เปิดงาน สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 “Stay with NCDs together” โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อยู่อย่างเข้าใจ ไปด้วยกัน

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Stay with NCDs together…โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อยู่อย่างเข้าใจ ไปด้วยกัน พร้อมด้วย รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนันสนุนบริการ และภญ.วรรณี อิทธิวัฒนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์

สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 “Stay with NCDs together” จัดโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อส่งเสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการรักษา กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 ณ โถงชั้น M อาคารรัตนวิทยาพัฒน์