รายชื่อแพทย์

ชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา/หน่วยงาน
แพทย์หญิงวรกมล ภู่พิบูลย์ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต
แพทย์หญิงมนวสี ปาจีนบูรวรรณ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต
แพทย์หญิงชวิศาร์ รัศมีหิรัญศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต
แพทย์หญิงรภัส สมะลาภาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
แพทย์หญิงธัญพร เฮงพงษ์ธรศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
แพทย์หญิงพอใจ เตชะนิธิสวัสดิ์ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
นายแพทย์สิกฤษฏิ์ เด่นอริยะกูลศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
แพทย์หญิงวศินี พนมเสริฐศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
แพทย์หญิงชมชนัท ทับเจริญศูนย์ความป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ
แพทย์หญิงสุภาณี สินเพิ่มสุขสกุลศูนย์ความป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ
นายแพทย์เอกราช อริยะชัยพาณิชย์ศูนย์ความป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ
นายแพทย์ชัยศิริ วรรณลภากรศูนย์โรคหัวใจ
นายแพทย์อนุรุธ ฮั่นตระกูลศูนย์โรคหัวใจ
แพทย์หญิงอังควิภา ทรัพย์รุ่งเรืองศูนย์โรคหัวใจ
นายแพทย์วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์ศูนย์โรคหัวใจ
แพทย์หญิงสุดารัตน์ สถิตธรรมนิตย์ศูนย์โรคหัวใจ
นายแพทย์วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรีศูนย์โรคหัวใจ
แพทย์หญิงจิรดา ศรีเงินศูนย์โรคพาร์กินสัน
แพทย์หญิงปรียา จาโกต้าศูนย์โรคพาร์กินสัน
แพทย์หญิงอรอนงค์ จิตรกฤษฎากุลศูนย์โรคพาร์กินสัน
นายแพทย์สรรธวัช อัศวเรืองชัยศูนย์พัฒนาคุณภาพ
แพทย์หญิงชุษณา ข่ายม่านศูนย์ชีวาภิบาล
แพทย์หญิงปิยพร ทิสยากรศูนย์ชีวาภิบาล
แพทย์หญิงปรารถนา โกศลนาครศูนย์ชีวาภิบาล
นายแพทย์ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากรศูนย์ชีวาภิบาล
นายแพทย์นรวิชญ์ กิจไพศาลรัตนาฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นายแพทย์ธนวัฒน์ ธาราพันธ์ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
แพทย์หญิงภควดี พลังวชิราฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นายแพทย์อรรถสิทธิ์ โคมินทร์ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นายแพทย์คมสันติ วงศ์กุลพิศาลฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
แพทย์หญิงสุธาพร ล้ำเลิศกุลฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นายแพทย์ธนดล โรจนศานติกุลฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
แพทย์หญิงพรรณทิภา ไตรประวัติฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์สุวชาติ อนุมานไพศาลฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์ภรเอก มนัสวานิชฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์มาณพพ์ เงินวิวัฒน์กูลฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์เสรี ศิริเศรษฐ์ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์ฉัตรชัย มโนกุลจิตฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์สุเมธ ปุญญโชติฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สุชาติ ศุภปีติพรฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์นรินทร์ เตชะนิรัติศัยฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์อิทธิชัย วัฒนโกศลฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์หญิงพรจิรา ศุภราศรีฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์หญิงสุทธ์ศรี กอแก้ววิเชียรฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์หญิงสกุณี ภระกูลสุขสถิตย์ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์พรชัย อนิวรรตธีระฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์วิชัย วิริยะอุตสาหกุลฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์เจตวรรณ ศิริอักษรฝ่ายธนาคารเลือด
แพทย์หญิงณัฏฐา ล้ำเลิศกุลฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์นพพล ลีลายุวัฒนกุลฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงนุสรา ภาคย์วิศาลฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุลฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงณัฏยา ภู่วรวรรณฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมลฝ่ายอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงสติมัย อนิวรรณน์ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์พงศ์ภัทร์ วรสายัณห์ฝ่ายอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงอรอุมา ชุติเนตรฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ชูศักดิ์ ลิโมทัยฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ฝ่ายอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงอภิญญ์เพ็ญ สาระยา วสันติวงศ์ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงปัญญวีร์ ปิติสุทธิธรรมฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ฉัตรไผท มูลละฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงวาสิตา วราชิตฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ธนวัฒน์ เหลืองสุขฤกษ์ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงปิยวรรณ กิตติสกุลนามฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงธีรดา อัศวศักดิ์สกุลฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียนฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงอันทิพา โชคสุวัฒนสกุลฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์จักรกฤษ อมรวิทย์ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ธนน คงเจริญสมบัติฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงณิชา สมหล่อ ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์วิทวัส แนววงศ์ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ปิติพงศ์ กิจรัตนะกุลฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ชนัทธ์ กำธรรัตน์ ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงไอณภัค อำนาจตระกูลฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงณัฏยา สินทวิชัยฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงฐิตา เจียสกุลฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงสุนิสา ก้องเกียรติกมล ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์กฤษฎา วุฒิการณ์ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงจันทิญา จันทร์สว่างภูวนะฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงปณิสินี ลวสุตฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงณิชกานต์ หลายชูไทยฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงปนัดดา ศรีจอมขวัญฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงพัชญา บุญชยาอนันต์ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงสริตา ธาวนพงษ์ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์วรวุฒิ ตันติทวีวัฒน์ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์อมรพันธุ์ วงศ์กาญจนาฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงณับผลิกา กองพลพรหมฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์จักกพัฒน์ วนิชานันท์ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์รองพงศ์ โพล้งละฝ่ายอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงกมลวรรณ จุติวรกุลฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงกุลยา ตรรกวาทการฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์สุวศิน อุดมกาญจนนันท์ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ปองปราชญ์ พัวพัฒนกุลฝ่ายอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์พิสุทธิ์ กตเวทินฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงเกศรินทร์ ถานะภิรมย์ฝ่ายอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ปิยะพันธ์ พฤกษพานิชฝ่ายอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) พันตำรวจโท แพทย์หญิงฐนิสา พัชรตระกูลฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงพาธิตา สิทธิเจริญชัยฝ่ายอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงศิริพร อธิสกุลฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัยฝ่ายอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมชาย ปรีชาวัฒน์ฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ฝ่ายอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สุพจน์ ศรีมหาโชตะฝ่ายอายุรศาสตร์
นายแพทย์ชวรินทร์ อมเรศฝ่ายออร์โธปิดิกส์
นายแพทย์ชินดนัย หงสประภาสฝ่ายออร์โธปิดิกส์
แพทย์หญิงพัชราภา โอสธีรกุลฝ่ายออร์โธปิดิกส์
นายแพทย์วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจฝ่ายออร์โธปิดิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์นรา จารุวังสันติฝ่ายออร์โธปิดิกส์
นายแพทย์ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
นายแพทย์ขจร เสรีศิริขจรฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
แพทย์หญิงบุษราคัม ชัยทัศนีย์ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงภัทร์นฤน มหัธนสกุลฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
นายแพทย์วิศรุต สามัคคีธรรมฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
แพทย์หญิงนัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พรฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
แพทย์หญิงนทมณฑ์ ชรากรฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงเมธินี ฉันทาดิศัยฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงชนม์นิภา นันทวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงสาริน กิจพาณิชย์ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงอนุสสรา ประยงค์รัตน์ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ทัศน์พงศ์ รายยวาฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงฐิติพร ทวีสกุลวัชระฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์เพชร อลิสานันท์ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์พงศกร เอื้อวงศ์ประยูรฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์กฤตนนท์ เลิศอุตสาหกูลฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงนันทพร พิทักษ์เวชฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงณัฐฐิณี ลีลากนกฝ่ายรังสีวิทยา
แพทย์หญิงชุติมา จิรภิญโญ ฝ่ายศัลยศาสตร์
พันตำรวจตรี นายแพทย์ทรงพล มาลากรฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์นพพร พรพัฒนารักษ์ฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์ดุษฎี โสวรรณทิพย์ฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์พสุ พรหมนิยม ฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์เสรี เอี่ยมผ่องใสฝ่ายศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงวิยะดา สุภาดุลย์ฝ่ายรังสีวิทยา
แพทย์หญิงนิมมิตา ศรีสันต์ฝ่ายศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงปาลิตา หรรษกุล ฝ่ายรังสีวิทยา
แพทย์หญิงพัทธมน สุทธาธารฝ่ายศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงเกศสุดา จักรชัยรุ่งเรือง ฝ่ายรังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมบูรณ์ ฤกษ์วิบูลย์ศรีฝ่ายศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงศศิปราง คงบุญวิจิตร์ฝ่ายรังสีวิทยา
นายแพทย์ปิยะณัฐ หวังสวัสดิ์วงศ์ฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์อุดม บวรวราภรณ์ฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์สุกิจ ภัทรเจียรพันธุ์ฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์ฐิติเทพ ลิ้มวรพิทักษ์ฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์เหมือนเทพ โฉมวิไลลักษณ์ฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์ชญาน์ทัต ศิรินาวินฝ่ายศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์กัมพล ยืนยงสินชัยฝ่ายรังสีวิทยา
นายแพทย์อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะฝ่ายศัลยศาสตร์
อาจารย์ ผศ.(พิเศษ) นพ.ธีรศักดิ์ ผิวปลั่งฝ่ายรังสีวิทยา
แพทย์หญิงฐิติพร ชอบอาภรณ์ฝ่ายศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์อนิวรรตน์ ศรียุกต์ฝ่ายรังสีวิทยา
แพทย์หญิงปัณฑิตา เอี่ยมศุภนิมิตรฝ่ายศัลยศาสตร์
นายแพทย์อภินันท์ อุทัยไพศาลวงศ์ฝ่ายศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงนิศานาถ ภิสัชเพ็ญฝ่ายรังสีวิทยา
นายแพทย์ณฐวรรธ นฤพนธ์จิรกุลฝ่ายศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์จริง เจริญวิศาลฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงจุฑาภรณ์ สุระเวชฝ่ายรังสีวิทยา
แพทย์หญิงญดา คุนผลินฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงนลินา ออประยูรฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
นายแพทย์พันธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงชญานิศ อภิรักษ์วิริยะฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงสมสุข สันติเบ็ญจกุลฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงวิลาสินี อารีรักษ์ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงนันธิศกานต์ จันทร์เพ็ญฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงปิยพร บุญศิริคำชัยฝ่ายรังสีวิทยา
แพทย์หญิงณัฐชา พูลเจริญฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงภิญญดา ปัญญาวรานันท์ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงณริสรา ลิมป์นินาทฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ไตรรัตน์ จันทรัตนาฝ่ายรังสีวิทยา
แพทย์หญิงณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
นายแพทย์นพดล ไชยสิทธิ์ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงจิรารัตน์ จิรารยะพงศ์ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์บัณฑิต เจ้าปฐมกุลฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงวริยา จินตนาภักดีฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงจินดารัตน์ รัตนากรพันธุ์ ฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงศศิธร เพชรจรัลไพศาลฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ ผศ.(พิเศษ) พญ.เจนจีรา ปรึกษาดีฝ่ายรังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงเกวลี ศศิวิมลพันธุ์ฝ่ายรังสีวิทยา
