กิจกรรมการอบรมแนวทางการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ถูกกระทำ Rescue Child Victim

คณะทำงาน “ขวัญดรุณ” (Child Welfare Team) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับแนวทางการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ถูกกระทำ Rescue Child Victim ให้แก่ แพทย์/แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ถูกกระทำในรูปแบบสหวิชาชีพ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริงในการช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 1201 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566