อบรมวิชาการหัวข้อ “THE 10th CHULA STROKE IN CLINICAL PRACTICE 2024”

เมื่อวันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ.2567 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล จัดกิจกรรมอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Chula Stroke in Clinical Practice 2024 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยมี รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดการอบรม และ รศ.(พิเศษ) พญ.อรอุมา ชุติเนตร หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12

เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองหรือ Stroke เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ และเป็นโรคที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรค ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากแพทย์และพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมิตรภาพเวียงจันทร์ สปป.ลาว เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก