Medication Safety : ADR & DI and Other Medication Safety Issues

รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ และประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยา เป็นประธานเปิดการประชุม Medication Safety หัวข้อเรื่อง ADR & DI and Other Medication Safety Issues โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านยา เมื่อมีการสั่งและใช้ยาให้แก่ผู้ป่วย เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ซึ่งงานนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี