ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Lean in Healthcare

เมื่อวันที่ 27 -28 มิถุนายน 2561 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Lean in Healthcare โดยมี ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านพัฒนาคุณภาพ /หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ทีม Lean Facilitator เป็นวิทยากรบรรยาย การจัดประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิ์ภาพ ลดความสูญเปล่าในการทำงานและเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ และมุ่งเน้นขยายการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั่วองค์กร

ทั้งนี้ มีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่ Lean Concept ,การเขียน SIPOC ,การเขียนและวิเคราะห์ VSM  เป็นต้น