การประชุมทิศทางด้านผู้สูงวัย สภากาชาดไทย ความก้าวหน้าและความท้าทายในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการอำนวยการด้านผู้สูงวัย สภากาชาดไทย จัดการประชุมทิศทางด้านผู้สูงวัย สภากาชาดไทย ความก้าวหน้าและความท้าทายในประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา กรรมการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม อาคารรัตนาวิทยาพัฒน์ ชั้น 19

ทั้งนี้ ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวแนะนำการประชุม จุดประสงค์ และงานด้านผู้สูงวัยของสภากาชาดไทยทั้งในปัจจุบันและความท้ายทายในอนาคต และ รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงแนวความคิดเพื่อขึ้บเคลื่อนด้านผู้สูงอายุภายใจ้สภากาชาดไทย