แพทย์หญิงเชิญขวัญ สธนเสาวภาคย์ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทย์หญิงฑิมภ์พร วิทูรพงศ์ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทย์หญิงนันทวัน คูนลินทิพย์ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงณัฏฐิยา ตันติศิริวัฒน์ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทย์หญิงอารยา เจริญอาภรณ์วัฒนาฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทย์หญิงภัทราวลัย พิชาลัยฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
นายแพทย์เจตน์ รัตนจีนะฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
นายแพทย์ปิยภัทร ลิ้มประภัสสรฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
แพทย์หญิงสุดาปรีย์ สรสุชาติฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงณัฐกุล สุธนะเสรีพรฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์อธิษฐาน การินทร์ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์ปัตย์ ปั้นเหน่งเพ็ชรฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงปวีนุช บุตรเจียมใจฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงจริยา เสรีโยธินฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงเบ็ญจมาศ เกียรติเกษมศานต์ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงธนัชพร พิสิฐพิทยเสรีฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์พิพัฒน์ แซ่ยับฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงกรกมล ยุวพัฒนวงศ์ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงกิรดา อภิสุทธิไมตรี ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงกรณิศร์ ภิรมย์พานิช ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงวิรินารี คำพิทักษ์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงพุดกรอง แก้วพิจิตรฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงปองขวัญ จินาวรณ์ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงชนม์ฤทัย ตั้งกิตติถาวรฝ่ายวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงพรพรรณ เฉลิมกิจพานิชย์ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงสุนิสา แสงทองจรัสกุลฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงนลิน โชคงามวงศ์ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงมุทิตา ชัยชโลธรฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์พฤทธ์ ประพงศ์เสนาฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงรวิวรรณ แทนประเสริฐสุขฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์ปรก เหล่าสุวรรณ์ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงบรรจบพร ทรงธรรมวัฒน์ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์กฤษณ์ พิสัยพันธ์ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์มาร์วิน เทพโสพรรณฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์ฐิติพล พยงค์ศรีฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์จักรพงษ์ เสาธงทองฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงรัตนาภรณ์ บุริมสิทธิชัยฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์นิพนธ์ วุฒิเทพบัญชาฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์พรเทพ เปรมสำราญฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงวริตา ชัยอรุณดีกุลฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงญาดา ทองสุข ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์ปองพล ศิริลักษณมานนท์ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
พันตำรวจตรีนายแพทย์ธรรมศักดิ์ ทวิชศรีฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์วรชัย แซ่พัวฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์ปกรณ์ อุรุโสภณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงวิภาดา ติงธนาธิกุลฝ่ายวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงพรรณิกา วรผลึกฝ่ายวิสัญญีวิทยา
นายแพทย์พัฒนพล เอ็งสุโสภณฝ่ายวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์สกุล สันติสุขวงศ์โชติฝ่ายพยาธิวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์จีรสิทธิ์ สุรินทร์สภานนท์ฝ่ายพยาธิวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงณัฐวดี เลิศธนธรรมฝ่ายพยาธิวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงณัชชา วรรณปิยะรัตน์ฝ่ายพยาธิวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์กรุณย์พงษ์ เอื่อมเพ็ญแขฝ่ายพยาธิวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงลลนา แสนโสภาฝ่ายพยาธิวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์อิทธิพล ตะวันกาญจนโชติฝ่ายจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์สรวิศ วัยนิพิฐพงษ์ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์โชติมันต์ ชินวรารักษ์ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์เมธีวัชร์ ชิตเดชะฝ่ายจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงปุณฑริก ศรีสวาทฝ่ายจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงอัญชลิตา รัตนจารุรักษ์ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงพริมา ปวโรจน์กิจฝ่ายจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงพันตรี เกิดโชคฝ่ายจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงศศิธร ปรีชาวุฒิเดชฝ่ายจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงธนัชพร กิตติพิบูลย์ฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ รศ.(พิเศษ)เรืออากาศเอก นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์ฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์ฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข ฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงวรรณกรณ์ พฤกษากรฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงวรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุลฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงวรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุลฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ ผศ.(พิเศษ) พญ.อุษณีย์ เหรียญประยูรฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์วิจักษณ์ คงวัฒนานนท์ฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์อดิศัย วราดิศัยฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์อภิวัฒน์ มาวิจักษณ์ฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงกิติยา รัตนวงศ์ไพบูลย์ฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงสุณี จันทร์แสงเพ็ชร์ ฝ่ายจักษุวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์วุทธิชาติ กมลวิศิษฎ์ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงสุดา จิรสกุลเดช ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงปองหทัย บุญสิมมาฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงการะเกด จันทวรางกูรฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์สิทธิโชค ประจวบธัญชาติฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงสาริน เล็กชื่นสกุลฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์สรนนท์ ไตรติลานันท์ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงธนินี จิตรศิลป์ฉายากุลฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงอนงค์นาถ ศิริทรัพย์ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงปาริชาต ขาวสุทธิ์ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงจารุจรรย์ ทรัพย์ชาตอนันต์ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงวรรษมน จันทรเบญจกุลฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์วิณาน บุญจินดาทรัพย์ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงพรชฎา ศรีสิงหสงครามฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ศิรวุฒ ตรีภัทรชยากร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงสาธิดา พูนมากสถิตย์ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงหรรษมน โพธิ์ผ่านฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงกาญจน์หทัย เชียงทองฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงสุภานัน เลาหสุรโยธินฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์คมศักดิ์ ศรีลัญฉกรฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงนฤชร กิจไพศาลรัตนาฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ แพทย์หญิงรภัส พิทยานนท์ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุลภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ ดร.นายแพทย์ยุทธชัย ลิขิตเจริญภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงวรวรรณ ศิริชนะภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ ดร.ญุดา จองพิศาล(ฝ่ายวิจัย)
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล อโนมะศิริฝ่ายบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ แพทย์หญิงณศมน วรรณลภากรฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ นายแพทย์ธนภพ บำเพ็ญเกียรติกุลฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ นายแพทย์วรพล จรูญวณิชกุลฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ แพทย์หญิงลลิตา วัฒนะจรรยาภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์(ฝ่ายวิจัย)
อาจารย์ ดร.สิระ ศรีสวัสดิ์(ฝ่ายวิจัย)
อาจารย์ ดร.นายแพทย์วรพจน์ นิลรัตนกุลภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงธาดา สืบหลินวงศ์(ฝ่ายวิจัย)
อาจารย์ ดร.สุพรรษา ยอดเมือง(ฝ่ายวิจัย)
อาจารย์ นายแพทย์ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล(ฝ่ายวิจัย)
อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงรุ่งฤดี ชัยธีรกิจภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ ดร.จุรีรัตน์ โพธิ์แก้ว(ฝ่ายวิจัย)
อาจารย์ นายแพทย์ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียนภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงวรรณงาม กิจธนามงคลชัย(ฝ่ายวิจัย)
อาจารย์ นายแพทย์สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม(ฝ่ายวิจัย)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ แพทย์หญิงจุฑามาศ เศารยะฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฮิโรชิ จันทาภากุลภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เจตน์ วิทิตสุวรรณกุลภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงชนิดา วินะยานุวัติคุณภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐ พสุธารชาติภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ โตวนำชัยภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจรภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงเกษม วรเศรษฐการกิจภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเลลานี ไพฑูรย์พงษ์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศริญญา ภูวนันท์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิชัย อุกฤษฏชนภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สืบพงศ์ ธนสารวิมลภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โอภาส พุทธเจริญภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์กำพล สุวรรณพิมลกุลภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงนภา ปริญญานิติกูลภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์นริศร ลักขณานุรักษ์ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ เผ่าทองคำภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงพัทธมน ปัญญาแก้วภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สมบัติ ตรีประเสริฐสุขภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กมล แก้วกิติณรงค์ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ขจร ตีรณธนากุลภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจันทนา ผลประเสริฐภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรมภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดาภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นภชาญ เอื้อประเสริฐภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนฤชา จิรกาลวสานภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเดิมชัย คงคำภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาวิณี ฤกษ์นิมิตรภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงรัชต์ธร ปัญจประทีปภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วันล่า กุลวิชิตภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิริยาพร ฤทธิทิศภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพงษ์ สุวรรณวลัยกรภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สารัช สุนทรโยธินภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเทพ กลชาญวิทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชุษณา สวนกระต่ายภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียรภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิจศรี ชาญณรงค์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมนาธิป โอศิริภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เจตทะนง แกล้วสงครามภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธิติ สนับบุญภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรัตเวช สองเมืองภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์วศิน พุทธารีภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑาภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตรภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย เอี่ยมอ่องภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประวิตร อัศวานนท์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมสุดา สมบุญธรรมภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาณินี จารุศรีพันธุ์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์กฤษฎา โกวิทวิบูลภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงประภิศพันธุ์ เจริญลักษณ์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์วรวรรธน์ ระหว่างบ้านภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์วรุตม์ ศุภนครภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประวิทย์ กิติดำรงสุขภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชระ วิไลรัตน์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุลภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี ตนาวลีภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณพชาติ ลิมปพยอมภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวรรธน์ ลิ้มทองกุลภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคลภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณ์ เจริญลาภภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กวี ภัทราดูลย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สีหธัช งามอุโฆษภาควิชาออร์โธปิดิกส์
อาจารย์ นายแพทย์จิรันดร์ อภินันทน์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
อาจารย์ นายแพทย์ภพ เหลืองจามีกรภาควิชาออร์โธปิดิกส์
อาจารย์ นายแพทย์ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพธู ตัณฑ์ไพโรจน์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย วสุรัตน์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงกีรติ เชียงทองภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ชัย อริยศรีวัฒนาภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงชนกานต์ สืบถวิลกุลภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ธีระภัทร เจริญวิทย์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ปุริม เรือนภู่ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงภพรรัต ตันติวุฒิกุลภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์อัมรินทร์ สุวรรณภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุลภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ถนอม บรรณประเสริฐภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิทวงศ์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมีภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทรภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาคภูมิ สุปิยพันธ์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุพินดา ชูสกุลภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เจษฎา กาญจนอัมพรภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพงศ์ ภู่พงศ์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กระเษียร ปัญญาคำเลิศภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธาริณี แม่นชนะภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ วัชรปรีชานนท์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ เขมะเพชรภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์เกษม วรเศรษฐสินภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุขภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสันต์ เสรีภาพงศ์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักนัน มะโนทัยภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ธนวัฒนาเจริญภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนาภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุรางค์ ตรีรัตนชาติภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวิทย์ บุณยะเวชชีวินภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เจริญ ทวีผลเจริญภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชินา โอฬารรัตนพันธ์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวรภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นครินทร์ ศิริทรัพย์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ภูภัฐ วงศ์วัฒนกิจภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์มาวิน วงศ์สายสุวรรณภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์เมธี สุธีรศานต์ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์สุภกิจ ขมวิลัยภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงเอธยา วรสิทธาภาควิชาศัลยศาสตร์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร วีระวัฒกานนท์ภาควิชาสรีรวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงอรอนงค์ กุละพัฒน์ภาควิชาสรีรวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภาสกร วัธนธาดาภาควิชาสรีรวิทยา
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุไรพร สมบุญวงค์ภาควิชาสรีรวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสงค์ ศิริวิริยะกุลภาควิชาสรีรวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดีภาควิชาสรีรวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล สงวนรังศิริกุลภาควิชาสรีรวิทยา
อาจารย์ ดร.นายแพทย์กษิดิ์ภัค ไก่แก้วภาควิชาสรีรวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ธนา ทองศรีคำภาควิชาสรีรวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ภัคพล รัตนชัยสิทธิ์ภาควิชาสรีรวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงมณีรัตน์ ชยานุภัทร์กุลภาควิชาสรีรวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์วีรภัทร โฆษิตานุฤทธิ์ภาควิชาสรีรวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์เสกข์ แทนประเสริฐสุขภาควิชาสรีรวิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรศร สุขเจริญภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรณพ ใจสำราญภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิรักษ์ สันติงามกุลภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤตยา กฤตยากีรณภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กฤษณ์ กิติสินภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไกรศรี จันทราภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญจิโรจน์ ทิพย์ธนกิจภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเทพ พึ่งรัศมีภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิภูษิต แต้สมบัติภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพจน์ รัชชานนท์ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์กมล ภานุมาตรัศมีภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์กวิรัช ตันติวงษ์ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงกตเวที เดชอรัญภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงจิระพร อมรฟ้าภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์จุลินทร์ โอภานุรักษ์ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ชนาพงษ์ กิตยารักษ์ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ปกฤษณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ประพนธ์ กาญจนศิลป์ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์พสุรเชษฐ์ สมรภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงพูนพิศมัย สุวะโจภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญชู ศิริจินดากุลภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐพลี ภาคอรรถภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิรชัย จินดารักษ์ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เสรี สิงหถนัดกิจภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์โสภาคย์ มนัสนยกรณ์ภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงประภาพรรณ รัชตะปีติภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีรพงษ์ มนตรีวิวัฒนชัยภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภอัฐ พึ่งพาพงศ์ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์จุล นำชัยศิริภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์พัชร อ่องจริตภาควิชาศัลยศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูชีพ สหกิจรุ่งเรืองภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวชภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกษยา ตันติผลาชีวะภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บัณฑูร นนทสูติภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ไพศาล เวชชพิพัฒน์ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุกัญญา ศรีอัษฎาพรภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สรันยา เฮงพระพรหมภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภรณี เหล่าอิทธิภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
อาจารย์ แพทย์หญิงธนันต์ ศุภศิริภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปิยะ หาญวรวงศ์ชัยภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอารีรัตน์ สุพุทธิธาดาภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกฤษณา พิรเวชภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริยา บุญหงษ์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุลภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรัตนา รัตนาธารภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริพร จันทร์ฉายภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสริสสา แรงกล้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาจารย์ แพทย์หญิงจิรภา แจ่มไพบูลย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาจารย์ แพทย์หญิงพิม ตีระจินดาภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาจารย์ นายแพทย์ภัทรพล ยศเนืองนิตย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวิทย์ ศรีอัษฎาพรภาควิชาศัลยศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย เบญจชลมาศภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชฎิล ธาระเวชภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นนท์ โรจน์วชิรนนท์ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์อติคุณ ธนกิจภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ครองวงศ์ มุสิกถาวรภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อาจารย์ แพทย์หญิงขวัญศิริ นราจีนรณภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อาจารย์ นายแพทย์ธนดล โรจนศานติกุลภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อาจารย์ แพทย์หญิงสุธาพร ล้ำเลิศกุลภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชฌาสัย ศิริตันติกรภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณดี วัฒนบุญยงเจริญภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติธร เกตุลอยภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
อาจารย์ ดร.นริศร คงรัตนโชคภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
อาจารย์ แพทย์หญิงภรณี กนกโรจน์ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
อาจารย์ นายแพทย์สดุดี พีรพรรัตนาภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
อาจารย์ ดร.เอกชัย พรหมเพชรภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิฑูรย์ โล่ห์สุนทรภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สุนทร ศุภพงษ์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
อาจารย์ นายแพทย์อานนท์ วรยิ่งยงภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พรชัย สิทธิศรัณย์กุลภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ วรธนารัตน์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิโรจน์ เจียมจรัสรังษีภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รองศาสตราจารย์ สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลาวัลย์ ตู้จินดาภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัชริน สินธวานนท์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรลักษณ์ รอดอนันต์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัญชลี เตชะนิเวศน์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเลิศ ฉัตรแก้วภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรอรุณ เจริญราชภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สหดล ปุญญถาวรภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รื่นเริง ลีลานุกรมภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกัญญา คำวิลัยศักดิ์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชคภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ตุลชัย อินทรัมพรรย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอธิฏฐาน เอียสกุลภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันตโชติ วิมุกตะนันทน์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงปวีณา ภาอาภรณ์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงพิชานันท์ พูลสวัสดิ์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงมนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิภาควิชาวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงวิรินทร์ดา ชิรวานิชภาควิชาวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงสุรัญชนา เลิศศิริโสภณภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงน้ำผึ้ง นำการุณอรุณโรจน์ภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเนตรศิริ ดำรงพิศุทธิกุลภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปวันรัตน์ กระนกภิรักษ์ภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน รักวงษ์ไทยภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงกิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย อธิกคุณากรภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์จักรพงษ์ จักกาบาตร์ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงฐิตินันท์ จุลฤกษ์ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงณปภัช อมรวิเชษฐ์ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงณัชชา ปิ่นเจริญภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงณัชวาล จิตตภิรมย์ศักดิ์ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงดนิตา กานต์นฤนิมิตภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ ดร.ทวีป แสงแห่งธรรมภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงธนิศา ทองใบภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงสมชนินท์ พิพัฒน์ผจงภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงอธิชา อริยะชัยพาณิชย์ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงอุษณี วุทราพงษ์วัฒนาภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ ดร.พิชชา ชุณหวาณิชภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงสุภาดา ปรักกมกุลภาควิชารังสีวิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิ่น ศรีประจิตติชัยภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี ลิมปนสิทธิกุลภาควิชาเภสัชวิทยา
