โครงการอบรม “KCMH Heart Failure Clinic Preceptorship Program 2023” เพื่อพัฒนาศักยภาพรวมถึงพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 กลุ่มงานภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ หน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรม “KCMH Heart Failure Clinic Preceptorship Program 2023: Moving Forward to Enhance Quality of Care in Heart Failure ระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพรวมถึงพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งนี้มี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร