เปิดกิจกรรม IC Day 2023

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control Committee : ICC) จัดกิจกรรม IC Day 2023 ให้ความรู้เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐาน โดยมี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรมส่งเสริมการล้างมือ “Moment หนึ่ง สอง ล้างมือก่อนได้ไหม”

ในกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากมีการบรรยายให้ความรู้เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีระบบมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ บุคลากรในโรงพยาบาลยังสามารถนำความรู้ด้าน IC จากทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ก่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อตนเองและผู้มารับบริการ