อาจารย์ ดร.นายแพทย์ดนัย วังสตุรคภาควิชาเภสัชวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์นพดล วัชระชัยสุรพลภาควิชาเภสัชวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ธนกฤต พงพิทักษ์เมธาภาควิชาเภสัชวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภัทรพร เทพมงคลภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา มหายศนันท์ภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคนึงนิจ กิ่งเพชรภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จาตุรนต์ ตันติวัตนะภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงศศิธร ศิริสาลิโภชน์ภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกาญจนา โชติเลอศักดิ์ภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชวลิต เลิศบุษยานุกูลภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์ภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปานฤทัย ตรีนวรัตน์ภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมนตร์รวี ทุมโฆสิตภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ ศิวลี สุริยาปีภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดาภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติวัฒน์ คำวันภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจตุพร ชยะกุลคีรีภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชลเกียรติ ขอประเสริฐภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ ดร.นริศรา จริยะพันธ์ภาควิชาปรสิตวิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชนพ ช่วงโชติภาควิชาพยาธิวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธรรมธร อาศนะเสนภาควิชาพยาธิวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนฤมล คล้ายแก้วภาควิชาพยาธิวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปุญชวิษฐ์ จันทรานุวัฒน์ภาควิชาพยาธิวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรนุช ธนากิจภาควิชาพยาธิวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์ภาควิชาพยาธิวิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานะ ทวีวิศิษฎ์ภาควิชาพยาธิวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ คีลาวัฒน์ภาควิชาพยาธิวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงเพ็ญ ถิระบัญชาศักดิ์ภาควิชาพยาธิวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์คมกฤต เรืองฤทธิ์ชาญกุลภาควิชาพยาธิวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงฑิฆัมพร จิตรพสุธรรมภาควิชาพยาธิวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ณฤทธี สุกไสวภาควิชาพยาธิวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงณิชธิดา ตั้งนันทชัยภาควิชาพยาธิวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์อนพัช สรรพาวัตรภาควิชาพยาธิวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยาภาควิชาเภสัชวิทยา
รองศาสตราจารย์ สุพีชา วิทยเลิศปัญญาภาควิชาเภสัชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงปาจรีย์ จริยวิลาศกุลภาควิชาเภสัชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช วงศ์อนันต์ภาควิชาเภสัชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงวรรณรัศมี เกตุชาติภาควิชาเภสัชวิทยา
อาจารย์ ดร.พรชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ภาควิชาชีวเคมี
อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงสุทิมา เหลืองดิลกภาควิชาชีวเคมี
อาจารย์ นายแพทย์ธีรโชติ จองสกุลภาควิชานิติเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กรเกียรติ วงศ์ไพศาลสินภาควิชานิติเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์ภาควิชานิติเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ หุ่นวิจิตรภาควิชานิติเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์กรวิก มีศิลปวิกกัยภาควิชานิติเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ปรัตถ์ ถิราติภาควิชานิติเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ปองพล ไตรเทพชนะภัยภาควิชานิติเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงภัคค์ปภัส วรัชต์ญารมย์ภาควิชานิติเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ภาควิชานิติเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สมชาย จงวุฒิเวศย์ภาควิชาปรสิตวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกัญญรัตน์ กรัยวิเชียรภาควิชาปรสิตวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ พุทธพรทิพย์ภาควิชาปรสิตวิทยา
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์เผด็จ สิริยะเสถียรภาควิชาปรสิตวิทยา
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงสุรางค์ นุชประยูรภาควิชาปรสิตวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ภาควิชาปรสิตวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวรพรรณ สรรประเสริฐภาควิชาปรสิตวิทยา
อาจารย์ ดร.นายแพทย์กนก พฤฒิวทัญญูภาควิชาปรสิตวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงนริศา บราวเนลภาควิชาปรสิตวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงศิวะพร บุณยทรัพยากรภาควิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุลภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงกรวลี มีศิลปวิกกัยภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.นายแพทย์ดิเรกฤทธิ์ เชี่ยวเชิงชลภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ธันยวีร์ ชินสุวรรณภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.สุนิสา ชิระกุลภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงสุวัชรีพร โรจน์ชีวพันธ์ภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.นายแพทย์อาสา ธรรมหงส์ภาควิชาจุลชีววิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ภาควิชาชีวเคมี
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิทธิศักดิ์ หรรษาเวกภาควิชาชีวเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญญา ทองตันภาควิชาชีวเคมี
ศาสตราจารย์ ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ภาควิชาชีวเคมี
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย พยุงภรภาควิชาชีวเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย บุญหล้าภาควิชาชีวเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทรภาควิชาชีวเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ฐสิณัส ดิษยบุตรภาควิชาชีวเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฏฐ์ ประพันธ์วัฒนะภาควิชาชีวเคมี
อาจารย์ ดร.ชัยบุตร อริยะเชษฐภาควิชาชีวเคมี
อาจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ช่วยเพ็ญภาควิชาชีวเคมี
อาจารย์ ดร.นพัต จันทรวิสูตรภาควิชาชีวเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยชนะ นิ่มนวลภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัทธร พิทยรัตน์เสถียรภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ดารุจ อนิวรรตนพงศ์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ชาวิท ตันวีระชัยสกุลภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงฐิติพร ศุภสิทธิ์ธำรงภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ธีรยุทธ รุ่งนิรันดรภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงปริชวัน จันทร์ศิริภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์พร ทิสยากรภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวพันธ์ ภัทรโกศลภาควิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงกนิษฐา ภัทรกุลภาควิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ปกรัฐ หังสสูตภาควิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์ภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.ธนิษฐา ฉัตรสุวรรณภาควิชาจุลชีววิทยา
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ภาควิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจงกลนี วงศ์ปิยะบวรภาควิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา จิรถาวรภาควิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหญิง ธัมวาสรภาควิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.อริยา จินดามพรภาควิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงรังสิมา เหรียญตระกูลภาควิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปกิตติ ทยานิธิภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพริมา หิรัญวิวัฒน์กุลภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิศนี ตันติเสวีภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภพงศ์ ถิรคุณวิชชะภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอนิตา มนัสสากรภาควิชาจักษุวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภรัตน์ จริยโกศลภาควิชาจักษุวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงเปรมจิต เศาณานนท์ภาควิชาจักษุวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงแพร์ พงศาเจริญนนท์ภาควิชาจักษุวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์รัฐ อิทธิพานิชพงศ์ภาควิชาจักษุวิทยา
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา วัชรสินธุภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เดชา ลลิตอนันต์พงศ์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุรณี กาญจนถวัลย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัยภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชยภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุงภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรัศมน กัลยาศิริภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ศุภปีติพรภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย ดีขจรเดชภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนริศรา สุรทานต์นนท์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิติ เตชะวิจิตร์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพลิตถิยา สินธุเสกภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิทวัส ลออคุณภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอังคนีย์ ชะนะกุลภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงฉันท์สุดา พงศ์พันธุ์ผู้ภักดีภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงชนนิกานต์ วิสูตรานุกูลภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงณฐรักษ์ ชัยจิตรารัชต์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุลภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงมณฑิดา วีรวิกรมภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ก้องเกียรติกุลภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงสุมาลี ฮั่นตระกูลภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงสุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงอรภา สุธีโรจน์ตระกูลภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวสี ตุลวรรธนะภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงงามจิตต์ เกษตรสุวรรณภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิลาวัณย์ พวงศรีเจริญภาควิชาจักษุวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์กิตติศักดิ์ กุลวิชิตภาควิชาจักษุวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สันติ ปุณณะหิตานนท์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริวรรณ วนานุกูลภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูรภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสตถิกุลภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนินี สหกิจรุ่งเรืองภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธันยวีร์ ภูธนกิจภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรพิมล เรียนถาวรภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรนุช จงศรีสวัสดิ์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิชิต สุพรศิลป์ชัยภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ ชลไชยะภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงศิรินุช ชมโทภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุชาดา ศรีทิพยวรรณภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุชีรา ฉัตรเพริดพรายภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณชัย ชมโทภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทายาท ดีสุดจิตภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลลาภ ชีพสุนทรภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ  เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อภิวัฒน์ มุทิรางกูรภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันวา ตันสถิตย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงวิไล ชินธเนศภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิทธิพร แอกทองภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดภิชา จินดาทิพย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนศิลป์ หวลมานพภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเทพ อังศุวัชรากรภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงมนตกานต์  ตันสถิตย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
อาจารย์ ดร.นายแพทย์กฤษฎา เหลืองชวพงศ์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์จิระโรจน์ มีวาสนาภาควิชากายวิภาคศาสตร์
อาจารย์ ดร.เจริญชัย พุฒิปัญญาเลิศภาควิชากายวิภาคศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงฉัทชนันท์ ด้วงคำจันทร์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ธนัท ทับเที่ยงภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงกัญญา ศุภปีติพรภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณทิพา ฉัตรชาตรีภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย กิ่งวัฒนกุลภาควิชากุมารเวชศาสตร์