IC DAY 2563

รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ และประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน IC DAY 2563 ภายในงานจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อแก่บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

Pin It on Pinterest