งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 “Advances in Cardiac Nursing”

เมื่อวันที่ 21สิงหาคม 2566 ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 เรื่อง “Advances in Cardiac Nursing” โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สมชาย ปรีชาวัฒน์ หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ หน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายอายุรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น18 อาคาร ภปร