รายชื่อแพทย์

ชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา/หน่วยงาน
อาจารย์ แพทย์หญิงนฤชร กิจไพศาลรัตนาฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ แพทย์หญิงรภัส พิทยานนท์ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุลภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ ดร.นายแพทย์ยุทธชัย ลิขิตเจริญภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงวรวรรณ ศิริชนะภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ ดร.ญุดา จองพิศาล(ฝ่ายวิจัย)
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล อโนมะศิริฝ่ายบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ แพทย์หญิงณศมน วรรณลภากรฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ นายแพทย์ธนภพ บำเพ็ญเกียรติกุลฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ นายแพทย์วรพล จรูญวณิชกุลฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ แพทย์หญิงลลิตา วัฒนะจรรยาภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์(ฝ่ายวิจัย)
อาจารย์ ดร.สิระ ศรีสวัสดิ์(ฝ่ายวิจัย)
อาจารย์ ดร.นายแพทย์วรพจน์ นิลรัตนกุลภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงธาดา สืบหลินวงศ์(ฝ่ายวิจัย)
อาจารย์ ดร.สุพรรษา ยอดเมือง(ฝ่ายวิจัย)
อาจารย์ นายแพทย์ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล(ฝ่ายวิจัย)
อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงรุ่งฤดี ชัยธีรกิจภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ ดร.จุรีรัตน์ โพธิ์แก้ว(ฝ่ายวิจัย)
อาจารย์ นายแพทย์ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียนภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงวรรณงาม กิจธนามงคลชัย(ฝ่ายวิจัย)
อาจารย์ นายแพทย์สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม(ฝ่ายวิจัย)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ แพทย์หญิงจุฑามาศ เศารยะฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฮิโรชิ จันทาภากุลภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เจตน์ วิทิตสุวรรณกุลภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงชนิดา วินะยานุวัติคุณภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐ พสุธารชาติภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ โตวนำชัยภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจรภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงเกษม วรเศรษฐการกิจภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเลลานี ไพฑูรย์พงษ์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศริญญา ภูวนันท์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิชัย อุกฤษฏชนภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สืบพงศ์ ธนสารวิมลภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โอภาส พุทธเจริญภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์กำพล สุวรรณพิมลกุลภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงนภา ปริญญานิติกูลภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์นริศร ลักขณานุรักษ์ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ เผ่าทองคำภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงพัทธมน ปัญญาแก้วภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สมบัติ ตรีประเสริฐสุขภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กมล แก้วกิติณรงค์ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ขจร ตีรณธนากุลภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจันทนา ผลประเสริฐภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรมภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดาภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นภชาญ เอื้อประเสริฐภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนฤชา จิรกาลวสานภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเดิมชัย คงคำภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาวิณี ฤกษ์นิมิตรภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงรัชต์ธร ปัญจประทีปภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วันล่า กุลวิชิตภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิริยาพร ฤทธิทิศภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพงษ์ สุวรรณวลัยกรภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สารัช สุนทรโยธินภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเทพ กลชาญวิทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชุษณา สวนกระต่ายภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียรภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิจศรี ชาญณรงค์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมนาธิป โอศิริภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เจตทะนง แกล้วสงครามภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธิติ สนับบุญภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรัตเวช สองเมืองภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์วศิน พุทธารีภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑาภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตรภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย เอี่ยมอ่องภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประวิตร อัศวานนท์ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมสุดา สมบุญธรรมภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาณินี จารุศรีพันธุ์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์กฤษฎา โกวิทวิบูลภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงประภิศพันธุ์ เจริญลักษณ์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์วรวรรธน์ ระหว่างบ้านภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์วรุตม์ ศุภนครภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประวิทย์ กิติดำรงสุขภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชระ วิไลรัตน์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุลภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี ตนาวลีภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณพชาติ ลิมปพยอมภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวรรธน์ ลิ้มทองกุลภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคลภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณ์ เจริญลาภภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กวี ภัทราดูลย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สีหธัช งามอุโฆษภาควิชาออร์โธปิดิกส์
อาจารย์ นายแพทย์จิรันดร์ อภินันทน์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
อาจารย์ นายแพทย์ภพ เหลืองจามีกรภาควิชาออร์โธปิดิกส์
อาจารย์ นายแพทย์ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพธู ตัณฑ์ไพโรจน์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย วสุรัตน์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงกีรติ เชียงทองภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ชัย อริยศรีวัฒนาภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงชนกานต์ สืบถวิลกุลภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ธีระภัทร เจริญวิทย์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ปุริม เรือนภู่ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงภพรรัต ตันติวุฒิกุลภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์อัมรินทร์ สุวรรณภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุลภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ถนอม บรรณประเสริฐภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิทวงศ์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมีภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทรภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาคภูมิ สุปิยพันธ์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุพินดา ชูสกุลภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เจษฎา กาญจนอัมพรภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพงศ์ ภู่พงศ์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กระเษียร ปัญญาคำเลิศภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธาริณี แม่นชนะภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ วัชรปรีชานนท์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ เขมะเพชรภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์เกษม วรเศรษฐสินภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุขภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสันต์ เสรีภาพงศ์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักนัน มะโนทัยภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ธนวัฒนาเจริญภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนาภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุรางค์ ตรีรัตนชาติภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวิทย์ บุณยะเวชชีวินภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เจริญ ทวีผลเจริญภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชินา โอฬารรัตนพันธ์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวรภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นครินทร์ ศิริทรัพย์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ภูภัฐ วงศ์วัฒนกิจภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์มาวิน วงศ์สายสุวรรณภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์เมธี สุธีรศานต์ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์สุภกิจ ขมวิลัยภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงเอธยา วรสิทธาภาควิชาศัลยศาสตร์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร วีระวัฒกานนท์ภาควิชาสรีรวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงอรอนงค์ กุละพัฒน์ภาควิชาสรีรวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภาสกร วัธนธาดาภาควิชาสรีรวิทยา
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุไรพร สมบุญวงค์ภาควิชาสรีรวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสงค์ ศิริวิริยะกุลภาควิชาสรีรวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดีภาควิชาสรีรวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล สงวนรังศิริกุลภาควิชาสรีรวิทยา
อาจารย์ ดร.นายแพทย์กษิดิ์ภัค ไก่แก้วภาควิชาสรีรวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ธนา ทองศรีคำภาควิชาสรีรวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ภัคพล รัตนชัยสิทธิ์ภาควิชาสรีรวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงมณีรัตน์ ชยานุภัทร์กุลภาควิชาสรีรวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์วีรภัทร โฆษิตานุฤทธิ์ภาควิชาสรีรวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์เสกข์ แทนประเสริฐสุขภาควิชาสรีรวิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรศร สุขเจริญภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรณพ ใจสำราญภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิรักษ์ สันติงามกุลภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤตยา กฤตยากีรณภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กฤษณ์ กิติสินภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไกรศรี จันทราภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญจิโรจน์ ทิพย์ธนกิจภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเทพ พึ่งรัศมีภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิภูษิต แต้สมบัติภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพจน์ รัชชานนท์ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์กมล ภานุมาตรัศมีภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์กวิรัช ตันติวงษ์ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงกตเวที เดชอรัญภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงจิระพร อมรฟ้าภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์จุลินทร์ โอภานุรักษ์ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ชนาพงษ์ กิตยารักษ์ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ปกฤษณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ประพนธ์ กาญจนศิลป์ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์พสุรเชษฐ์ สมรภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงพูนพิศมัย สุวะโจภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญชู ศิริจินดากุลภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐพลี ภาคอรรถภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิรชัย จินดารักษ์ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เสรี สิงหถนัดกิจภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์โสภาคย์ มนัสนยกรณ์ภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงประภาพรรณ รัชตะปีติภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีรพงษ์ มนตรีวิวัฒนชัยภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภอัฐ พึ่งพาพงศ์ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์จุล นำชัยศิริภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์พัชร อ่องจริตภาควิชาศัลยศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูชีพ สหกิจรุ่งเรืองภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวชภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกษยา ตันติผลาชีวะภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บัณฑูร นนทสูติภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ไพศาล เวชชพิพัฒน์ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุกัญญา ศรีอัษฎาพรภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สรันยา เฮงพระพรหมภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภรณี เหล่าอิทธิภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
อาจารย์ แพทย์หญิงธนันต์ ศุภศิริภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปิยะ หาญวรวงศ์ชัยภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอารีรัตน์ สุพุทธิธาดาภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกฤษณา พิรเวชภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริยา บุญหงษ์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุลภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรัตนา รัตนาธารภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริพร จันทร์ฉายภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสริสสา แรงกล้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาจารย์ แพทย์หญิงจิรภา แจ่มไพบูลย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาจารย์ แพทย์หญิงพิม ตีระจินดาภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาจารย์ นายแพทย์ภัทรพล ยศเนืองนิตย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวิทย์ ศรีอัษฎาพรภาควิชาศัลยศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย เบญจชลมาศภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชฎิล ธาระเวชภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นนท์ โรจน์วชิรนนท์ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์อติคุณ ธนกิจภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ครองวงศ์ มุสิกถาวรภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อาจารย์ แพทย์หญิงขวัญศิริ นราจีนรณภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อาจารย์ นายแพทย์ธนดล โรจนศานติกุลภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อาจารย์ แพทย์หญิงสุธาพร ล้ำเลิศกุลภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชฌาสัย ศิริตันติกรภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณดี วัฒนบุญยงเจริญภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติธร เกตุลอยภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
อาจารย์ ดร.นริศร คงรัตนโชคภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
อาจารย์ แพทย์หญิงภรณี กนกโรจน์ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
อาจารย์ นายแพทย์สดุดี พีรพรรัตนาภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
อาจารย์ ดร.เอกชัย พรหมเพชรภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิฑูรย์ โล่ห์สุนทรภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สุนทร ศุภพงษ์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
อาจารย์ นายแพทย์อานนท์ วรยิ่งยงภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พรชัย สิทธิศรัณย์กุลภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ วรธนารัตน์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิโรจน์ เจียมจรัสรังษีภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รองศาสตราจารย์ สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลาวัลย์ ตู้จินดาภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัชริน สินธวานนท์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรลักษณ์ รอดอนันต์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัญชลี เตชะนิเวศน์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเลิศ ฉัตรแก้วภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรอรุณ เจริญราชภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สหดล ปุญญถาวรภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รื่นเริง ลีลานุกรมภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกัญญา คำวิลัยศักดิ์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชคภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ตุลชัย อินทรัมพรรย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอธิฏฐาน เอียสกุลภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันตโชติ วิมุกตะนันทน์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงปวีณา ภาอาภรณ์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงพิชานันท์ พูลสวัสดิ์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงมนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิภาควิชาวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงวิรินทร์ดา ชิรวานิชภาควิชาวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงสุรัญชนา เลิศศิริโสภณภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงน้ำผึ้ง นำการุณอรุณโรจน์ภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเนตรศิริ ดำรงพิศุทธิกุลภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปวันรัตน์ กระนกภิรักษ์ภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน รักวงษ์ไทยภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงกิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย อธิกคุณากรภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์จักรพงษ์ จักกาบาตร์ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงฐิตินันท์ จุลฤกษ์ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงณปภัช อมรวิเชษฐ์ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงณัชชา ปิ่นเจริญภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงณัชวาล จิตตภิรมย์ศักดิ์ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงดนิตา กานต์นฤนิมิตภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ ดร.ทวีป แสงแห่งธรรมภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงธนิศา ทองใบภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงสมชนินท์ พิพัฒน์ผจงภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงอธิชา อริยะชัยพาณิชย์ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงอุษณี วุทราพงษ์วัฒนาภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ ดร.พิชชา ชุณหวาณิชภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงสุภาดา ปรักกมกุลภาควิชารังสีวิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิ่น ศรีประจิตติชัยภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี ลิมปนสิทธิกุลภาควิชาเภสัชวิทยา
อาจารย์ ดร.นายแพทย์ดนัย วังสตุรคภาควิชาเภสัชวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์นพดล วัชระชัยสุรพลภาควิชาเภสัชวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ธนกฤต พงพิทักษ์เมธาภาควิชาเภสัชวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภัทรพร เทพมงคลภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา มหายศนันท์ภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคนึงนิจ กิ่งเพชรภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จาตุรนต์ ตันติวัตนะภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงศศิธร ศิริสาลิโภชน์ภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกาญจนา โชติเลอศักดิ์ภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชวลิต เลิศบุษยานุกูลภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์ภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปานฤทัย ตรีนวรัตน์ภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมนตร์รวี ทุมโฆสิตภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ ศิวลี สุริยาปีภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดาภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติวัฒน์ คำวันภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจตุพร ชยะกุลคีรีภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชลเกียรติ ขอประเสริฐภาควิชารังสีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ ดร.นริศรา จริยะพันธ์ภาควิชาปรสิตวิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชนพ ช่วงโชติภาควิชาพยาธิวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธรรมธร อาศนะเสนภาควิชาพยาธิวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนฤมล คล้ายแก้วภาควิชาพยาธิวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปุญชวิษฐ์ จันทรานุวัฒน์ภาควิชาพยาธิวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรนุช ธนากิจภาควิชาพยาธิวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์ภาควิชาพยาธิวิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานะ ทวีวิศิษฎ์ภาควิชาพยาธิวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ คีลาวัฒน์ภาควิชาพยาธิวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงเพ็ญ ถิระบัญชาศักดิ์ภาควิชาพยาธิวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์คมกฤต เรืองฤทธิ์ชาญกุลภาควิชาพยาธิวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงฑิฆัมพร จิตรพสุธรรมภาควิชาพยาธิวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ณฤทธี สุกไสวภาควิชาพยาธิวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงณิชธิดา ตั้งนันทชัยภาควิชาพยาธิวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์อนพัช สรรพาวัตรภาควิชาพยาธิวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยาภาควิชาเภสัชวิทยา
รองศาสตราจารย์ สุพีชา วิทยเลิศปัญญาภาควิชาเภสัชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงปาจรีย์ จริยวิลาศกุลภาควิชาเภสัชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช วงศ์อนันต์ภาควิชาเภสัชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงวรรณรัศมี เกตุชาติภาควิชาเภสัชวิทยา
อาจารย์ ดร.พรชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ภาควิชาชีวเคมี
อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงสุทิมา เหลืองดิลกภาควิชาชีวเคมี
อาจารย์ นายแพทย์ธีรโชติ จองสกุลภาควิชานิติเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กรเกียรติ วงศ์ไพศาลสินภาควิชานิติเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์ภาควิชานิติเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ หุ่นวิจิตรภาควิชานิติเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์กรวิก มีศิลปวิกกัยภาควิชานิติเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ปรัตถ์ ถิราติภาควิชานิติเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ปองพล ไตรเทพชนะภัยภาควิชานิติเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงภัคค์ปภัส วรัชต์ญารมย์ภาควิชานิติเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ภาควิชานิติเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สมชาย จงวุฒิเวศย์ภาควิชาปรสิตวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกัญญรัตน์ กรัยวิเชียรภาควิชาปรสิตวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ พุทธพรทิพย์ภาควิชาปรสิตวิทยา
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์เผด็จ สิริยะเสถียรภาควิชาปรสิตวิทยา
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงสุรางค์ นุชประยูรภาควิชาปรสิตวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ภาควิชาปรสิตวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวรพรรณ สรรประเสริฐภาควิชาปรสิตวิทยา
อาจารย์ ดร.นายแพทย์กนก พฤฒิวทัญญูภาควิชาปรสิตวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงนริศา บราวเนลภาควิชาปรสิตวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงศิวะพร บุณยทรัพยากรภาควิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุลภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงกรวลี มีศิลปวิกกัยภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.นายแพทย์ดิเรกฤทธิ์ เชี่ยวเชิงชลภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ธันยวีร์ ชินสุวรรณภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.สุนิสา ชิระกุลภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงสุวัชรีพร โรจน์ชีวพันธ์ภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.นายแพทย์อาสา ธรรมหงส์ภาควิชาจุลชีววิทยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ภาควิชาชีวเคมี
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิทธิศักดิ์ หรรษาเวกภาควิชาชีวเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญญา ทองตันภาควิชาชีวเคมี
ศาสตราจารย์ ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ภาควิชาชีวเคมี
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย พยุงภรภาควิชาชีวเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย บุญหล้าภาควิชาชีวเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทรภาควิชาชีวเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ฐสิณัส ดิษยบุตรภาควิชาชีวเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฏฐ์ ประพันธ์วัฒนะภาควิชาชีวเคมี
อาจารย์ ดร.ชัยบุตร อริยะเชษฐภาควิชาชีวเคมี
อาจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ช่วยเพ็ญภาควิชาชีวเคมี
อาจารย์ ดร.นพัต จันทรวิสูตรภาควิชาชีวเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยชนะ นิ่มนวลภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัทธร พิทยรัตน์เสถียรภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ดารุจ อนิวรรตนพงศ์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ชาวิท ตันวีระชัยสกุลภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงฐิติพร ศุภสิทธิ์ธำรงภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ธีรยุทธ รุ่งนิรันดรภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงปริชวัน จันทร์ศิริภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์พร ทิสยากรภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวพันธ์ ภัทรโกศลภาควิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงกนิษฐา ภัทรกุลภาควิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ปกรัฐ หังสสูตภาควิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์ภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.ธนิษฐา ฉัตรสุวรรณภาควิชาจุลชีววิทยา
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ภาควิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจงกลนี วงศ์ปิยะบวรภาควิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา จิรถาวรภาควิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหญิง ธัมวาสรภาควิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.อริยา จินดามพรภาควิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงรังสิมา เหรียญตระกูลภาควิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปกิตติ ทยานิธิภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพริมา หิรัญวิวัฒน์กุลภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิศนี ตันติเสวีภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภพงศ์ ถิรคุณวิชชะภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอนิตา มนัสสากรภาควิชาจักษุวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภรัตน์ จริยโกศลภาควิชาจักษุวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงเปรมจิต เศาณานนท์ภาควิชาจักษุวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงแพร์ พงศาเจริญนนท์ภาควิชาจักษุวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์รัฐ อิทธิพานิชพงศ์ภาควิชาจักษุวิทยา
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา วัชรสินธุภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เดชา ลลิตอนันต์พงศ์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุรณี กาญจนถวัลย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัยภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชยภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุงภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรัศมน กัลยาศิริภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ศุภปีติพรภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย ดีขจรเดชภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนริศรา สุรทานต์นนท์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิติ เตชะวิจิตร์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพลิตถิยา สินธุเสกภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิทวัส ลออคุณภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอังคนีย์ ชะนะกุลภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงฉันท์สุดา พงศ์พันธุ์ผู้ภักดีภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงชนนิกานต์ วิสูตรานุกูลภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงณฐรักษ์ ชัยจิตรารัชต์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุลภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงมณฑิดา วีรวิกรมภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ก้องเกียรติกุลภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงสุมาลี ฮั่นตระกูลภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงสุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงอรภา สุธีโรจน์ตระกูลภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวสี ตุลวรรธนะภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงงามจิตต์ เกษตรสุวรรณภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิลาวัณย์ พวงศรีเจริญภาควิชาจักษุวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์กิตติศักดิ์ กุลวิชิตภาควิชาจักษุวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สันติ ปุณณะหิตานนท์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริวรรณ วนานุกูลภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูรภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสตถิกุลภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนินี สหกิจรุ่งเรืองภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธันยวีร์ ภูธนกิจภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรพิมล เรียนถาวรภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรนุช จงศรีสวัสดิ์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิชิต สุพรศิลป์ชัยภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ ชลไชยะภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงศิรินุช ชมโทภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุชาดา ศรีทิพยวรรณภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุชีรา ฉัตรเพริดพรายภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณชัย ชมโทภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทายาท ดีสุดจิตภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลลาภ ชีพสุนทรภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ  เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อภิวัฒน์ มุทิรางกูรภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันวา ตันสถิตย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงวิไล ชินธเนศภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิทธิพร แอกทองภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดภิชา จินดาทิพย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนศิลป์ หวลมานพภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเทพ อังศุวัชรากรภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงมนตกานต์  ตันสถิตย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
อาจารย์ ดร.นายแพทย์กฤษฎา เหลืองชวพงศ์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์จิระโรจน์ มีวาสนาภาควิชากายวิภาคศาสตร์
อาจารย์ ดร.เจริญชัย พุฒิปัญญาเลิศภาควิชากายวิภาคศาสตร์
อาจารย์ แพทย์หญิงฉัทชนันท์ ด้วงคำจันทร์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์ธนัท ทับเที่ยงภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงกัญญา ศุภปีติพรภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณทิพา ฉัตรชาตรีภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย กิ่งวัฒนกุลภาควิชากุมารเวชศาสตร์

Pin It on Pinterest