สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  Chula Hospital Wi-Fi เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลฯ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านตู้คีออส Chula Hospital Wi-Fi ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารที่ให้บริการ ได้แก่

 1. อาคารอุปการเวชชกิจ   สามารถใช้บริการได้   2 ชั่วโมง
 2. อาคาร 14 ชั้น            สามารถใช้บริการได้  24 ชั่วโมง

 

ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ CHULA HOSPITAL WI-FI

 1. สอดบัตรผู้ป่วยเข้าที่ตู้บริการ Chula Hospital Wi-Fi   เพื่อขอรับรหัสเข้าใช้งาน
 2. เข้าระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi ในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เลือกเครือข่าย “Chula Hospital WiFi”
 3. ลงทะเบียนด้วยหมายเลขผู้ใช้งาน และรหัสเข้าใช้งานที่ได้จากตู้บริการฯ เพื่อทำการเชื่อมต่อเครือข่าย
 4. สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ทันที เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

 

ตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า Smart Kiosk  เป็นเทคโนโลยีที่ดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยจากบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์​ หรือใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยสามารถเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ ทำให้สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาของผู้ป่วยได้ (หากผู้ป่วยมีการลงทะเบียนสิทธิไว้ล่วงหน้า) โดยไม่ต้องยื่นตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและลดเวลาในการเข้าคิว ยื่นเอกสารเพื่อรับบัตรคิวตามระบบคิวปกติ  ผู้ป่วยสามารถลงทะเบียน ตรวจรับสิทธิในการรักษา และรับบัตรคิวเพื่อเข้ารับการรักษาได้ที่ตู้นี้ตู้เดียว

บัตรคิวที่ได้จากตู้กดบัตรคิวอัตโนมัตินี้สามารถใช้เป็นใบนำทางสำหรับเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาได้ทันที โดยในบัตรคิวจะระบุหมายเลขคิว สถานที่ที่ผู้ป่วยต้องไปติดต่อ และรายละเอียดขั้นตอนที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการติดต่อในลำดับต่อไป

 

สำหรับตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติที่ให้บริการในโรงพยาบาลมี 3 ประเภท ได้แก่

 

1. ตู้สีฟ้า – ให้บริการผู้ป่วยบัตรทอง / ผู้พิการ / ประกันสังคมส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น และผู้ที่มีปัญหาทางสถานะ

2. ตู้สีเทาเขียว – ให้บริการผู้ป่วยที่ใช้สิทธิอปท. / สมัครข้าราชการจ่ายตรง / เจ้าหน้าที่และครอบครัวสภากาชาดไทย / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ / ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ / นิสิตแพทย์ / นักศึกษาพยาบาล และบริการแก้ไขชื่อ-สกุล

3. ตู้สีเทาเหลือง – ให้บริการผู้ป่วยทั่วไป / ข้าราชการ / ผู้ป่วยบัตรทอง / ประกันสังคมโรงพยาบาลจุฬาฯ

 

ขั้นตอนการใช้บริการตู้บัตรคิวอัตโนมัติ (SMART KIOSK)

1. เตรียมบัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลข สำหรับการเริ่มต้นใช้งานเครื่องกดบัตรคิว

 • ในกรณีที่ลืมนำบัตรทั้งสองชนิดมา ผู้ป่วยสามารถกรอกข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยใช้ตัวเลือกจากเมนูบนหน้าจอของเครื่องกดบัตรคิวเพื่อระบุข้อมูลส่วนตัวของตนเองให้ครบถ้วน แล้วจึงดำเนินการทำรายการตามขั้นตอนปกติ

 

2. เริ่มต้นทำรายการที่ตู้บัตรคิวอัตโนมัติด้วยการเสียบบัตรประจำตัว เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลส่วนตัวกับฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และฐานข้อมูลโรงพยาบาล

 • หากใช้บัตรประจำตัวผู้ป่วยให้เสียบเข้าช่องด้านซ้าย
 • หากใช้บัตรประจำตัวประชาชนให้เสียบเข้าช่องขวา

 

3. ตรวจสอบสิทธิการรักษา และทำรายการนัดพบแพทย์ในระบบคิว

 

4. รับบัตรคิวจากตู้บัตรคิวอัตโนมัติ โดยในบัตรคิวจะประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวที่ควรตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อใช้เป็นใบนำทางในการเข้าพบแพทย์ ดังนี้

 • หมายเลขประจำตัวผู้ป่วย
 • ชื่อ-นามสกุล
 • ประเภทผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยทั่วไป, ผู้ป่วยประกันสังคม, ผู้ป่วยสิทธิอปท. เป็นต้น
 • เคาน์เตอร์ หรือคลินิก ที่จะต้องไปติดต่อ
 • รายละเอียดของการนัดหมาย ได้แก่ วันที่นัดหมาย, เวลาที่นัดหมาย, คลินิกหรือหน่วยงานที่นัดหมาย และสถานที่ที่นัดหมาย

 

5. นำบัตรคิวที่ได้มารอเรียกคิวเพื่อเข้าพบแพทย์ ดังนี้

 • ผู้ป่วยจากตู้สีฟ้า
  หากเป็นผู้ป่วยเก่า มาตรวจตามนัด  รอเรียกคิวช่อง 1-5 เพื่อบันทึกสิทธิและรับคูปองหากเป็นผู้ป่วยใหม่ / ผู้ป่วยผิดนัด / มาไม่ตรงนัด  ให้ติดต่อพยาบาลคัดแยกอาการก่อน จากนั้นรอเรียกคิวช่อง  1-5 เพื่อตรวจสอบสิทธิและรอรับคูปอง
 • ผู้ป่วยจากตู้สีเทา-เขียว รอเรียกบัตรคิวช่อง 16-19
 • ผู้ป่วยจากตู้สีเทา- เหลือง
  หากบัตรคิวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร​ B ให้กรอกใบแจ้งอาการ และติดต่อพยาบาลคัดแยกอาการ  จากนั้นรอเรียกคิวลงทะเบียน ช่องที่ 8-13หากบัตรคิวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C ให้กรอกใบแจ้งอาการและรอเรียกคิวลงทะเบียนช่องที่ 8-13หากบัตรคิวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร D ให้กรอกใบแจ้งอาการหรือเตรียมใบตรวจทางห้องปฏิบัติการ รอเรียกคิวช่องที่ 14-15 เพื่อบันทึกสิทธิประกันสังคม

 

6. นำใบนำทางไปติดต่อเข้าพบแพทย์ตามชั้นตรวจที่แจ้งไว้

 สำหรับผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถใช้บริการห้องน้ำได้ตามอาคารต่างๆ ดังนี้

 

อาคาร ชั้นที่ให้บริการห้องน้ำ
1. อาคาร ภปร ทุกชั้น โดยชั้นใต้ดินมีบริการห้องน้ำ 24 ชั่วโมง
2. อาคาร ส.ธ. ทุกชั้น
3. อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ทุกชั้น
4. อาคาร 14 ชั้น ชั้น 1
5. อาคาร สก. ชั้น 1
6. อาคารนวมินทราชินี ชั้น 1
7. อาคารคัคณางค์ ชั้น 1
8. อาคารอุปการเวชกิจ ชั้น 1
9. อาคารว่องวานิช ชั้น 1
10.  อาคาร อปร ชั้น 1

 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีบริการห้องยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ โดยจำหน่ายยา และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ อย่างครบครัน  เช่น อุปกรณ์ช่วยเดิน รถเข็น เป็นต้น รวมถึงผลิตภัณฑ์เวชสำอาง แบรนด์ดังต่างๆ ซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย ในร้านมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและให้บริการอย่างเป็นมิตร

สถานที่ตั้ง

ร้านเวชภัณฑ์คุณภาพ by KCMH อาคาร ภปร ชั้น 2
เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 19:30 น.
และวันเสาร์ เวลา 08:00 – 14:00 น.

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีบริการธนาคารสำนักงานย่อยต่างๆ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย รวมถึงบริการตู้เอทีเอ็มตามจุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

 

สำนักงานย่อยธนาคารไทยพาณิชย์

ตั้งอยู่ที่ อาคารภปร ชั้น G

เปิดบริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น.

 

 

 

บริการตู้เอทีเอ็มธนาคารไทยพาณิชย์

อาคาร ภปร ชั้น G

อาคาร สก. ชั้น1

อาคารอุปการเวชกิจ ชั้น G

หน้าอาคาร ส.ธ. ชั้น 1

หอพักนวไชยยันต์ ชั้น 1

 

 

สำนักงานย่อยธนาคารกรุงเทพ 

ตั้งอยู่ที่ อาคาร ภปร ชั้น M

เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น.

