60 Years of Excellence Collaboration takes you further

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานเปิดงาน ประชุมวิชาการ 60 Years of Excellence Collaboration takes you further และมีปาฐกถาพิเศษ 60 ปีวิสัญญีจุฬาฯ โดย รศ.พญ.คุณหญิงวรรณา สมบูรณ์วิบูลย์ ในโอกาสนี้ ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุราชการแด่ ศ.นพ.เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์ และศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซนบี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์