โครงการ Innovation Market

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดโครงการ Innovation Market ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของผลงานได้นำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถพัฒนาผลงานนวัตกรรมไปสู่การจดสิทธิบัตร โดยมี น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวรายงาน และวิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรและให้คำแนะนำ ในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมให้เกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์