พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริหารระบบกายภาพโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริหารระบบกายภาพโรงพยาบาล ณ ตึกจักรพงษ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยมีผู้แทนร่วมลงนามดังนี้

– รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
– ศ.คลินิก นพ.วิศิษฐ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
– รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่

– ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายกายภาพ
– นพ.ธเนศ จัดวัฒนกุล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
– ผศ.นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
– ผศ.นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก โรงพยาบาลรามาธิบดี

การร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริหารระบบกายภาพโรงพยาบาล ครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปัน องค์ความรู้ ข้อมูล แนวและวิธีปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบกายภาพที่มีความเป็นเลิศ ช่วยให้การบริหารจัดการระบบกายภาพโรงพยาบาลมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการเป็นประโยชน์ต่อทั้งองค์กรและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในสายงานด้านนี้ได้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้างต่อไป