ประกาศผลผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2566

คณะกรรมการโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประกาศผลการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2566 จำนวน 31 คน เพื่อรับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์มอบโล่รางวัล ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ประเภทมีโรคประจำตัว กลุ่มอายุ 65 – 74 ปี

 1. นางสันต์หทัย  รัตนวงศ์พิทักษ์ (รางวัลยอดเยี่ยม)
 2. ศ.ดร.กมลชนก  สุทธิวาทนฤพุฒิ
 3. นางพิศมัย  เจริญพร
 4. นางนลินี  พงศ์สิริพิพัฒน์
 5. นางมณีโชค  ตติยไตรรงค์
 6. นางกรกมล  เอื้อวิวัฒน์สกุล

ประเภทมีโรคประจำตัว กลุ่มอายุ 75 – 84 ปี

 1. นางธัญญา  ศิริเวทิน (รางวัลยอดเยี่ยม)
 2. นายยุทธนา  โรจนพฤกษ์
 3. ภญ.ลลนา  เสตสุบรรณ
 4. นางวารี  จันทรสกุล
 5. นางสาวกุลธิดา  กังสวัสดิ์

ประเภทมีโรคประจำตัว กลุ่มอายุ 85 – 90 ปี

 1. นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ (รางวัลยอดเยี่ยม)
 2. นายเกษม  มงคลวัฒน์
 3. นางอนุรีย์  พงศ์ประพฤทธิ์
 4. ร.ต.ชูชาติ  ชาตะสุภณ

ประเภทมีโรคประจำตัว กลุ่มอายุ 90 ปีขึ้นไป

 1. นางฟรานเซสกา  ครสตันย์  ศรีสังคม (รางวัลยอดเยี่ยม)
 2. นางตรี  ยมะสมิต (รางวัลยอดเยี่ยม)
 3. ดร.พฤฒิไกร  ไกรพิพัฒน์
 4. นางประทีป  สายวิไล

ประเภทไม่มีโรคประจำตัว กลุ่มอายุ 65 – 74 ปี

 1. นายวิญญู  สัตย์ตระกูลวงศ์ (รางวัลยอดเยี่ยม)
 2. นางลัดดาวัลย์  รัตนนคร (รางวัลยอดเยี่ยม)
 3. น.ท.พญ.อรวรรณ  กิจเชวงกุล
 4. นางสุจิตรา  ประคองวงษ์
 5. ดร.พญ.สุวิณา  รัตนชัยวงศ์
 6. นางศิริพร  ไชยดิษฐ์
 7. นางเบญจวรรณ  มณีฉาย

ประเภทไม่มีโรคประจำตัว กลุ่มอายุ 75 – 84 ปี

 1. ดร.สมยศ  หล่อวัฒนพงษา (รางวัลยอดเยี่ยม)
 2. นายเดชสิทธิ์  ตรีพัฒนาสุวรรณ
 3. นายสกล  ดวงจันทร์
 4. นายจุฑามณี  ย้อยแสง
 5. นายศิริศักดิ์  อ๋องสกุล