พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานฯผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน มอบโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย แก่ผู้ชนะการประกวดคัดเลือกผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2566 จัดโดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานจัดหารายได้ สำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การจัดการประกวด ผู้สูงวัยสุขภาพดีแบบองค์รวมนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของงานกาชาดประจำปี ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 ซึ่งการประกวดจะแบ่งเป็นสองประเภท ได้แก่ ประเภทมีโรคประจำตัว และประเภทไม่มีโรคประจำตัว เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยหันมาใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพ และได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมต่อไป