โครงการอบรมหลักสูตร Building High Performance Team เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ โรงพยาบาลจุฬาองกรณ์

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร Building High Performance Team เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยกิจกรรมในตครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2567 เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (ระดับหัวหน้างาน) ให้มีทักษะที่จำเป็นในการนำทีม เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรผ่านการสอนงานที่สร้างแรงจูงใจ รวมถึงการสื่อสารและการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้สำหรับการนำไปใช้ได้จริง และมีการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง