ASIA PACIFIC RESUSCITATION

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการด้านเวชบำบัดวิกฤตประจำปี ครั้งที่ 4 “ASIA PACIFIC RESUSCITATION NURSES CONFERENCE” เพื่อเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเวชบำบัดวิกฤตแบบสหสาขาอย่างต่อเนื่องครบวงจร ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งภายในและนอกสถาบัน โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วย พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์