Lean in Healthcare

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) Lean in Healthcare หน่วยงานบริการทางคลินิค หน่วยงานสนับสนุนบริการทางคลินิค ห้องปฏิบัติการ และหน่วยงานสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 12,14,และ 17 มิถุนายน 2562 โดยมี อ.ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ ด้านพัฒนาคุณภาพ /หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม มงคลนาวิน ชั้น 10 อาคาร สก

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้นำแนวคิด Lean มาใช้ในองค์กรโดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่าในการทำงาน และเกิดผลลัพท์ที่ดีต่อผู้รับบริการ คนทำงานมีความสุข และมุ่งเน้นขยายผลการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean ไปใช้ประโยชน์ทั่วทั้งองค์กร