คณะผู้บริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ

คณะผู้บริหาร

บริหารงานอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เพื่อมอบการบริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุด
และมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อคุณ

ฝ่ายบริการ

ฝ่ายสนับสนุนบริการ

ฝ่ายการแพทย์และวิจัย

ฝ่ายการคลัง

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายกายภาพ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายการพยาบาล

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

วิสัยทัศน์ของเรา

เราพร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์ที่มีคุณธรรม ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ

โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒  ซึ่งมียุทธศาสตร์สำคัญที่มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ โดยยุทธศาสตร์ทั้งสามส่วนจะมีการเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดความสำเร็จและยั่งยืนขององค์กร ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับความสามารถทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลของประเทศ

1.1 สร้างศูนย์ความเป็นเลิศ Excellent Center ( EC )

เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์การผลิตองค์ความรู้ในการรักษาพยาบาลที่มีผลกระทบสูง หรือมีประโยชน์อย่างมากต่อวงการแพทย์และสังคม สามารถชี้นำสังคมได้อย่างแท้จริง โดยมีระบบการคัดเลือกการบริหาร และการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่

1.1.1 ด้านการบริการ (SERVICE) เป็นตติยภูมิที่ให้การรักษาที่ก้าวหน้า ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด สามารถให้บริการรักษาผู้ป่วยในโรคที่ยากและซับซ้อนรวมถึงมีการบริหารจัดการเครือข่ายทางสาธารณสุขและงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

1.1.2 ด้านวิจัย (RESEARCH) มีงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงต่อวงการวิชาการและสังคม อีกทั้งสามารถเป็นผู้นำเครือข่ายในการวิจัยในด้านที่เชี่ยวชาญ

1.1.3 ด้านการเรียนการสอน (TEACHING) เป็นแหล่งการเรียนการสอนเชิงลึกเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกในสาขาเฉพาะโรคต่างๆ ของศูนย์ความเป็นเลิศ

1.2 ผลิตบุคลากรทางการแพทย์

ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอัตลักษณ์ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร ที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ ด้วยระบบการรองรับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการทางการแพทย์และดูแลรักษาพยาบาลเป็นเลิศแก่ประชาชนทุกระดับ

 • เน้นการให้บริการและการสร้างองค์ความรู้ในแบบทุติยภูมิจนถึงสูงกว่าระดับตติยภูมิ โดยให้การรักษาผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อน
 • เพิ่มความพึงพอใจ ลดระยะเวลาการรอคอย และกระบวนการที่ไม่จำเป็นในการให้บริการผู้ป่วยนอก โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบริการ / พัฒนากระบวนการวิเคราะห์ / ขั้นตอนการให้บริการ / ให้การออกตรวจของแพทย์ตรงเวลาและมีปริมาณเพียงพอ / ปรับปรุงพฤติกรรมบริการ / พัฒนาระบบการบริการการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้เหมาะสม
 • สามารถให้การดูแลและการรับผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้ตามมาตรฐาน และเป้าหมายที่กำหนด โดยมีระบบหอผู้ป่วยสำหรับสังเกตอาการหอผู้ป่วยสำรอง และนโยบาย / อำนาจตัดสินใจที่ชัดเจน
 • เพิ่มอัตราการครองเตียง และลดระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาลของผู้ป่วย
 • พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยประเภทเรื้อรัง และการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน
 • พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้สอดคล้องและเหมาะสมกับปริมาณและความต้องการ
 • จัดตั้งคลินิกบริการพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วยในระดับกลางขึ้นไป

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

เป็นรากฐานการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 โดยเน้นเรื่องของการบริหารทรัพยากรให้ใช้อย่างมีประโยชน์ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล เพื่อให้องค์กรก้าวบรรลุวิสัยทัศน์อย่างยั่งยืน ในส่วนต่างๆ ดังนี้

 • การบริหารจัดการสถานที่
 • บุคลากร
 • งบประมาณ
 • เครื่องมือแพทย์
 • รวมถึงระบบสนับสนุนอื่นๆ เช่น ระบบสารสนเทศประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

พันธกิจของเรา

เราค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

ให้บริการรักษาพยาบาล
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ป้องกันโรค
และสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และการพยาบาล

สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย
ฝึกอบรม
และบริการวิชาการที่เป็นแหล่งอ้างอิงในระดับสากล

บริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัว
มีประสิทธิภาพทางการเงิน
มีธรรมาภิบาล
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและบุคลากร