World Diabetes Day 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม เนื่องในวันเบาหวานโลก 2565 “World Diabetes Day 2022” จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และแมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศาตราธิคุณ นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร กล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคเบาหวานเพื่ออนาคต ต่อด้วยการเสวนาการดูแลเบาหวานแบบครบวงจร และการใช้เทคโนโลยีในผู้ป่วยเบาหวาน โดย ผศ.พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์, อ.พญ.ณิชกานต์ หลายชูไทย และอ.นพ.วิทวัส แนววงศ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม 1209 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา