พิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2567และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับพยาบาลจบใหม่ ปี 2567

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2567

ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปฐมนิเทศพยาบาลบรรจุใหม่ ประจำปี 2567

ปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับพยาบาลที่ได้รับการบรรจุใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่างๆ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหลักรวมถึงนโยบายและระบบคุณภาพของโรงพยาบาล

งานประชุม RLU DAY CONFERENCE 2024

การประชุม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยหนัก พร้อมทั้งหาทิศทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและให้เกิดประโชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย

กิจกรรมงานเสวนาให้ความรู้ประชาชน “ทางเลือกไหม่…การรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด(Immunotherapy)”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสวนาวิชาการให้ความรู้ประชาชน ในหัวข้อ “ทางเลือกใหม่…การรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด”

พิธีเปิดงานประกวดผลงาน Content Creator 2024

Content Creator 2024 จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้วยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและดึงศักยภาพของบุคลากรในฝ่ายการพยาบาลมาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม