คณะผู้บริหารต้อนรับเยี่ยมสำรวจรับรองการพัฒนาคุณภาพเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ: การดูแลรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับการเยี่ยมรับรองการพัฒนาคุณภาพเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ : การดูแลรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute ST elevation Myocardial Infraction)

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ส่งมอบมุมเด็กเล่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบมุมเด็กเล่นจาก มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ณ บริเวณคลินิกกุมารเวชกรรม ชั้น 9 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรม The first ENT CU congress ประจำปี 2567


ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานประชุมวิชาการ The first ENT CU congress ประจำปี 2567

สมาคมผู้ประกอบการด้าน ICT แสดงความยินดีกับองค์กรไทย ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ “ASOCIO 2023 ICT Awards”


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล ASOCIO 2023 ICT Award สาขา HealthTech Award จากสมาพันธ์ ASOCIO (Asian-Oceanian Computing Industry Organization)

กิจกรรม “รู้เท่าทัน ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี” ครั้งที่ 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเสวนา “รู้เท่าทัน ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี” ครั้งที่ 2

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) : SRS / SBRT Clinical School

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท Varian : a Siemens Healthineers company ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ : SRS / SBRT Clinical School

ส่งมอบปฏิทินเก่า เพื่อจัดทำสื่อเป็นอักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ PLUS+ ปันสุข บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ส่งมอบปฏิทินเก่า ให้กับ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลและบุคลากร Stroke Service Plan


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลและบุคลากร Stroke Service Plan ในการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567