CHULA CARE Application

จุฬาแคร์ แอปพลิเคชัน (Chula Care Application) แอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รองรับการเข้าใช้งานโดยผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และบุคลากรในโรงพยาบาล บนสมาร์ทโฟน เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การใช้บริการในโรงพยาบาลที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สอบถามการใช้งานจุฬาแคร์ แอปพลิเคชัน ได้ที่ Chula Care Call Center 02-256-4699

ดาวน์โหลด CHULA CARE :

"กรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน"

จุดเด่น Feature :

01-Web-Icon_นัดหมาย

โปสเตอร์ CHULA CARE :

หมายเลขโทรศัพท์

เพื่อให้คำปรึกษาและบริการเลื่อนนัด อาคาร ภปร ชั้น 1-17 และอาคาร ส.ธ.ชั้น 1, 13-14