เปิดงาน “สัปดาห์โรคหลอดลมเรื้อรัง จุฬาฯ 2566”

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ แถลงข่าวเปิดกิจกรรม “สัปดาห์โรคหลอดลมเรื้อรัง จุฬาฯ 2566” ณ โถงชั้น M อาคารัตนวิทยาพัฒน์

โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม หัวหน้าหน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจ คุณนัยนา ใช้เทียมวงศ์ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ ดร.นพ ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้งเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าว

นอกจากนี้มีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชนในหัวข้อ “อย่าเห็น หลอดลม เป็นเพียงทางผ่าน” โดย รศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ ผศ.(พิเศษ)พญ.วรวรรณ ศิริชนะ และ อ.พญ.สริตา ธาวนพงษ์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดลมเรื้อรัง และการรักษาที่เหมาะสม รวมไปถึงการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี