ระบบสมัครงานออนไลน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เตรียมตัวสมัครงาน

เตรียมเอกสารสำหรับแนบไฟล์ มีดังนี้

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน (ไฟล์ .jpg)
  2. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และ สด.8 หรือ สด.43 พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ (ไฟล์ .pdf)
  3. ใบแสดงวุฒิทางการศึกษา แสดงผลการเรียน หรือใบอนุมัติจบจากสภามหาวิทยาลัย พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ (ไฟล์ .pdf)
  4. หลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารแนะนำตัว(Resume) ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และใบทะเบียนสมรส (ไฟล์ .pdf)

* ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะทำการเก็บประวัติของผู้สมัคร
ไว้ในระบบ 1 ปี (นับจากวันที่ที่มีการ update ข้อมูลล่าสุด)

ประกาศสมัครงาน

อ่านประกาศสมัครงาน ตามตำแหน่งงานที่ต้องการ
โปรดดูคุณสมบัติผู้สมัครให้ละเอียด ก่อนสมัครงาน

เข้าสู่ระบบสมัครงาน

การเข้าสู่ระบบสมัครงาน
  • ใช้เลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้
กรุณากรอกข้อมูลผู้สมัครให้ครบทุกหน้า
  • โดยเฉพาะในช่องที่มีเครื่องหมาย (*) กำกับ
ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
  • ก่อนยืนยันการสมัครงาน

* หากยังไม่เคยลงทะเบียนสมัครงาน ทำการลงทะเบียนก่อน
* กรุณาอัพโหลดไฟล์เอกสารแนบใหม่ สำหรับผู้กรอกข้อมูลสมัครงานก่อนปี 2563 
–> ลงทะเบียน