พันธกิจ

พันธกิจของเรา

ให้บริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และการพยาบาล

สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย
ฝึกอบรม
และบริการวิชาการที่เป็นแหล่งอ้างอิงได้ในระดับสากล

บริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัว
มีประสิทธิภาพทางการเงิน มีธรรมาภิบาล
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร