พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2567

มื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบรอบ 110 ปี คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร เข้าร่วมในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2567

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวันสถาปนา 110 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 110 ปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 110 ปี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 110 ปี

คณะผู้บริหาร จัดพิธีบวงสรวง พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

จัดพิธีบรวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลาทินทัต

กิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 6 ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “Emergency Medicine Chula Conference 2024 : ER in Wonderland”

Asia Pacific Targeted Temperature Management Task Force (ATTF)Southeast Asia Masterclass

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Asia Pacific Targeted Temperature Management Task Force (ATTF) Southeast Asia Masterclass

เปิดกิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน : Safety Week ครั้งที่ 3

โครงการ “ สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน : safety week ครั้งที่ 3” ประจำปี 2567 ภายใต้คำขวัญ “ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน มีสติทำงานเป็นนิสัย เพื่อวัฒนธรรมความ ปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรม “วันพยาบาลสากล ประจำปี 2567”

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567 Our Nurses. Our Future. The economic power of care.

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร “Comprehensive Clinical Practice in Neurology and Neurosurgery”

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมหลักสูตร “Comprehensive Clinical Practice in Neurology and Neurosurgery”

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร Short Course Training in Digestive Endoscopy Nursing

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร Short Course Training in Digestive Endoscopy Nursing จัดโดย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต (CRRT) “14th The Basic course of Continuous Renal Replacement Therapy 2024”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต โรงพบาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล จัด “โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต (CRRT)” ครั้งที่ 14

พิธีมอบรางวัลและปิดโครงการ “ Evidence Based Practice Project Presentation” ประจำปี 2567

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีปิดโครงการ “Evidence-Based Practice Project Presentation ประจำปี 2567”

พิธีเปิดการประชุมโครงการเสวนาการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยชาวต่างชาติกรณีประสานงานกับสถานทูต

การประชุมในครั้งนี้จะช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยชาวต่างชาติเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