งานประชุมวิชาการ “วันวัณโรคโลก World TB Day 2024 : Real Life for TB Management in Thailand (From Research to implementation and Policy)”

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และหน่วยปฏิบัติการวิจัยวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการ ” วันวัณโรคโลก” World TB Day 2024 : Real Life for TB Management in Thailand (From Research to implementation and Policy) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคจากหลายสถาบันร่วมบรรยายและให้ความรู้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และนิสิตแพทย์ ทั้งนี้ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม 1209 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

และวันที่ 19 มีนาคม 2567 ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานประชุมวิชาการด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ EID Conference 2024 Navigating the Nexus of Emerging Infectious (Bridging Global Insights and Local Realities) เพื่อแนะนำแนวทางการดูแลผู้ป่วยให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และนิสิตแพทย์ เฉกเช่นเดียวกัน