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ แพทย์หญิงณศมน วรรณลภากร ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ นายแพทย์ธนภพ บำเพ็ญเกียรติกุล ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ นายแพทย์วรพล จรูญวณิชกุล ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ แพทย์หญิงลลิตา วัฒนะจรรยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์ (ฝ่ายวิจัย)
อาจารย์ ดร.สิระ ศรีสวัสดิ์ (ฝ่ายวิจัย)
อาจารย์ ดร.นายแพทย์วรพจน์ นิลรัตนกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงธาดา สืบหลินวงศ์ (ฝ่ายวิจัย)
อาจารย์ ดร.สุพรรษา ยอดเมือง (ฝ่ายวิจัย)
อาจารย์ นายแพทย์ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล (ฝ่ายวิจัย)
อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงรุ่งฤดี ชัยธีรกิจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ ดร.จุรีรัตน์ โพธิ์แก้ว (ฝ่ายวิจัย)
อาจารย์ นายแพทย์ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงวรรณงาม กิจธนามงคลชัย (ฝ่ายวิจัย)
อาจารย์ นายแพทย์สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม (ฝ่ายวิจัย)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ ฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ แพทย์หญิงจุฑามาศ เศารยะ ฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฮิโรชิ จันทาภากุล ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เจตน์ วิทิตสุวรรณกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงชนิดา วินะยานุวัติคุณ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐ พสุธารชาติ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ โตวนำชัย ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเลลานี ไพฑูรย์พงษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศริญญา ภูวนันท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิชัย อุกฤษฏชน ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สืบพงศ์ ธนสารวิมล ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โอภาส พุทธเจริญ ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์กำพล สุวรรณพิมลกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงนภา ปริญญานิติกูล ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์นริศร ลักขณานุรักษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงพัทธมน ปัญญาแก้ว ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สมบัติ ตรีประเสริฐสุข ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กมล แก้วกิติณรงค์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ขจร ตีรณธนากุล ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจันทนา ผลประเสริฐ ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นภชาญ เอื้อประเสริฐ ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนฤชา จิรกาลวสาน ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเดิมชัย คงคำ ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาวิณี ฤกษ์นิมิตร ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงรัชต์ธร ปัญจประทีป ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วันล่า กุลวิชิต ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิริยาพร ฤทธิทิศ ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สารัช สุนทรโยธิน ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเทพ กลชาญวิทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชุษณา สวนกระต่าย ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิจศรี ชาญณรงค์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมนาธิป โอศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เจตทะนง แกล้วสงคราม ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธิติ สนับบุญ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์วศิน พุทธารี ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย เอี่ยมอ่อง ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประวิตร อัศวานนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมสุดา สมบุญธรรม ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาณินี จารุศรีพันธุ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์กฤษฎา โกวิทวิบูล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงประภิศพันธุ์ เจริญลักษณ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์วรุตม์ ศุภนคร ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประวิทย์ กิติดำรงสุข ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชระ วิไลรัตน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี ตนาวลี ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณพชาติ ลิมปพยอม ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณ์ เจริญลาภ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กวี ภัทราดูลย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สีหธัช งามอุโฆษ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
อาจารย์ นายแพทย์จิรันดร์ อภินันทน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
อาจารย์ นายแพทย์ภพ เหลืองจามีกร ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
อาจารย์ นายแพทย์ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพธู ตัณฑ์ไพโรจน์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย วสุรัตน์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงกีรติ เชียงทอง ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ชัย อริยศรีวัฒนา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงชนกานต์ สืบถวิลกุล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ธีระภัทร เจริญวิทย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ปุริม เรือนภู่ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงภพรรัต ตันติวุฒิกุล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์อัมรินทร์ สุวรรณ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ถนอม บรรณประเสริฐ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิทวงศ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาคภูมิ สุปิยพันธ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุพินดา ชูสกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เจษฎา กาญจนอัมพร ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพงศ์ ภู่พงศ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กระเษียร ปัญญาคำเลิศ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธาริณี แม่นชนะ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ วัชรปรีชานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ เขมะเพชร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์เกษม วรเศรษฐสิน ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสันต์ เสรีภาพงศ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักนัน มะโนทัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ธนวัฒนาเจริญ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุรางค์ ตรีรัตนชาติ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เจริญ ทวีผลเจริญ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชินา โอฬารรัตนพันธ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นครินทร์ ศิริทรัพย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ภูภัฐ วงศ์วัฒนกิจ ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์มาวิน วงศ์สายสุวรรณ ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์เมธี สุธีรศานต์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์สุภกิจ ขมวิลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงเอธยา วรสิทธา ภาควิชาศัลยศาสตร์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร วีระวัฒกานนท์ ภาควิชาสรีรวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงอรอนงค์ กุละพัฒน์ ภาควิชาสรีรวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภาสกร วัธนธาดา ภาควิชาสรีรวิทยา
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุไรพร สมบุญวงค์ ภาควิชาสรีรวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสงค์ ศิริวิริยะกุล ภาควิชาสรีรวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี ภาควิชาสรีรวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล สงวนรังศิริกุล ภาควิชาสรีรวิทยา
อาจารย์ ดร.นายแพทย์กษิดิ์ภัค ไก่แก้ว ภาควิชาสรีรวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ธนา ทองศรีคำ ภาควิชาสรีรวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ภัคพล รัตนชัยสิทธิ์ ภาควิชาสรีรวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงมณีรัตน์ ชยานุภัทร์กุล ภาควิชาสรีรวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์วีรภัทร โฆษิตานุฤทธิ์ ภาควิชาสรีรวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์เสกข์ แทนประเสริฐสุข ภาควิชาสรีรวิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรศร สุขเจริญ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรณพ ใจสำราญ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิรักษ์ สันติงามกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤตยา กฤตยากีรณ ภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กฤษณ์ กิติสิน ภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไกรศรี จันทรา ภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญจิโรจน์ ทิพย์ธนกิจ ภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเทพ พึ่งรัศมี ภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิภูษิต แต้สมบัติ ภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพจน์ รัชชานนท์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์กมล ภานุมาตรัศมี ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์กวิรัช ตันติวงษ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงกตเวที เดชอรัญ ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงจิระพร อมรฟ้า ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์จุลินทร์ โอภานุรักษ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ชนาพงษ์ กิตยารักษ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ปกฤษณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ประพนธ์ กาญจนศิลป์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์พสุรเชษฐ์ สมร ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงพูนพิศมัย สุวะโจ ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญชู ศิริจินดากุล ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐพลี ภาคอรรถ ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิรชัย จินดารักษ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เสรี สิงหถนัดกิจ ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์โสภาคย์ มนัสนยกรณ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงประภาพรรณ รัชตะปีติ ภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีรพงษ์ มนตรีวิวัฒนชัย ภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภอัฐ พึ่งพาพงศ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์จุล นำชัยศิริ ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์พัชร อ่องจริต ภาควิชาศัลยศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกษยา ตันติผลาชีวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บัณฑูร นนทสูติ ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ไพศาล เวชชพิพัฒน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุกัญญา ศรีอัษฎาพร ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สรันยา เฮงพระพรหม ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภรณี เหล่าอิทธิ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
อาจารย์ แพทย์หญิงธนันต์ ศุภศิริ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอารีรัตน์ สุพุทธิธาดา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกฤษณา พิรเวช ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริยา บุญหงษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรัตนา รัตนาธาร ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริพร จันทร์ฉาย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสริสสา แรงกล้า ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาจารย์ แพทย์หญิงจิรภา แจ่มไพบูลย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาจารย์ แพทย์หญิงพิม ตีระจินดา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาจารย์ นายแพทย์ภัทรพล ยศเนืองนิตย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวิทย์ ศรีอัษฎาพร ภาควิชาศัลยศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย เบญจชลมาศ ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชฎิล ธาระเวช ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นนท์ โรจน์วชิรนนท์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์อติคุณ ธนกิจ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ครองวงศ์ มุสิกถาวร ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อาจารย์ แพทย์หญิงขวัญศิริ นราจีนรณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อาจารย์ นายแพทย์ธนดล โรจนศานติกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อาจารย์ แพทย์หญิงสุธาพร ล้ำเลิศกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชฌาสัย ศิริตันติกร ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติธร เกตุลอย ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
อาจารย์ ดร.นริศร คงรัตนโชค ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
อาจารย์ แพทย์หญิงภรณี กนกโรจน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
อาจารย์ นายแพทย์สดุดี พีรพรรัตนา ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
อาจารย์ ดร.เอกชัย พรหมเพชร ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สุนทร ศุภพงษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
อาจารย์ นายแพทย์อานนท์ วรยิ่งยง ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ วรธนารัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รองศาสตราจารย์ สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลาวัลย์ ตู้จินดา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัชริน สินธวานนท์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรลักษณ์ รอดอนันต์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัญชลี เตชะนิเวศน์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเลิศ ฉัตรแก้ว ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรอรุณ เจริญราช ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สหดล ปุญญถาวร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รื่นเริง ลีลานุกรม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกัญญา คำวิลัยศักดิ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ตุลชัย อินทรัมพรรย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอธิฏฐาน เอียสกุล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันตโชติ วิมุกตะนันทน์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงปวีณา ภาอาภรณ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงพิชานันท์ พูลสวัสดิ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงมนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงวิรินทร์ดา ชิรวานิช ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงสุรัญชนา เลิศศิริโสภณ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงน้ำผึ้ง นำการุณอรุณโรจน์ ภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเนตรศิริ ดำรงพิศุทธิกุล ภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปวันรัตน์ กระนกภิรักษ์ ภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน รักวงษ์ไทย ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงกิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย อธิกคุณากร ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์จักรพงษ์ จักกาบาตร์ ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงฐิตินันท์ จุลฤกษ์ ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงณปภัช อมรวิเชษฐ์ ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงณัชชา ปิ่นเจริญ ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงณัชวาล จิตตภิรมย์ศักดิ์ ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงดนิตา กานต์นฤนิมิต ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงธนิศา ทองใบ ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงสมชนินท์ พิพัฒน์ผจง ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงอธิชา อริยะชัยพาณิชย์ ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงอุษณี วุทราพงษ์วัฒนา ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ ดร.พิชชา ชุณหวาณิช ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงสุภาดา ปรักกมกุล ภาควิชารังสีวิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิ่น ศรีประจิตติชัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี ลิมปนสิทธิกุล ภาควิชาเภสัชวิทยา
อาจารย์ ดร.นายแพทย์ดนัย วังสตุรค ภาควิชาเภสัชวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์นพดล วัชระชัยสุรพล ภาควิชาเภสัชวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ธนกฤต พงพิทักษ์เมธา ภาควิชาเภสัชวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภัทรพร เทพมงคล ภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา มหายศนันท์ ภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคนึงนิจ กิ่งเพชร ภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จาตุรนต์ ตันติวัตนะ ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงศศิธร ศิริสาลิโภชน์ ภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกาญจนา โชติเลอศักดิ์ ภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชวลิต เลิศบุษยานุกูล ภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์ ภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปานฤทัย ตรีนวรัตน์ ภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมนตร์รวี ทุมโฆสิต ภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ ศิวลี สุริยาปี ภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา ภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติวัฒน์ คำวัน ภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจตุพร ชยะกุลคีรี ภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชลเกียรติ ขอประเสริฐ ภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์ ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ ดร.นริศรา จริยะพันธ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชนพ ช่วงโชติ ภาควิชาพยาธิวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธรรมธร อาศนะเสน ภาควิชาพยาธิวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนฤมล คล้ายแก้ว ภาควิชาพยาธิวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปุญชวิษฐ์ จันทรานุวัฒน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรนุช ธนากิจ ภาควิชาพยาธิวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานะ ทวีวิศิษฎ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ คีลาวัฒน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงเพ็ญ ถิระบัญชาศักดิ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์คมกฤต เรืองฤทธิ์ชาญกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงฑิฆัมพร จิตรพสุธรรม ภาควิชาพยาธิวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ณฤทธี สุกไสว ภาควิชาพยาธิวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงณิชธิดา ตั้งนันทชัย ภาควิชาพยาธิวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์อนพัช สรรพาวัตร ภาควิชาพยาธิวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ภาควิชาเภสัชวิทยา
รองศาสตราจารย์ สุพีชา วิทยเลิศปัญญา ภาควิชาเภสัชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงปาจรีย์ จริยวิลาศกุล ภาควิชาเภสัชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช วงศ์อนันต์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงวรรณรัศมี เกตุชาติ ภาควิชาเภสัชวิทยา
อาจารย์ ดร.พรชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ ภาควิชาชีวเคมี
อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงสุทิมา เหลืองดิลก ภาควิชาชีวเคมี
อาจารย์ นายแพทย์ธีรโชติ จองสกุล ภาควิชานิติเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กรเกียรติ วงศ์ไพศาลสิน ภาควิชานิติเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ หุ่นวิจิตร ภาควิชานิติเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์กรวิก มีศิลปวิกกัย ภาควิชานิติเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ปรัตถ์ ถิราติ ภาควิชานิติเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ปองพล ไตรเทพชนะภัย ภาควิชานิติเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงภัคค์ปภัส วรัชต์ญารมย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สมชาย จงวุฒิเวศย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกัญญรัตน์ กรัยวิเชียร ภาควิชาปรสิตวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ พุทธพรทิพย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์เผด็จ สิริยะเสถียร ภาควิชาปรสิตวิทยา
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงสุรางค์ นุชประยูร ภาควิชาปรสิตวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวรพรรณ สรรประเสริฐ ภาควิชาปรสิตวิทยา
อาจารย์ ดร.นายแพทย์กนก พฤฒิวทัญญู ภาควิชาปรสิตวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงนริศา บราวเนล ภาควิชาปรสิตวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงศิวะพร บุณยทรัพยากร ภาควิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงกรวลี มีศิลปวิกกัย ภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.นายแพทย์ดิเรกฤทธิ์ เชี่ยวเชิงชล ภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ธันยวีร์ ชินสุวรรณ ภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.สุนิสา ชิระกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงสุวัชรีพร โรจน์ชีวพันธ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.นายแพทย์อาสา ธรรมหงส์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ ภาควิชาชีวเคมี
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก ภาควิชาชีวเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญญา ทองตัน ภาควิชาชีวเคมี
ศาสตราจารย์ ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ ภาควิชาชีวเคมี
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย พยุงภร ภาควิชาชีวเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย บุญหล้า ภาควิชาชีวเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร ภาควิชาชีวเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ฐสิณัส ดิษยบุตร ภาควิชาชีวเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฏฐ์ ประพันธ์วัฒนะ ภาควิชาชีวเคมี
อาจารย์ ดร.ชัยบุตร อริยะเชษฐ ภาควิชาชีวเคมี
อาจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ช่วยเพ็ญ ภาควิชาชีวเคมี
อาจารย์ ดร.นพัต จันทรวิสูตร ภาควิชาชีวเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยชนะ นิ่มนวล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ดารุจ อนิวรรตนพงศ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ชาวิท ตันวีระชัยสกุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงฐิติพร ศุภสิทธิ์ธำรง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงปริชวัน จันทร์ศิริ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์พร ทิสยากร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล ภาควิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงกนิษฐา ภัทรกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ปกรัฐ หังสสูต ภาควิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.ธนิษฐา ฉัตรสุวรรณ ภาควิชาจุลชีววิทยา
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจงกลนี วงศ์ปิยะบวร ภาควิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา จิรถาวร ภาควิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหญิง ธัมวาสร ภาควิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.อริยา จินดามพร ภาควิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงรังสิมา เหรียญตระกูล ภาควิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปกิตติ ทยานิธิ ภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ ภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพริมา หิรัญวิวัฒน์กุล ภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิศนี ตันติเสวี ภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภพงศ์ ถิรคุณวิชชะ ภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอนิตา มนัสสากร ภาควิชาจักษุวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภรัตน์ จริยโกศล ภาควิชาจักษุวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงเปรมจิต เศาณานนท์ ภาควิชาจักษุวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงแพร์ พงศาเจริญนนท์ ภาควิชาจักษุวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์รัฐ อิทธิพานิชพงศ์ ภาควิชาจักษุวิทยา
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา วัชรสินธุ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เดชา ลลิตอนันต์พงศ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุรณี กาญจนถวัลย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรัศมน กัลยาศิริ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ศุภปีติพร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย ดีขจรเดช ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนริศรา สุรทานต์นนท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิติ เตชะวิจิตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพลิตถิยา สินธุเสก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิทวัส ลออคุณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอังคนีย์ ชะนะกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงฉันท์สุดา พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงณฐรักษ์ ชัยจิตรารัชต์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงมณฑิดา วีรวิกรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ก้องเกียรติกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงสุมาลี ฮั่นตระกูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงสุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงอรภา สุธีโรจน์ตระกูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวสี ตุลวรรธนะ ภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงงามจิตต์ เกษตรสุวรรณ ภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ ภาควิชาจักษุวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์กิตติศักดิ์ กุลวิชิต ภาควิชาจักษุวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สันติ ปุณณะหิตานนท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริวรรณ วนานุกูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสตถิกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนินี สหกิจรุ่งเรือง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธันยวีร์ ภูธนกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรพิมล เรียนถาวร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรนุช จงศรีสวัสดิ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิชิต สุพรศิลป์ชัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ ชลไชยะ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงศิรินุช ชมโท ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุชาดา ศรีทิพยวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุชีรา ฉัตรเพริดพราย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณชัย ชมโท ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทายาท ดีสุดจิต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลลาภ ชีพสุนทร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ  เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อภิวัฒน์ มุทิรางกูร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันวา ตันสถิตย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงวิไล ชินธเนศ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิทธิพร แอกทอง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดภิชา จินดาทิพย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนศิลป์ หวลมานพ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเทพ อังศุวัชรากร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงมนตกานต์  ตันสถิตย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
อาจารย์ ดร.นายแพทย์กฤษฎา เหลืองชวพงศ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์จิระโรจน์ มีวาสนา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
อาจารย์ ดร.เจริญชัย พุฒิปัญญาเลิศ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงฉัทชนันท์ ด้วงคำจันทร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ธนัท ทับเที่ยง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงกัญญา ศุภปีติพร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณทิพา ฉัตรชาตรี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย กิ่งวัฒนกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์