5ส สร้างสิ่งแวดล้อม สร้างความสุข และความปลอดภัย

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรม kick off กิจกรรม 5ส และการอบรมเรื่อง มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี 2566 เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม สร้างความสุข และความปลอดภัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมอบรางวัล ให้กับกลุ่มงานที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประจำปี 2566 จำนวน 14 กลุ่มงาน และนอกจากนี้ ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำกับสมาชิกกลุ่มกิจกรรม 5ส ซึ่งกิจกรรม 5ส เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาคุณภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในที่ปฏิบัติงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน มีความถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย