ต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training โดยมี พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย และ ทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลฯ ร่วมต้อนรับ ณ ประชุมองค์กรแพทย์ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โดยหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training เป็นหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางที่ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการบูรณาการ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นหลักสูตรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จแห่งแรกของประเทศไทย รวมถึงเป็นสถาบันต้นแบบด้านการฝึกอบรมพยาบาลใหม่เฉพาะทาง