ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก The Partnership Project for Global Health and Universal Health Coverage (GLO+UHC) Phase 2, Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับคณะศึกษาดูงานจาก The Partnership Project for Global Health and Universal Health Coverage (GLO+UHC) Phase 2, Thailand ผู้ดูงานประกอบด้วยผู้บริหารทางการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ จากประเทศญี่ปุ่น ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย รวมทั้งบุคลากรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข GLO+UHC AAAH และJICA ในหัวข้อเรื่อง Continuing Professional Development (CPD), Training of the newly graduated nurses, Thailand Post Baccalaureate Nurse Residency Training

ทั้งนี้ รศ.นพ. ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ดร.พว. ภัทรพร เขียวหวาน ผู้ตรวจการพยาบาลงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ ทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลฯ ร่วมต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการเรียนการสอน CPD และเข้าเยี่ยมชม ห้องฝึกทักษะ ศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ 401 ชั้น 4 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย