พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2566 นายเตช บุญนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2566 พร้อมทั้งมอบรางวัลการปฎิบัติงานและมีผลงานดีเด่น โดยมี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2566 มีแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สำเร็จการฝึกอบรม และมีความชำนาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของแพทยสภา รวมทั้งสิ้นจำนวน 435 คน