พิธีรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ฝึกอบรมระยะสั้น “Advanced Critical Care and Emergency Care Nursing”

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “Advanced Critical Care and Emergency Care Nursing” ประจำปี 2567 ให้กับพยาบาลสังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พยาบาลจากสถาบันภายนอก และพยาบาลจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้ความร่วมมือจาก School of Global Health, Faculty of Medicine Chulalongkorn University รวมมีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 59 คน ซึ่ง รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร พร้อมด้วย พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการดูแลทารก ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยผู้ใหญ่และสูงอายุ ที่อยู่ในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน แก่พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนักและหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และส่งเสริมบริการที่เป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่มีความซับซ้อนเฉพาะราย