กิจกรรมงานเสวนา “มะเร็งลำไส้ใหญ่ ใส่ใจ ป้องกันรักษาได้ ครั้งที่ 4”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนา “มะเร็งลำไส้ใหญ่ ใส่ใจ ป้องกันรักษาได้” ครั้งที่ 4

กิจกรรมการอบรมวิชาการ 2nd Annual-Chula Epilepsy Colloquium 2024 All-Around Epilepsy

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “2nd Annual-chula Epilepsy Colloquium (A-CEC) ภายใต้แนวคิด All-Around Epilepsy”

งานประชุมวิชาการ “วันวัณโรคโลก World TB Day 2024 : Real Life for TB Management in Thailand (From Research to implementation and Policy)”

ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และหน่วยปฏิบัติการวิจัยวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการ ” วันวัณโรคโลก” World TB Day 2024 : Real Life for TB Management in Thailand (From Research to implementation and Policy)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับประกาศนียบัตรการรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (PDSC : Program and Disease Specific Centification) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

อบรมวิชาการหัวข้อ “THE 10th CHULA STROKE IN CLINICAL PRACTICE 2024”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล จัดกิจกรรมอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Chula Stroke in Clinical Practice 2024

โครงการอบรมหลักสูตร Building High Performance Team เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ โรงพยาบาลจุฬาองกรณ์

หลักสูตร Building High Performance Team เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยกิจกรรมในตครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2567

แถลงข่าวเปิดงาน “จุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลก ครั้งที่ 7” Chula World Sleep Day 2024 “Sleep Equity for Global Health” นอนหลับสมดุล เป็นต้นทุนสุขภาพสากล

นย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “จุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลก ครั้งที่ 7” Chula World Sleep Day 2024 “Sleep Equity for Global Health” นอนหลับสมดุล เป็นต้นทุนสุขภาพสากล

พิธีรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ฝึกอบรมระยะสั้น “Advanced Critical Care and Emergency Care Nursing”

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “Advanced Critical Care and Emergency Care Nursing” ประจำปี 256