สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ และทอดพระเนตรสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วันนี้ (๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕) เวลา ๐๗.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทรงบาตรพระสงฆ์จำนวน 16 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖

นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, สภากาชาดไทย, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป เฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วมใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 100 รูป ในบริเวณพิธี

โอกาสนี้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญ และรศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปฏิทินประจำปี ๒๕๖๖ จากนั้น พระราชทานพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ แก่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ตลอดจนประชาชนที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่ ๒๕๖๖ ความว่า

“เนื่องในโอกาสที่อาจจะเปลี่ยนปีใหม่เข้ามา ก็ขอให้ปีใหม่นี้ ทำให้ทุกๆ ท่านในที่นี้ ก็ให้มีความสุขทั้งกายและใจ ประสบความสำเร็จในทุกๆ อย่างที่ปรารถนา แล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรง แล้วก็แข็งแรงทั้งกายและใจ ที่จะทำอะไรได้ตามความต้องการ ทั้งตัวท่านและครอบครัวให้มีความเจริญแบบยั่งยืน ถึงปีใหม่จะมีพรใหม่แต่พรเก่าก็ใช้ได้เรื่อยๆ ก็ให้ทุกอย่างที่ดีๆ สิ่งที่ไม่ดีอย่าไปคิดถึง ก็ให้ร่าเริงแจ่มใสทุกๆ ท่าน”

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังหน้าอาคารอานันทมหิดล ทรงปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ และเสด็จเข้าสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารอานันทมหิดล ชั้น ๓ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและของที่ระลึก และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกฯ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ เกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกฯ

และ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกฯ กราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมของสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกฯ โดยสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกฯ หรือ School of Global Health – SGH มีเป้าหมายในการเป็นแพลตฟอร์มขับเคลื่อนการบริหารหลักสูตรนานาชาติ เพื่อยกระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ที่จะเสริมกำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงให้ตอบสนองความต้องการของสังคมในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลสุขภาวะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังสร้างระบบและเครือข่ายทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากทุกภูมิภาคของโลก ในการตอบโจทย์ที่ท้าทายด้าน Global Health (สุขภาพโลก) รวมทั้งความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ

ปัจจุบัน สำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกฯ ร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา ได้ขับเคลื่อนการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เช่น สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิก, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เช่น สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิก, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี เป็นต้น โดยเปิดรับนิสิตนักศึกษาจากทุกมุมโลกในหลากหลายศาสตร์ที่สนใจการทำงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ปัญหาท้าทายด้านสุขภาพโลก

ต่อจากนั้น พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ และทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์บนผืนผ้าใบ และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้มีอุปการคุณ

เสด็จพระราชดำเนินกลับ