พิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน )

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน ) แก่พยาบาลที่ปฏิบัติงานให้ยาเคมีบำบัดจากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และพยาบาลจากสถาบันภายนอกจำนวน 46 คน โดยมี พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 301 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์