 

 

 

บริการตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ

อาคาร ภปร ชั้น M

อาคาร สก ชั้น 1

 

 

สำนักงานย่อยธนาคารกสิกรไทย

ตั้งอยู่ที่ อาคาร ภปร ชั้น M

เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น.

 

 

 

บริการตู้เอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย

อาคาร ภปร ชั้น M

อาคาร สก ชั้น 1

อาคารอุปการเวชกิจ ชั้น 1

อาคารจอดรถ 3 ชั้น 1

อาคาร ส.ธ. ชั้น 1

 

 

 

บริการตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

ตู้เอทีเอ็ม

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 1 และชั้น 14

อาคารอุปการเวชกิจ ชั้น 1

 

 

 

 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีบริการที่ทำการไปรษณีย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการจัดส่งจดหมาย เอกสาร หรือพัสดุต่างๆ โดยจำหน่ายตราไปรษณียากร ไปรษณียบัตร กล่อง และซองเอกสารต่างๆ  พร้อมบริการส่งไปรษณีย์ธรรมดา ไปรษณีย์และพัสดุลงทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ

 

* ที่ทำการไปรษณีย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไม่มีบริการส่งไปรษณีย์และพัสดุด่วนพิเศษ (Express Mail Service หรือ EMS ) บริการธนาณัติ และตั๋วแลกเงิน 

 

สถานที่ตั้ง

ที่ทำการไปรษณีย์ไทย อาคารผ่าตัดเก่า (111)
เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 15:30 น.

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีบริการรถตู้รับ – ส่ง ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังอาคารที่รับการรักษา

1 . อาคาร ภปร  อาคารไนติงเกล และอาคาร ส.ธ. โดยรถที่ใช้เป็นรถตู้ ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
จุดบริการรับ – ส่ง ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย มีดังนี้

 1. จุดหน้าห้องฉุกเฉิน (ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย) อาคารจักรพงษ์
 2. จุดหน้าอาคาร ไนติงเกล-โอลิมปิค
 3. จุดหน้าอาคาร ส.ธ.

 

 

วันและเวลาให้บริการ

รถตู้รับ -ส่งผู้ป่วยและญาติ (ผู้สูงอายุ) ให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 16.00 น.

โดยรถจะวิ่งวน รับ -ส่งผู้ป่วยและญาติ (ผู้สูงอายุ) จากจุดที่ 1 ถึงจุดที่ 3 ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

 

2. ให้บริการรถตู้รับ-ส่งบริเวณใกล้เคียงฟรี! (ไม่มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าที่จอดรถ) ท่านสามารถจอดรถได้ที่

  • อาคารสยามกิตติ์

  • อาคารจามจุรีสแควร์

จุดรับ-ส่งในรพ.จุฬาลงกรณ์

  • อาคารนวัตบริบาล และ

  • อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

วันและเวลาให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 15.00 น.
หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 


 

นอกจากนี้ยังมีบริการเสริม
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้บริการรับจอดรถ (Valet Parking)
โดยสามารถใช้บริการได้ที่

 • ด้านหน้าอาคาร ภปร ชั้น G
 • อาคารนวัตบริบาล ชั้น 1

ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.00-21.00 น.
(ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากอัตราค่าที่จอดรถ)

 

การรับสิทธิ์ส่วนลดค่าจอดรถ ณ จุดบริการ E-Stamp
ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่นำรถยนต์มาจอดในลานจอดรถหน้าอาคาร ภปร หรือ อาคารนวัตบริบาล สามารถรับสิทธิ์ส่วนลดค่าจอดรถได้โดยการนำบัตรจอดรถ พร้อมหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • ใบนำทาง
 • ใบสรุปรายการยา
 • บัตรนัดตรวจ หรือ กายภาพบำบัด
 • ใบสั่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ
 • ใบรับรองแพทย์
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาแสดงเพื่อรับส่วนลด ณ จุดบริการ E-Stamp ดังนี้
เวลา 06.00-21.00 น.

 • จุดบริการ E-Stamp ด้านหน้าอาคาร ภปร ชั้น G
 • ด้านหน้าอาคารนวัตบริบาล ชั้น 1

เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป
ติดต่อจุดชำระเงิน ณ บริเวณประตูทางออก