“วันพยาบาลพี่เลี้ยง (Nurse Preceptor Day)” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 3พฤษภาคม 2566 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีประดับเข็ม สำหรับ Clinical Nurse Educator และ Unit-based CNE เนื่องใน “วันพยาบาลพี่เลี้ยง (Nurse Preceptor Day)” ประจำปี 2566 โดยมี พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวแสดงความขอบคุณพยาบาลพี่เลี้ยงทุกระดับ ที่ได้เสียสละเวลา ทำหน้าที่ในการสอนงานให้แก่พยาบาลรุ่นน้อง อีกทั้งยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีในการเชิดชูเกียรติพยาบาลพี่เลี้ยงให้มีกำลังใจ เพื่อต่อยอดวิชาชีพพยาบาลให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
.
นอกจากนี้มีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “บทบาทพยาบาลพี่เลี้ยงในยุค Nursing Shortage” วิทยากรโดย ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล พว.ขวัญใจ เหมือนเทศ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านทรัพยากรบุคคล และ พว.ขนิษฐา ศรีปิ่นแก้ว ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 เป็นผู้ดำเนินรายการ