คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

บริหารงานอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เพื่อมอบการบริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุด
และมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อคุณ

ฝ่ายบริการ

ฝ่ายสนับสนุนบริการ

ฝ่ายการแพทย์และวิจัย

ฝ่ายการคลัง

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายกายภาพ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายการพยาบาล

ฝ่ายสื่อสารองค์กร