ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปฐมนิเทศพยาบาลบรรจุใหม่ ประจำปี 2567

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล และ พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับพยาบาลที่ได้รับการบรรจุใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่างๆ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหลักรวมถึงนโยบายและระบบคุณภาพของโรงพยาบาล ให้พยาบาลใหม่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้มีประสิทธิผล และทำงานอย่างมีความสุข