พิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2567


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2567

งานค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 8

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และชมรมคนรักษ์ตับ จัดกิจกรรมค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 8

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล ชนะเลิศ Gold Award ด้าน “Creativity and Innovation Award”

รับรางวัลชนะเลิศ Gold Award ด้าน “Creativity and Innovation Award” รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ ระดับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จากผลงานในหัวข้อ “Robots and Technology for stroke patients at King Chulalongkorn Memorial Hospital”

กิจกรรมเก็บพืชผักสวนครัว จากชาวสวนโรงพยาบาลจุฬาฯ “ปลูกด้วยรัก ดูแลด้วยใจ


ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดสวนผักโครงการ “ปลูกด้วยรัก ดูแลด้วยใจ” เพื่อให้บุคลากรได้เก็บไปประกอบอาหารรับประทาน อาทิ พริก ยอดฟักทอง ยอดน้ำเต้า มะเขือเปราะขาว ถั่วฝักยาว แตงโม เป็นต้น

พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2567

พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2567 พร้อมทั้งมอบรางวัลการปฎิบัติงานและมีผลงานดีเด่น

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นพิเศษ (ปธพ. Executive: ปธพ. X) เข้าศึกษาดูงาน รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงทั้ง 2 หลักสูตร รุ่นพิเศษ 1 (ปธพ. Executive: ปธพ. X)

กิจกรรมงานเสวนา “รู้ทันมะเร็งโรคเลือด” ครั้งที่ 1 รู้จัก..เข้าใจมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอิลอยด์ (AML)

จัดงานเสวนา “รู้ทันมะเร็งโรคเลือด” ครั้งที่ 1 รู้จัก..เข้าใจมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอิลอยด์ (AML) การพยาบาลและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยอย่างไร? เมื่ออยู่บ้าน

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสัมพันธภาพเพื่อเด็กป่วยโรคเรื้อรัง


ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพผ่านการจัดกิจกรรมการเล่นในเด็กป่วยโรคเรื้อรังทุกช่วงวัย ร่วมกับ คณะทำงาน Child life education and service และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 5 “Emergency Medical Technicians-Basic”

งานประชุมวิชาการ และลงนามความร่วมมือสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Chula-Endoscopy Short Course (CESCO) EUS ERCP series”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักร ซาอุดิอาระเบีย เข้าศึกษาดูงาน

คณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักร ซาอุดิอาระเบีย เข้าศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กิจกรรมอบรมทักษะ Internal Surveyor ระบบยา รุ่นที่ 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมทักษะ Internal Surveyor ระบบยา รุ่นที่ 3 จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 “วันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2567”


ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8

ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย ประจำปี 2567 “ยกระดับบริการคลินิกสังคมสงเคราะห์”


ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย และฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “ยกระดับบริการคลินิกสังคมสงเคราะห์”